Mgr. Lucia Vršanská, PhD.

oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: lucia.skamlova@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9533
miestnosť: CH1-B1/13
konzultačné hodiny: po dohode

Profil v publikačných databázach

» databáza SCOPUS

Špecializácia:

primárna:Rurálna geografia s dôrazom na rozvoj vidieka; periférne a marginálne vidiecke regióny
sekundárna: Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Vyučované predmety:

zimný semester
» Humánna geografia II - (3.Bc)
» Rurálne systémy - (1.Mgr)
letný semester
»Geografia poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a cestovného ruchu - (2.Bc)
»Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - (2.Bc.)

Vzdelanie:

» 2012-2016: PhD. štúdium: Humánna geografia a demografia, KHG a DG, PRIF UK v BA
Téma dizertačnej práce: Fenomén marginality a periférnosti v rôznych typoch rurálnych štruktúr na Slovensku (časopriestorová analýza)
Školiteľ: prof.RNDr. Peter Spišiak, CSc.

» 2010-2012: Mgr. štúdium: Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve, KHG a DG, PRIF UK v BA
Téma DP: Možnosti rozvoja vidieka v regióne Brezno
Školiteľ: prof.RNDr. Peter Spišiak, CSc.

» 2007-2010: Bc. štúdium: Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia, KRG, PRIF UK v BA
Téma BP: Stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Brezno v programovom období 2007-2013
Školiteľ: RNDr. Eva Rajčáková, CSc.

» 2003-2007: Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica

Pracovné pozície:

» od 2018: KHGaD, PRIF UK - Výskumný pracovník (čiastočný úväzok)
» od 2016: KHGaD, PRIF UK - Odborný asistent (čiastočný úväzok)
» od 2016: BVS, a.s. - Koordinátor vzdelávacieho programu Modrá škola - voda pre budúcnosť
» 2015-2016: Veda nás baví, n.o. - Senior lektor vedeckých krúžkov pre deti

Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:

» Október 2016: Master class, European week of regions and cities, Brussels, Belgium
» September 2014 – December 2014: Erasmus+ Internship, National University of Ireland, Galway, Ireland
» Február 2013: Training Course - Youth works in rural areas, Kayseri, Turkey
» September 2009 – Január 2010: Erasmus Exchange Programme, Queen´s University Belfast, Northern Ireland

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

» VEGA 1/0278/20
Názov projektu: Vzťah legitimity, governance a verejných financií na miestnej úrovni v geografickej perspektíve na Slovensku
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Vedúci projektu: RNDr. Michal Klobučník, PhD.

» APVV VV-17-0079
Názov projektu: Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

» VEGA 1/0745/16
Názov projektu: Autonómnosť, vzájomná závislosť a interakcie priestorových systémov
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Ján Buček CSc.

» APVV VV-0018-12
Názov projektu: Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

» Grant UK/133/2015
Názov projektu: Štúdium percepčnej marginality v podmienkach slovenského vidieka
Status pri riešení projektu: Hlavný riešiteľ

Ďalšie informácie:

Príspevky v časopise Naša univerzita:
» Mladí vedeckí pracovníci na Európskom týždni regiónov a miest v Bruseli (november 2016) - správa z workshopu Master Class v Belgicku
» Po stopách Keltov alebo Erasmus po druhé (február 2015) - správa zo stáže v Írsku
» Mládež v akcii (marec 2013) - správa z workshopu v Turecku