www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, Prif UK

Katedra ponúka odborný pohlad na sociálne, ekonomické, politické a populacné otázky ovplyvnujúce vývoj našej spolocnosti. Pri ich riešení sú využívané moderné analytické postupy geografického výskumu, ako aj možnosti nástrojov GIS. Náš prístup k hodnoteniu aktuálnych spolocenských problémov zohladnuje úlohu priestorových vztahov a väzieb, ktoré rozhodujúcim spôsobom formujú demografický a sídelný vývoj, spolocenské pomery, ekonomické aktivity a politické rozhodnutia nielen v našej krajine, ale i v medzinárodnom kontexte.

Naše aktivity koncentrujeme na výskum sociálno-ekonomických a regionálnych disparít, verejnej správy a verejnej politiky, realizujeme demografické analýzy, prognózy a výskumy demografického vývoja, v prípade nášho hlavného mesta uskutočňujeme jeho urbánno-geografický monitoring.


Najnovšie informácie z katedrového profilu na FacebookuŠtúdium

Prečo študovať

na Katedre ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

viac informácií pre uchádzacov o štúdium


Prečo študovať

na Katedre ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

viac informáciíVybrané publikácie

Vybrané publikácie katedry


zobrazit publikácie


Perspektívy, riziká a výzvy demografického vývoja najväčších miest Slovenska

viac informácií

Rómovia na Slovensku v sčítaniach obyvateľov 1980-2011

viac informácií

Najnovšie fotogalérie

Fotogaléria

11th Slovak-Czech-Polish Seminarium Trenčianske Teplice

viac informácií 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok