www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Arnold Kakaš
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: kakas@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 692
miestnosť: CH2-131
konzultačné hodiny: po dohode
 
» humánna geografia
»  demografiaVyučované predmety:
Štatistika pre geografov - cvičenia
Demogeografia a demografia - cvičenia

Vzdelanie:

2009-2012 Bakalárske štúdium (titul Bc.):
Geografia a demografia, PriF UK Bratislava
Téma bakalárskej práce: Migračné trendy obyvateľstva Prešovského kraja.
Školiteľ: Mgr. Marcela Káčerová, PhD.

2012-2014 Magisterské štúdium (titul Mgr.):
Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve, PriF UK Bratislava
Téma diplomovej práce: Vybrané aspekty vnútornej migrácie obyvateľstva Českej republiky.
Školiteľ: Mgr. Marcela Káčerová, PhD.

2014-súčasnosť Doktorandské štúdium:
Humánna geografia a demografia, PriF UK Bratislava
Téma dizertačnej práce: Vnútorná migrácia v krajinách V4. Hľadanie univerzálnych vzorcov a odlišností.
Školiteľ: Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD. 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok