Mgr. Renáta Farkas

doktorand na oddelení ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: renata.farkas@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9533
miestnosť: CH1-B1/13
konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

Profil v publikačných databázach

» databáza SCOPUS
» databáza ORCID
» databáza RESEARCH GATE
» databáza GOOGLE SCHOLAR

Špecializácia:

Adaptácia na zmenu klímy, Cezhraničná suburbanizácia

Vyučované predmety:

Štatistika pre geografov (cvičenie),

Vzdelanie:


- od 2021 - doktorandské štúdium - Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja PriF UK, študijný program: Humánna geografia a demografia

- od 2019 do 2021 - magisterské štúdium - Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja PriF UK, študijný program: Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve

- od 2016 do 2019 - bakalárske štúdium - Katedra humánnej geografie a demografie PRIF UK, študijný program: Geografia a demografia v štátnej správe a samospráve

- od 2012 do 2016 - stredoškolské štúdium - Spojená škola s VJM Senec, Lichnerova 71, odbor gymnázium

Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:


- Erasmus+ stáž, február - jún 2023
Názov inštitúcie: Budapest University of Technology
Pracovisko: Department of Environmental Economics and Sustainability

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:


- ENLIVE 2022 Spring
Názov projektu: The ENLIGHT Network Language and Intercultural Virtual Exchange
Predmet výskumu: Sustainability and the economy
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ

- 2022 Grant UK č. 104/2022
Názov projektu: Tvorba databázy, typizácia a analýza adaptačných stratégií miest Slovenskej republiky na zmenu klímy
Status pri riešení projektu: Vedúci projektu

- 2020-2022 Grant VEGA č.1/0278/20
Názov projektu: Vzťah legitimity, governance a verejných financií na miestnej úrovni v geografickej perspektíve na Slovensku
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ

Ďalšie informácie:

Podpredsedníčka Rady študijných programov Geografickej sekcie Prif UK