www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Mgr. Juraj Majo, PhD.
oddelenie demografie

e-mail: juraj.majo@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 180
miestnost: CH1-B1/7
konzultacné hodiny: utorok 12:30 - 14:30 alebo podľa dohody
» humánna geografia
»  demografiaŠpecializácia:
etnicita a etnická identita, historická demografia, religiózna geografia, tematická kartografia

Vyučované predmety:
Populačný vývoj Slovenska (2.semester magisterské štúdium)
Geografia náboženstiev (3. semester magisterské štúdium)
Počítačová tvorba máp (3.semester bakalárske štúdium)
Demografické štruktúry (5.semester bakalárske štúdium)
Vybrané kapitoly z kultúrnej geografie Slovenska (6. semester bakalárske štúdium)
Geography of Transitive Societies (1. semester magisterské štúdium)
Teórie a metódy výskumu mesta (2. semester magisterské štúdium)

Vzdelanie:
2006-2010 - doktorandské štúdium (regionálna geografia), téma dizertačnej práce: Etnicita, rodina a priestor. Vybrané geografické súvislosti. (obhájená v októbri 2010, školiteľka: doc. D. Kusendová)
2001-2006 - magisterské štúdium Geografia a kartografia, zameranie humánna geografia a demografia. Diplomová práca: Etnická štruktúra obyvateľstva Slovenska v rokoch 1880 - 1930 (školiteľka: doc. D. Kusendová)
1996-2001 - Evanjelické lýceum v Bratislave, gymnázium

Pracovné pozície:
2010 - odborný asistent

Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:
2016 - apríl - prednáškový pobyt, Westmont College, Santa Barbara, USA
2015 - august - Adding the Geographic Context to Demographic Analysis, Centre for Economic Demography, Lund University, Švédsko, letná škola
2014 - jún-august - Religion in the U.S.: Pluralism and Public Presence, University of California, Santa Barbara, USA
2010 - Pécs (letná škola)
2009 - Szeged (semestrálne štúdium Erasmus)
2007 - Szeged (letná škola)


Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
2016 - 2020 - grant APVV "Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie"- spoluriešiteľ
2016 - 2018 - grant VEGA "Voľby 1946 a voľby 2016 na Slovensku" - spoluriešiteľ
2016 - 2017 - grant J. Templeton Foundation "The Future of Religious Faith from Central Eastern European Perspective - spoluriešiteľ
2012 - 2014 - grant VEGA "Nové demografické analýzy a prognózy obyvateľstva Slovenska a jej regiónov s využitím progresívnych geografických aplikácií" - spoluriešiteľ
2008 - 2011 - grant APVV "Jedno miesto - veľa svetov. Geografická variabilita životných stratégií v slovenskej spoločnosti" - spoluriešiteľ
2009 - 2011 - grant KEGA "Geography of societies in transformation" - príprava nového študijného programu v anglickom jazyku - spoluriešiteľ
2006 - 2010 - grant VEGA "História slovenskej ev. a. v. cirkvi" - spoluriešiteľ
2008 - Grant UK "Etnická identita a priestor" - hlavný riešiteľ
2007 - Grant UK "Etnický a religiózny obraz Slovenska v jeho dejinách" - hlavný riešiteľ
 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok