www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Michal Roupa, PhD.
bývalý významný zamestnanec katedry

e-mail: roupa@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 239
miestnosť: B1-310
konzultačné hodiny: po dohode cez mail
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:
Príčiny zmien reprodukčného správania

Vyučované predmety:
Úvod do demografie a demoinformatiky
cvičenia Demogeografia a demografia (1), (2)
cvičenia Štatistika pre geografov

Vzdelanie:
2000-2004 Gymnázium Piešťany
2004-2007 PriF UK, geografia a kartografia, bakalárske štúdium
2007-2009 PriF UK, humánna geografia a demografia, magisterské štúdium
od 2009 PriF UK, humánna geografia a demografia, doktorandské štúdium

Pracovné pozície:
od 2013 PriF UK, výskumný pracovník

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
Grant UK/410/2010 Hodnotenie vývoja plodnosti v medzivojnovom období na Slovensku pomocou analytických metód súčasnej demografie
Grant UK/309/2011 Kontrola manželskej plodnosti na juhu stredného Slovenska v období pred demografickým prechodom v európskom kontexte 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok