Mgr. Lukáš Belušák, PhD.

bývalý významný zamestnanec katedry

e-mail: belusak@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 239
miestnosť: B1-310
konzultačné hodiny: po dohode emailom

Špecializácia:

- migrácia obyvateľstva a globálne klimatické zmeny
- priestorové analýzy
- sieťové analýzy

Vyučované predmety:

Demogeografia a demografia (1, 2) - cvičenia
Štatistické metódy v geografii - cvičenia
Geoinformatika pre demografiu a humánnu geografiu - cvičenia
Demography and Population Studies

Vzdelanie:

2003-2007 Gymnázium Ľ. Štúra, Michalovce

2007-2010 Bakalárske štúdium (titul Bc.):
Program: Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia, PriF UK Bratislava
Téma bakalárskej práce: Greenways - ekologická cesta rozvoja cestovného ruchu
Školiteľ: Mgr. Rastislav Cákoci, PhD.

2010-2012 Magisterské štúdium (titul Mgr.):
Program: Humánna geografia a demogeografia v štátnej správe a samospráve, PriF UK Bratislava
Téma diplomovej práce: Greenways a ich využitie v cestovnom ruchu – prípadová štúdia Vihorlatských vrchov
Školiteľ: Mgr. Vladimír Bačík, PhD.

2012-2016 Doktorandské štúdium:
Program: Humánna geografia a demografia, PriF UK Bratislava
Téma dizertačnej práce: Aplikácia priestorových analytických techník vo výskume vzťahu globálnej zmeny klímy a migrácie.
Školiteľ: Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.

Pracovné pozície:

2016-2017: KHGaD, PRIF UK - Odborný asistent
od 2016: MV SR

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

2015 Grant UK č. 370/2015: Modelovanie medzinárodnej migračnej siete vo vzťahu k zmenám globálnej klímy
Status: hlavný riešiteľ
2014 Grant UK č. 150/2014: Modelovanie medzinárodnej migračnej siete z globálnej perspektívy
Status: hlavný riešiteľ
2013 Grant UK č. 221/2013: Analýza a modelovanie siete verejnej dopravy v Bratislave
Status: hlavný riešiteľ
2013-2016 Grant APVV VV-0018-12: Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti
Status: spoluriešiteľ
2013-2014 Grant VEGA č.1/0562/12: Nové demografické analýzy a prognózy obyvateľstva Slovenska a jej regiónov s využitím progresívnych geografických aplikácií
Status: spoluriešiteľ

Ďalšie informácie:

Vedenie záverečných prác:
V prípade záujmu o vedenie bakalárskej/diplomovej práce je potrebné zúčastniť sa ústneho pohovoru, pri ktorom je študent povinný doniesť so sebou "motivačný" list k vybranej téme minimálneho rozsahu jednej normostrany.

"Motivačný" list musí obsahovať:
1.) dôvody prečo si študent zvolil danú tému,
2.) predbežnú obsahovú štruktúru práce,
3.) predbežné ciele práce