Mgr. Eva Džupinová, PhD.

bývalý významný zamestnanec katedry

e-mail: dzupinova@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14
miestnosť: CH1-B1/5b
konzultačné hodiny: streda 9:30 - 11:30 hod.

Špecializácia:

geografia cestovného ruchu, druhé bývanie, problematika bývania, bytovej výstavby a bytovej politiky

Vyučované predmety:

Geografia cestovného ruchu a služieb
Ekonomická geografia 2/Humánna geografia 2
Bakalársky/Špeciálny/Diplomový seminár
Realitný trh a bývanie (výberový predmet)

Vzdelanie:

1987-1991 - Gymnázium v Kysuckom Novom Meste
1991-1996 - učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: geografia – matematika, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
1996-1999 - interné doktorandské štúdium na Katedre humánnej geografie a demogeografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
2005 - PhD. v odbore Humánna geografia, Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovné pozície:

1999-2003 - odborný pracovník, Inštitút bývania, s.r.o.
2004 - odborný asistent, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demogeografie
2005 - hlavný radca, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia stavebníctva a bytovej politiky, Odbor bytovej politiky, Oddelenie koncepcie bývania
od 2005 - vedecký pracovník, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demogeografie

Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:

marec 2009 (ERASMUS) - Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
november 2010 (ERASMUS) - Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
april 2011 - Uniwersztet Łódzki, Filia w Tomaszowie Mazowieckim (Poľsko)

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

2011-2013 - VEGA grant č. 1/0709/11: Adaptabilita priestorových systémov v post-transformačnom období (člen riešiteľského kolektívu)
2008-2011 - APVV grant č. APVV-0579-07: Jedno miesto – veľa svetov: geografická variabilita životných stratégií v slovenskej spoločnosti (člen riešiteľského kolektívu)
2005-2008 - APVV grant č. APVT-20-016704: Marginalita ako dôsledok priestorovo diferencovaného socio-ekonomického vývoja a regionálny rozvoj na Slovensku v podmienkach integrácie do EÚ (člen riešiteľského kolektívu)
2005-2007 - VEGA grant č. 1/2029/05: Faktor sídelnej hierarchie, komunálna politika a procesy integrácie v kontexte vývoja štruktúry krajín strednej a východnej Európy (člen riešiteľského kolektívu)
2006 - grantový projekt UK/186/2006: Geografický model zmeny priestorovej štruktúry postsocialistického mesta v strednej a východnej Európe (hlavná riešiteľka)

Ďalšie informácie:

členka Slovenskej komisie Geografickej olympiády, podpredsedníčka KK GO pre Bratislavský kraj