www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Marek Richter, PhD.
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: richter@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 692
miestnosť: CH2-131
konzultačné hodiny: Utorok 10:30 - 11:30
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:

urbánna politika a stagnujúce/upadajúce ("shrinking") mestá

Vyučované predmety:

Použitie počítačov v geografii (1)
Výučba: Cvičenia (1. ročník bakalárskeho štúdia - zimný semester)

Použitie počítačov v geografii (2)
Výučba: Cvičenia (1. ročník bakalárskeho štúdia - letný semester)

Ekonómia pre geografov
Výučba: Cvičenia (1. ročník bakalárskeho štúdia - zimný semester)

Riadenie priestorových systémov
Výučba: Cvičenia (2. ročník magisterského štúdia - letný semester)


Vzdelanie:

1998-2006 Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

2006-2009 Bakalárske štúdium (titul Bc.):
Program: Geografia v administratíve, PRIF UK Bratislava
Téma bakalárskej práce: Turistické informačné kancelárie v Slovenskej republike
Školiteľ: Mgr. Ingrid Bučeková, PhD.

2009-2011 Magisterské štúdium (titul Mgr.):
Program: Humánna geografia a demogeografia v štátnej správe a samospráve, PRIF UK Bratislava
Téma diplomovej práce: Turistické informačné kancelárie na Slovensku, v Česku a v Poľsku so zameraním na Euregión Beskydy
Školiteľ: Mgr. Ingrid Bučeková, PhD.

2011-súčasnosť Doktorandské štúdium:
Program: Humánna geografia a demografia, PRIF UK Bratislava
Téma dizertačnej práce: Urbánna politika a stagnujúce/upadajúce ("shrinking")mestá na Slovensku
Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.


Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

2012 Grant Univerzity Komenského č. 507/2012
Názov projektu: Stagnujúce/upadajúce (“shrinking“) mestá na Slovensku
Status pri riešení projektu: hlavný riešiteľ 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok