www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Zamestnanci katedry

Vedúci katedry:prof. RNDr. Ján Buček, PhD.
Zástupca vedúceho katedry:doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.
Vedúci oddelenia ekonomickej a sociálnej geografie:prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.
Vedúci oddelenia demogeografie a demografie:prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
Tajomník katedry:RNDr. Michal Klobučník, PhD.
Sekretárka katedry:Veronika Bartovicová

[ telefónne císlo pre celú fakultu je: +421/2/90 14 (+ príslušná klapka) ]

  Oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie
pracovník e-mail klapka miestnost
  prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.  pavol.korec@uniba.sk9316CH1-B1/9
  prof. RNDr. Ján Buček, PhD.  jan.bucek@uniba.sk9310CH1-B1/14
  doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.  vladimir.slavik@uniba.sk9388CH1-B1/10
  doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.  marcel.hornak@uniba.sk9641CH1-B1/3
  Mgr. Ingrid Bučeková, PhD.  ingrid.bucekova@uniba.sk2089CH1-B1/14
  Mgr. Alena Rochovská, PhD.  alena.rochovska@uniba.sk9163CH1-B1/4
  Mgr. Jaroslav Rusnák, PhD.  jaroslav.rusnak@uniba.sk9179CH1-B1/6
  RNDr. Michal Klobučník, PhD.  michal.klobucnik@uniba.sk9695CH1-B1/12
  RNDr. Martin Plešivčák, PhD.  martin.plesivcak@uniba.sk9625CH1-B1/11
  Mgr. Lucia Vršanská, PhD.  lucia.skamlova@uniba.sk9533CH1-B1/13
  RNDr. Vojtěch Przybyla, PhD.  vojtech.przybyla@uniba.sk2200CH2-337b
  Doktorandi na oddelení ekonomickej a sociálnej geografie
  Mgr. Anton Agapov-Strizhakov  strizhakov1@uniba.sk9389CH1-B1/8
  Mgr. Renáta Farkas  renata.farkas@uniba.sk9389CH1-B1/8
  Mgr. Richard Hluško  hlusko1@uniba.sk9692CH2-131

  Oddelenie demogeografie a demografie
pracovník e-mail klapka miestnost
  prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD.  branislav.bleha@uniba.sk9516B1-308
  doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.  dagmar.kusendova@uniba.sk9521B1-309b
  doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD.  branislav.sprocha@gmail.com9239B1-310
  doc. Mgr. Vladimír Bačík, PhD.  vladimir.bacik@uniba.sk9526B1-309a
  Mgr. Pavol Ďurček, PhD.  pavol.durcek@uniba.sk9239B1-310
  Mgr. Marcela Káčerová, PhD.  marcela.kacerova@uniba.sk9169CH1-B1/5
  Mgr. Juraj Majo, PhD.  juraj.majo@uniba.sk9180CH1-B1/7
  Mgr. Gabriela Nováková, PhD.  gabriela.novakova@uniba.sk9161B1-309c
  M.A. Sofia Karina Trommlerová, PhD.  sofia.trommlerova@iheid.ch9239B1-310
  Doktorandi na oddelení demogeografie a demografie
  Mgr. Milan Takáč  takac28@uniba.sk9239B1-310

  Technickí pracovníci
pracovník e-mail klapka miestnost
  Veronika Bartovicová  viera.bartovicova@uniba.sk9380CH1-B1/1
  Darina Dzurická  darina.dzuricka@uniba.sk9624CH1-B1/2

Pracovníkov bez telefónu kontaktujte mailom.

  Bývalí zamestnanci katedry
pracovník
  prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.
  Mgr. Eva Džupinová, PhD.
  doc. Mgr. Slavomír Ondoš, PhD.
  Mgr. Roman Fila, PhD.
  prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.
  Mgr. Michal Roupa, PhD.
  Alena Kadlečíková
  Eva Predajnianska
  Mgr. Lukáš Belušák, PhD.
  Mgr. Filip Lehocký, PhD.

  Absolventi doktorandského štúdia
pracovník
  Mgr. Martin Mačanga, PhD.
  Mgr. Andrej Sopkuliak, PhD.
  Mgr. Michal Katuša
  Mgr. Ivica Paulovičová
  Mgr. Miriam Miláčková, PhD.
  Mgr. Eva Polonyová, PhD.
  Mgr. Ivana Vyslúžilová, PhD.
  Mgr. Marek Richter, PhD.
  Mgr. Lukáš Námešný
  RNDr. Martin Šuvada, PhD.
  Mgr. Jozef Antoš, PhD.
  Mgr. Katarína Matejová
  Mgr. Arnold Kakaš
  Mgr. Michal Szabo
  Mgr. Richard Stanek, PhD.
  Mgr. Alžbeta Garajová, PhD.

 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok