Zamestnanci katedry

Vedúci katedry:prof. RNDr. Ján Buček, PhD.
Zástupca vedúceho katedry:doc. Mgr. Vladimír Bačík, PhD.
Vedúci oddelenia ekonomickej a sociálnej geografie:doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.
Vedúci oddelenia demogeografie a demografie:prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
Tajomník katedry:RNDr. Michal Klobučník, PhD.
Sekretárka katedry:Darina Dzurická
[ telefónne císlo pre celú fakultu je: +421/2/90 14 (+ príslušná klapka) ]


Oddelenie ekonomickej a sociálenj geografie


Doktorandi na oddelení sociálnej a ekonomickej geografieOddelenie demogeografie a demografie


Doktorandi na oddelení demogeografie a demografie

pracovník e-mail klapka miestnosť


Technickí pracovníci

pracovník e-mail klapka miestnosť
Darina Dzurická  darina.dzuricka@uniba.sk9624CH1-B1/2


Bývalí zamestnanci katedryAbsolventi doktorandského štúdia