www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
prof. RNDr. Ján Buček, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: jan.bucek@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9310
miestnosť: CH1-B1/14
konzultačné hodiny: pondelok 11-12,00
sobota 12,15-12,45 v blokoch kedy vyučujem externých študentov

» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:
geografia verejnej politiky, politická geografia, urbánna ekonómia a politika, miestny ekonomický rozvoj, miestne financie, miestna a regionálna samospráva,

Vyučované predmety:
Ekonómia - zimný semester - bakalárske štúdium
Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvoj - letný semester - bakalárske štúdium
Politická geografia - zimný semester - magisterské štúdium
Geografia a verejná politika - letný semester - magisterské štúdium
Diplomový/bakalársky seminár - bakalárske a magisterské štúdium

Vzdelanie:
1977 - 1981 Gymnázium Rajec
1981 - 1986 - ekonomická geografia – Univerzita Komenského, Bratislava
1987 - RNDr. – ekonomická geografia - Univerzita Komenského, Bratislava
1996 - PhD – ekonomická geografia - Univerzita Komenského, Bratislava
2006 – docent – humánna geografia - Univerzita Komenského, Bratislava
2019 - profesor - humánna geografia - Univerzita Komenského, Bratislava
Ďalšie vzdelávanie:
1991 – Základy politických vied - Masarykova Univerzita, Brno (letná škola Tempus)
1996 – Európska politika hospodárskej súťaže a štátnej pomoci - European Public Law Center, Athens, Greece

Pracovné pozície:
1986 – 2006 výskumný pracovník, Katedra humánnej geografie a demogeografie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
2006 - docent – humánna geografia - Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
2019 - vysokoškolský profesor - humánna geografia - Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
2000-2011 - vedúci Oddelenia humánnej geografie
od r. 2011 - vedúci katedry

Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:
January 1992 – April 1992 – Academic Visitor – Department of Geography, London School of Economics and Political Sciences, United Kingdom,
October 1997 – September 1998 - Global Security Fellowship Initiative (Pew) Fellow - University of Cambridge, United Kingdom
2001 - LGI Policy Fellow for 2001 - Local Government and Public Service Initiative Budapest (member of OSI network)
prednáškové pobyty v rámci programu Erasmus - Bremen University, AMU Poznaň,

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
2016-2019 VEGA grant č.1/0745/16 - Autonómnosť, vzájomná závislosť a interakcie priestorových systémov
2015 - Self-rule Index of Local Authorities 1990-2014 (EC) - coordinated by University of Lausanne, Switzerland
2013-2016 - Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti (APVV).
2012-2015 - Medziodborová integrácia prírodovedných študijných odborov v cudzojazyčných študijných programoch (OP Vzdelávanie).
2012-2015 - GRINCOH - Growth – Innovation – Competitiveness: Fostering Cohesion in Central and Eastern Europe. (7FP - expert).
2011-2013 VEGA grant č.1/0709/11: Adaptabilita priestorových systémov v post-transformačnom období (vedúci projektu)
2009-2013 COST TUD 0803: Cities regrowing smaller.
2008-2010 VEGA grant č.1/0255/08: Nové podoby priestorovej organizácie ekonomických, sociálnych a politických javov na Slovensku po vstupe do Európskej Únie (vedúci projektu)
2008-2009 - Intermunicipal cooperation in Slovakia - projekt riešený pre UNDP (riešiteľ)
2006-2007 - Strategies for improvement of physical environment in cities. European Urban Knowledge Network, Hague (spoluriešiteľ)
2006 - ERDF Innovative Projects Analysis - projekt riešený pre European Commission, Directorate General Regional Policy
2004 - New urban policies in the new EU countries - projet riešený v rámci Holandského predsedníctva EU (spoluriešiteľ)
2003 - Local economic development in CEE - Local Government and Public Service Reform Initiative, Budapest (spoluriešiteľ)
2002 - Les structures régionales dans les pays candidats et leur compatibilité avec les fonds structurels (Europe centrale et orientale) - projekt riešený pre Európsky Parlament (spoluriešiteľ)

Doktorandi:
Mgr. Tomáš Pšenka
Mgr. Martin Mačanga, PhD. - ukončené 2014
Mgr. Andrej Sopkuliak, PhD. - ukončené 2015
Mgr. Marek Richter, PhD. - ukončené 2017
RNDr. Martin Plešivčák, PhD. - ukončené 2013
RNDr. Vojtěch Przybyla, PhD. - ukončené 2019


Ďalšie informácie:
1993-1995 - Predseda Akademického senátu PRIF UK
od 1994 - člen Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV
od r. 1995 - člen Royal Geographical Society and Institute of British Geographers
od r.1992 - spolupracuje na aktivitách Medzinárodnej Geografickej Únie (IGU), jej Komisie pre "Geography of Governance" (predtým Public Policy/Public Administration), v r. 2008-2016 predseda tejto komisie, od 2016 člen Steering Committee, https://sites.google.com/site/igugeogov/
od r. 2006 člen Vedeckej rady Geografického ústavu SAV

od r. 2008 člen redakčnej rady časopisu Quaestiones Geographicae (Poľsko)
od r. 2010 člen redakčnej rady časopisu Acta Geographica Universitatis Carolinae (ČR)
od r. 2011 člen redakčnej rady časopisu Acta Geographica Universitatis Comenianae
od r. 2012 člen redakčnej rady časopisu Regional Statistics (Journal of the Hungarian Central Statistical Office)
od r. 2013 člen redakčnej rady Geografického časopisu
od r. 2019 - člen Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UK
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok