www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Arnold Kakaš
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: kakas@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 692
miestnosť: CH2-131
konzultačné hodiny: po dohode
 
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVyučované predmety:
Štatistika pre geografov - cvičenia
Demogeografia a demografia - cvičenia

Vzdelanie:

2009-2012 Bakalárske štúdium (titul Bc.):
Geografia a demografia, PriF UK Bratislava
Téma bakalárskej práce: Migračné trendy obyvateľstva Prešovského kraja.
Školiteľ: Mgr. Marcela Káčerová, PhD.

2012-2014 Magisterské štúdium (titul Mgr.):
Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve, PriF UK Bratislava
Téma diplomovej práce: Vybrané aspekty vnútornej migrácie obyvateľstva Českej republiky.
Školiteľ: Mgr. Marcela Káčerová, PhD.

2014-súčasnosť Doktorandské štúdium:
Humánna geografia a demografia, PriF UK Bratislava
Téma dizertačnej práce: Vnútorná migrácia v krajinách V4. Hľadanie univerzálnych vzorcov a odlišností.
Školiteľ: Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD. 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok