www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Zamestnanci katedry

Vedúci katedry:Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.
Zástupca vedúceho katedry:Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.
Vedúci oddelenia humánnej geografie:Prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.
Vedúci oddelenia demogeografie a demografie:Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
Tajomník katedry:RNDr. Michal Klobučník, PhD.
Sekretárka katedry:Veronika Bartovicová

[ telefónne číslo pre celú fakultu je: 60 296 (+ príslušná klapka) ]

  Oddelenie humánnej geografie
pracovník e-mail klapka miestnosť
  Prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.  korec@fns.uniba.sk316CH1-B1/2
  Prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.  spisiak@fns.uniba.sk625CH1-B1/6
  Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.  bucek@fns.uniba.sk310CH1-B1/7
  Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.  slavik@fns.uniba.sk388CH1-B1/3
  Mgr. Ingrid Bučeková, PhD.  bucekova@fns.uniba.sk310CH1-B1/7
  Mgr. Marcel Horňák, PhD.  hornak@fns.uniba.sk641CH1-B1/8
  Mgr. Slavomír Ondoš, PhD.  ondos@fns.uniba.sk695CH1-B1/4
  Mgr. Alena Rochovská, PhD.  rochovska@fns.uniba.sk641CH1-B1/8
  Mgr. Jaroslav Rusnák, PhD.  rusnak@fns.uniba.sk695CH1-B1/4
  RNDr. Michal Klobučník, PhD.  klobucnik@fns.uniba.sk695CH1-B1/4
  RNDr. Martin Plešivčák, PhD.  plesivcak@fns.uniba.sk625CH1-B1/6
  Mgr. Roman Fila  fila@fns.uniba.sk625CH1-B1/6
  Mgr. Filip Lehocký, PhD.  lehocky@fns.uniba.sk712CH1-7
  Mgr. Lucia Máliková, PhD.  malikova@fns.uniba.sk712CH1-7
  Doktorandi na oddelení humánnej geografie
  Mgr. Jozef Antoš  antos@fns.uniba.sk389CH1-B1/5a
  Mgr. Katarína Matejová  matejovak@fns.uniba.sk389CH1-B1/5b
  Mgr. Vojtěch Przybyla  przybyla@fns.uniba.sk389CH1-B1/5a

  Oddelenie demografie
pracovník e-mail klapka miestnosť
  Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.  bleha@fns.uniba.sk516B1-308
  Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, PhD.  kusendova@fns.uniba.sk521B1-309b
  Mgr. Vladimír Bačík, PhD.  bacik@fns.uniba.sk526B1-309a
  Mgr. Marcela Káčerová, PhD.  kacerova@fns.uniba.sk526B1-309a
  Mgr. Juraj Majo, PhD.  majo@fns.uniba.sk161B1-309c
  Mgr. Gabriela Nováková, PhD.  novakova@fns.uniba.sk161B1-309c
  Mgr. Pavol Ďurček, PhD.  durcek@fns.uniba.sk239B1-310
  Mgr. Lukáš Belušák, PhD.  belusak@fns.uniba.sk239B1-310
  RNDr. Branislav Šprocha, PhD.  branislav.sprocha@gmail.com239B1-310
  Doktorandi na oddelení demografie
  Mgr. Arnold Kakaš  kakas@fns.uniba.sk692CH2-131
  Mgr. Michal Szabo  szabom@fns.uniba.sk692CH2-131

  Technické sily
pracovník e-mail klapka miestnosť
  Veronika Bartovicová  bartovicova@fns.uniba.sk380CH1-B1/1
  Darina Dzurická  dzuricka@fns.uniba.sk624CH1-B1/9
  Eva Predajnianska  predajnianska@fns.uniba.sk624CH1-B1/9

  Bývalí zamestnanci katedry
pracovník
  Mgr. Eva Džupinová, PhD.
  Prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.
  Mgr. Michal Roupa, PhD.
  Alena Kadlečíková

  Absolventi doktorandského štúdia
pracovník
  Mgr. Martin Mačanga, PhD.
  Mgr. Andrej Sopkuliak, PhD.
  Mgr. Michal Katuša
  Mgr. Ivica Paulovičová
  Mgr. Miriam Miláčková, PhD.
  Mgr. Eva Polonyová, PhD.
  Mgr. Ivana Vyslúžilová, PhD.
  Mgr. Marek Richter
  Mgr. Lukáš Námešný
  RNDr. Martin Šuvada, PhD.

 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok