Mgr. Juraj Majo, PhD.

oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: juraj.majo@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9180
miestnosť: CH1-B1/7
konzultačné hodiny: v letnom semestri 2024: pondelok 13:00-14:00, prípadne podľa dohody

Profil v publikačných databázach

» databáza SCOPUS
» databáza ORCID
» databáza RESEARCH GATE
» databáza GOOGLE SCHOLAR

Špecializácia:

etnicita a etnická identita, historická demografia, religiózna geografia, nenáboženstvo, tematická kartografia

Vyučované predmety:


magisterský stupeň
Historická demografia Slovenska (1. semester)
Terénny výskum z humánnej geografie a demografie (2. semester)
Svetové náboženstvá, religiozita a sekularizácia (3. semester učiteľstva geografie v kombinácii)
Geografia náboženstiev (3. semester)
Geography of economic, social and political change (4. semester)

bakalársky stupeň
Demografický vývoj: vybrané príčiny a dôsledky (3. semester učiteľského štúdia v kombinácii)
Vybrané kapitoly zo sociálnej a kultúrnej antropológie (3. semester učiteľského štúdia v kombinácii)
Demography and Population Studies (4. semester)
Exkurzia z fyzickej a humánnej geografie (4. semester učiteľského štúdia v kombinácii)
Aktuálne problémy geografie a demografie Slovenska (4. semester)
Rodiny, domácnosti a vybrané štruktúry (4. semester)
Exkurzia z geografie a demografie Slovenska (4. semester)
Úvod do sociálnej a kultúrnej antropológie (5. semester)
Vybrané kapitoly z kultúrnej geografie Slovenska (5. semester)


Vzdelanie:

2006-2010 - doktorandské štúdium (regionálna geografia), téma dizertačnej práce: Etnicita, rodina a priestor. Vybrané geografické súvislosti. (obhájená v októbri 2010, školiteľka: doc. D. Kusendová)
2001-2006 - magisterské štúdium Geografia a kartografia, zameranie humánna geografia a demografia. Diplomová práca: Etnická štruktúra obyvateľstva Slovenska v rokoch 1880 - 1930 (školiteľka: doc. D. Kusendová)
1996-2001 - Evanjelické lýceum v Bratislave, gymnázium

Pracovné pozície:

2010 - odborný asistent

Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:

2022 - september - English Teacher Training + Academic Writing & Presentation Skills, Galway Cultural Institute, Galway, Írsko
2016 - apríl - prednáškový pobyt, Westmont College, Santa Barbara, USA
2015 - august - Adding the Geographic Context to Demographic Analysis, Centre for Economic Demography, Lund University, Švédsko, letná škola
2014 - jún-august - Religion in the U.S.: Pluralism and Public Presence, University of California, Santa Barbara, USA
2010 - Pécs (letná škola)
2009 - Szeged (semestrálne štúdium Erasmus)
2007 - Szeged (letná škola)


Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

2023 - 2027 - grant APVV-22-0389 "Výskum religiozity, spirituality a non-religiozity medzi Rómami na Slovensku" - spoluriešiteľ s Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV
2023 - 2027 - grant APVV-22-0063 "Reprodukcie náboženských a svetonázorových štruktúr na Slovensku. Stopäťdesiat rokov zmien" - spoluriešiteľ so Sociologickým ústavom SAV
2021 - 2025 - grant APVV "Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť", spoluriešiteľ v spolupráci s Geografickým ústavom SAV
2019 - 2022 - grant VEGA "Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy)" (zástupca hlavnej riešiteľky) v spolupráci s Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV
2016 - 2020 - grant APVV "Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie"- spoluriešiteľ
2016 - 2018 - grant VEGA "Voľby 1946 a voľby 2016 na Slovensku" - spoluriešiteľ
2016 - 2017 - grant J. Templeton Foundation "The Future of Religious Faith from Central Eastern European Perspective - spoluriešiteľ
2012 - 2014 - grant VEGA "Nové demografické analýzy a prognózy obyvateľstva Slovenska a jej regiónov s využitím progresívnych geografických aplikácií" - spoluriešiteľ
2008 - 2011 - grant APVV "Jedno miesto - veľa svetov. Geografická variabilita životných stratégií v slovenskej spoločnosti" - spoluriešiteľ
2009 - 2011 - grant KEGA "Geography of societies in transformation" - príprava nového študijného programu v anglickom jazyku - spoluriešiteľ
2006 - 2010 - grant VEGA "História slovenskej ev. a. v. cirkvi" - spoluriešiteľ
2008 - Grant UK "Etnická identita a priestor" - hlavný riešiteľ
2007 - Grant UK "Etnický a religiózny obraz Slovenska v jeho dejinách" - hlavný riešiteľ


Ďalšie informácie:

od 2020 - člen redakčnej rady Geografického časopisu