www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Eva Polonyová, PhD.
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: polonyova@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 389
miestnosť: CH1-B1/5a
konzultačné hodiny: streda 10.00 - 11.30 h
» humánna geografia
»  demografiaŠpecializácia:

sociálno-ekonomický vývoj regiónov Slovenska
identifikácia stagnujúcich a rozvinutých území
transfer znalostí, teória poznatkovo-orientovanej spoločnosti a a rozvoja
úloha inštitúcií ako aktérov rozvoja mesta / regiónu
ľudský a sociálny kapitál
regionálna podnikateľská aktivita

Vyučované predmety:

Použitie počítačov v geografii (1), (2) cvičenia
Geografia mesta - cvičenia
Geografia cestovného ruchu a služieb - cvičenia
Teórie a metódy výskumu mesta
Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov - cvičenia

Vzdelanie:

Október 2013- Február 2014 - stáž na University of Portsmouth (UK)
2011-súčasnosť Doktorandské štúdium: Program: Humánna geografia a demografia, PRIF UK Bratislava
2009-2011 Magisterské štúdium (titul Mgr.): Program: Humánna geografia a demogeografia v štátnej správe a samospráve, PRIF UK Bratislava
2006-2009 Bakalárske štúdium (titul Bc.): Program: Geografia v administratíve, PRIF UK Bratislava 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok