www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Ivica Paulovičová
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: paulovicova@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14
miestnosť:
konzultačné hodiny: dohodou
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:
rekonštrukcia historických zdrojov
priestorové analýzy v prostredí GIS
štatistika v programe SAS
zhlukovanie
trh s nehnuteľnosťami určenými na bývanie

Vyučované predmety:
Použitie počítačov v geografii (1) a (2)
Počítačová tvorba máp - cvičenia
Dizajn databáz a informačné systémy - cvičenia
Kvantitatívne metódy v geografii - cvičenia

Vzdelanie:
2010 - súčasnosť Doktorandské štúdium
Katedra humánnej geografie a demogeografie, Prírodovedecká fakulta UK v BA
2008 - 2010 Magisterské štúdium
Program: Humánna geografia a demografia, Prírodovedecká fakulta UK v BA
Téma: Rekonštrukcia a analýza historického dátového zdroja o obyvateľstve Slovenska od A. L. Petrova
Školiteľ: Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.
2005 - 2008 Bakalárske štúdium
Program: Geografia a kartografia, Prírodovedecká fakulta UK v BA
Téma: Rekonštrukcia národnostnej štruktúry obyvateľstva Slovenska z Národopisnej mapy Uher
Školiteľ: Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.
1997 - 2005 Gymnázium Jura Hronca, Bratislava

Ďalšie informácie:
viac na ivica.stryzo.org 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok