www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Lukáš Belušák, PhD.
bývalý významný zamestnanec katedry

e-mail: belusak@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 239
miestnosť: B1-310
konzultačné hodiny: po dohode emailom
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:
- migrácia obyvateľstva a globálne klimatické zmeny
- priestorové analýzy
- sieťové analýzy

Vyučované predmety:
Demogeografia a demografia (1, 2) - cvičenia
Štatistické metódy v geografii - cvičenia
Geoinformatika pre demografiu a humánnu geografiu - cvičenia
Demography and Population Studies

Vzdelanie:
2003-2007 Gymnázium Ľ. Štúra, Michalovce

2007-2010 Bakalárske štúdium (titul Bc.):
Program: Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia, PriF UK Bratislava
Téma bakalárskej práce: Greenways - ekologická cesta rozvoja cestovného ruchu
Školiteľ: Mgr. Rastislav Cákoci, PhD.

2010-2012 Magisterské štúdium (titul Mgr.):
Program: Humánna geografia a demogeografia v štátnej správe a samospráve, PriF UK Bratislava
Téma diplomovej práce: Greenways a ich využitie v cestovnom ruchu – prípadová štúdia Vihorlatských vrchov
Školiteľ: Mgr. Vladimír Bačík, PhD.

2012-2016 Doktorandské štúdium:
Program: Humánna geografia a demografia, PriF UK Bratislava
Téma dizertačnej práce: Aplikácia priestorových analytických techník vo výskume vzťahu globálnej zmeny klímy a migrácie.
Školiteľ: Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.

Pracovné pozície:
2016-2017: KHGaD, PRIF UK - Odborný asistent
od 2016: MV SR

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
2015 Grant UK č. 370/2015: Modelovanie medzinárodnej migračnej siete vo vzťahu k zmenám globálnej klímy
Status: hlavný riešiteľ
2014 Grant UK č. 150/2014: Modelovanie medzinárodnej migračnej siete z globálnej perspektívy
Status: hlavný riešiteľ
2013 Grant UK č. 221/2013: Analýza a modelovanie siete verejnej dopravy v Bratislave
Status: hlavný riešiteľ
2013-2016 Grant APVV VV-0018-12: Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti
Status: spoluriešiteľ
2013-2014 Grant VEGA č.1/0562/12: Nové demografické analýzy a prognózy obyvateľstva Slovenska a jej regiónov s využitím progresívnych geografických aplikácií
Status: spoluriešiteľ

Ďalšie informácie:
Vedenie záverečných prác:
V prípade záujmu o vedenie bakalárskej/diplomovej práce je potrebné zúčastniť sa ústneho pohovoru, pri ktorom je študent povinný doniesť so sebou "motivačný" list k vybranej téme minimálneho rozsahu jednej normostrany.

"Motivačný" list musí obsahovať:
1.) dôvody prečo si študent zvolil danú tému,
2.) predbežnú obsahovú štruktúru práce,
3.) predbežné ciele práce 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok