www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
RNDr. Vojtěch Przybyla
doktorand na oddelení humánnej geografie

e-mail: vojtech.przybyla@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 389
miestnosť: CH1-B1/8
konzultačné hodiny: Utorok 10:00 - 11:30
» humánna geografia
»  demografiaŠpecializácia:
volebná geografia
historická geografia
didaktika geografie

Vyučované predmety:
Ekonómia pre geografov
Výučba: Cvičenia (1. ročník bakalárskeho štúdia - zimný semester)
Politická geografia
Výučba: Cvičenia (2. ročník magisterského štúdia - zimný semester)
Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvoj
Výučba: Cvičenia (3. ročník bakalárskeho štúdia - letný semester)
Geografia a verejná politika
Výučba: Cvičenia (2. ročník magisterského štúdia - letný semester)
Diplomový a bakalársky seminár
Výučba: Seminár (3. ročník Bc. štúdia, 1. a 2. ročník Mgr. štúdia)
Exkurzia z humánnej geografie a verejnej správy
Výučba: Terénne cvičenia (2. ročník bakalárskeho štúdia - letný semester)

Vzdelanie:
2002-2010 Gymnázium Český Těšín, Frýdecká 30

2010-2013 Bakalárske štúdium (titul Bc.):
Program: Geografie-Historie, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Téma bakalárskej práce: Geografická analýza voleb na Těšínsku 1920-1938
Školiteľ: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.

2013-2015 Magisterské štúdium (titul Mgr.):
Program: Geografie-Historie, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Téma diplomovej práce: Analýza volební podpory ČSNS a ČSS v letech 1920-1992
Školiteľ: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.

2015-súčasnosť Doktorandské štúdium:
Program: Humánna geografia a demografia, PRIF UK Bratislava
Téma dizertačnej práce: Priestorová diferenciácia volebných preferencií a volebnej účasti v postsocialistických krajinách
Dizertačná skúška: Teórie a metodológie volebnej geografie a ich aplikácia v postsocialistických krajinách
Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.

2017-2019 Rigorózne konanie (titul RNDr.):
Program: Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve, PRIF UK Bratislava
Téma rigoróznej práce: Geografická analýza parlamentných volieb na Slovensku v rokoch 1920-1935
Konzultant: Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.

Pracovné pozície:
2017 Velvyslanectví ČR v Bratislavě - České centrum (stáž)

Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:
Apríl 2018 - Jún 2018 Department of Political Geography and Regional Studies, University of Warsaw, Poland

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
2017 Grant UK č. 276/2017
Geografická analýza volebních preferencí obyvatel Bratislavy ve volbách 2012-2016
Status: hlavný riešiteľ
2016 Grant UK č. 417/2016
Změny v preferencích elektorátu středoevropských zemí: úspěch niche parties v ČR a SR 2010-2016
Status: hlavný riešiteľ
2013-2016 Grant APVV VV-0018-12:
Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti
Status: spoluriešiteľ
2016-2019 Grant VEGA č.1/0745/16:
Autonómnosť, vzájomná závislosť a interakcie priestorových systémov
Status: spoluriešiteľ

Ďalšie informácie:
člen Študentskej časti Akademického senátu PriF UK (2015-súčasnosť, od 2018 predseda)
člen Asociácie doktorandov Slovenska (2017-súčasnosť)
člen Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie UK (2015-súčasnosť)
predseda Ubytovacej komisie PriF UK/fakultný referent pre ubytovanie (2016-súčasnosť)
člen Organizačného výboru Študentskej vedeckej konferencie PriF UK (2017-súčasnosť)
member of Organizing Committee 11th Slovak-Czech-Polish seminarium (June 14th-16th 2017)

lektor terénnej výučby geografie, CIV PřF UP v Olomouci (2014-2015)
lektor záujmových krúžkov, o.z. Krúžky v škole Bratislava (2016-súčasnosť)
učiteľská spôsobilosť na vyučovanie zemepisu a dejepisu na stredných školách
 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok