www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Zamestnanci katedry

Vedúci katedry:Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.
Zástupca vedúceho katedry:Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.
Vedúci oddelenia humánnej geografie:Prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.
Vedúci oddelenia demogeografie a demografie:Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
Tajomník katedry:RNDr. Michal Klobučník, PhD.
Sekretárka katedry:Veronika Bartovicová

[ telefónne císlo pre celú fakultu je: 60 296 (+ príslušná klapka) ]

  Oddelenie humánnej geografie
pracovník e-mail klapka miestnost
  Prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.  pavol.korec@uniba.sk316CH1-B1/9
  Prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.  peter.spisiak@uniba.sk625CH1-B1/11
  Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.  jan.bucek@uniba.sk310CH1-B1/14
  Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.  vladimir.slavik@uniba.sk388CH1-B1/10
  Doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.  marcel.hornak@uniba.sk641CH1-B1/3
  Doc. Mgr. Slavomír Ondoš, PhD.  slavomir.ondos@uniba.sk533CH1-B1/13
  Mgr. Ingrid Bučeková, PhD.  ingrid.bucekova@uniba.sk310CH1-B1/14
  Mgr. Alena Rochovská, PhD.  alena.rochovska@uniba.sk163CH1-B1/4
  Mgr. Jaroslav Rusnák, PhD.  jaroslav.rusnak@uniba.sk179CH1-B1/6
  RNDr. Michal Klobučník, PhD.  michal.klobucnik@uniba.sk695CH1-B1/12
  RNDr. Martin Plešivčák, PhD.  martin.plesivcak@uniba.sk625CH1-B1/11
  Mgr. Roman Fila, PhD.  roman.fila@uniba.sk179CH1-B1/6
  Mgr. Lucia Škamlová, PhD.  lucia.skamlova@uniba.sk389CH1-B1/8
  Doktorandi na oddelení humánnej geografie
  RNDr. Vojtěch Przybyla  vojtech.przybyla@uniba.sk389CH1-B1/8

  Oddelenie demogeografie a demografie
pracovník e-mail klapka miestnost
  Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.  branislav.bleha@uniba.sk516B1-308
  Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.  dagmar.kusendova@uniba.sk521B1-309b
  Mgr. Vladimír Bačík, PhD.  vladimir.bacik@uniba.sk526B1-309a
  Mgr. Marcela Káčerová, PhD.  marcela.kacerova@uniba.sk169CH1-B1/5
  Mgr. Juraj Majo, PhD.  juraj.majo@uniba.sk180CH1-B1/7
  Mgr. Gabriela Nováková, PhD.  gabriela.novakova@uniba.sk161B1-309c
  Mgr. Pavol Ďurček, PhD.  pavol.durcek@uniba.sk239B1-310
  RNDr. Branislav Šprocha, PhD.  branislav.sprocha@gmail.com239B1-310
  Doktorandi na oddelení demogeografie a demografie
  Mgr. Milan Takáč  takac28@uniba.sk239B1-310
  Mgr. Alžbeta Garajová  garajova29@uniba.sk692CH2-131
  Mgr. Richard Stanek  stanek13@uniba.sk692CH2-131

  Technické sily
pracovník e-mail klapka miestnost
  Veronika Bartovicová  bartovicova@fns.uniba.sk380CH1-B1/1
  Darina Dzurická  darina.dzuricka@uniba.sk624CH1-B1/2

Pracovníkov bez telefónu kontaktujte mailom.

  Bývalí zamestnanci katedry
pracovník
  Mgr. Eva Džupinová, PhD.
  Prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.
  Mgr. Michal Roupa, PhD.
  Alena Kadlečíková
  Eva Predajnianska
  Mgr. Lukáš Belušák, PhD.
  Mgr. Filip Lehocký, PhD.

  Absolventi doktorandského štúdia
pracovník
  Mgr. Martin Mačanga, PhD.
  Mgr. Andrej Sopkuliak, PhD.
  Mgr. Michal Katuša
  Mgr. Ivica Paulovičová
  Mgr. Miriam Miláčková, PhD.
  Mgr. Eva Polonyová, PhD.
  Mgr. Ivana Vyslúžilová, PhD.
  Mgr. Marek Richter, PhD.
  Mgr. Lukáš Námešný
  RNDr. Martin Šuvada, PhD.
  Mgr. Jozef Antoš, PhD.
  Mgr. Katarína Matejová
  Mgr. Arnold Kakaš
  Mgr. Michal Szabo

 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok