www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Mgr. Lucia Škamlová, PhD.
oddelenie humánnej geografie

e-mail: lucia.skamlova@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 389
miestnost: CH1-B1/8
konzultacné hodiny: utorok 15:30 - 16:30, resp. po dohode
» humánna geografia
»  demografiaŠpecializácia:
primárna:Rurálna geografia s dôrazom na rozvoj vidieka; periférne a marginálne vidiecke regióny
sekundárna: Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Vyučované predmety:
» Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - cvičenia ZS/LS(2.Bc, 3.Bc)
» Geografia vidieka - cvičenia(3.Bc)
» Rurálne systémy - cvičenia(1.Mgr)

Vzdelanie:
» 2012-2016: PhD. štúdium: Humánna geografia a demografia, KHG a DG, PRIF UK v BA
Téma dizertačnej práce: Fenomén marginality a periférnosti v rôznych typoch rurálnych štruktúr na Slovensku (časopriestorová analýza)
Školiteľ: prof.RNDr. Peter Spišiak, CSc.

» 2010-2012: Mgr. štúdium: Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve, KHG a DG, PRIF UK v BA
Téma DP: Možnosti rozvoja vidieka v regióne Brezno
Školiteľ: prof.RNDr. Peter Spišiak, CSc.

» 2007-2010: Bc. štúdium: Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia, KRG, PRIF UK v BA
Téma BP: Stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Brezno v programovom období 2007-2013
Školiteľ: RNDr. Eva Rajčáková, CSc.

» 2003-2007: Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica

Pracovné pozície:
» od 2018: KHGaD, PRIF UK - Výskumný pracovník (čiastočný úväzok)
» od 2016: KHGaD, PRIF UK - Odborný asistent (čiastočný úväzok)
» od 2016: BVS, a.s. - Koordinátor vzdelávacieho programu Modrá škola - voda pre budúcnosť
» 2015-2016: Veda nás baví, n.o. - Senior lektor vedeckých krúžkov pre deti

Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:
» Október 2016: Master class, European week of regions and cities, Brussels, Belgium
» September 2014 – December 2014: Erasmus+ Internship, National University of Ireland, Galway, Ireland
» Február 2013: Training Course - Youth works in rural areas, Kayseri, Turkey
» September 2009 – Január 2010: Erasmus Exchange Programme, Queen´s University Belfast, Northern Ireland

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
» 2016-2019 VEGA 1/0745/16
Názov projektu: Autonómnosť, vzájomná závislosť a interakcie priestorových systémov
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Ján Buček CSc.

» 10/2013-12/2016 Grant APVV VV-0018-12
Názov projektu: Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

» Grant UK/133/2015
Názov projektu: Štúdium percepčnej marginality v podmienkach slovenského vidieka
Status pri riešení projektu: Hlavný riešiteľ

Ďalšie informácie:
ResearchGate profil: https://www.researchgate.net/profile/Lucia_Skamlova

Príspevky v časopise Naša univerzita:
» Mladí vedeckí pracovníci na Európskom týždni regiónov a miest v Bruseli (november 2016) - správa z workshopu Master Class v Belgicku
» Po stopách Keltov alebo Erasmus po druhé (február 2015) - správa zo stáže v Írsku
» Mládež v akcii (marec 2013) - správa z workshopu v Turecku 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok