Mgr. Arnold Kakaš

 absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: kakas@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 692
miestnosť: CH2-131
konzultačné hodiny: po dohode

Vyučované predmety:

Štatistika pre geografov - cvičenia
Demogeografia a demografia - cvičenia

Vzdelanie:


2009-2012 Bakalárske štúdium (titul Bc.):
Geografia a demografia, PriF UK Bratislava
Téma bakalárskej práce: Migračné trendy obyvateľstva Prešovského kraja.
Školiteľ: Mgr. Marcela Káčerová, PhD.

2012-2014 Magisterské štúdium (titul Mgr.):
Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve, PriF UK Bratislava
Téma diplomovej práce: Vybrané aspekty vnútornej migrácie obyvateľstva Českej republiky.
Školiteľ: Mgr. Marcela Káčerová, PhD.

2014-súčasnosť Doktorandské štúdium:
Humánna geografia a demografia, PriF UK Bratislava
Téma dizertačnej práce: Vnútorná migrácia v krajinách V4. Hľadanie univerzálnych vzorcov a odlišností.
Školiteľ: Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.