www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Renáta Farkas
doktorand na oddelení ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: renata.farkas@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9389
miestnosť: CH1-B1/8
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:
Adaptácia na zmenu klímy, Cezhraničná suburbanizácia

Vyučované predmety:
Štatistika pre geografov (cvičenie),

Vzdelanie:

- od 2021 - doktorandské štúdium - Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja PriF UK, študijný program: Humánna geografia a demografia

- od 2019 do 2021 - magisterské štúdium - Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja PriF UK, študijný program: Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve

- od 2016 do 2019 - bakalárske štúdium - Katedra humánnej geografie a demografie PRIF UK, študijný program: Geografia a demografia v štátnej správe a samospráve

- od 2012 do 2016 - stredoškolské štúdium - Spojená škola s VJM Senec, Lichnerova 71, odbor gymnázium

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

- ENLIVE 2022 Spring
Názov projektu: The ENLIGHT Network Language and Intercultural Virtual Exchange
Predmet výskumu: Sustainability and the economy
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ

- 2022 Grant UK č. 104/2022
Názov projektu: Tvorba databázy, typizácia a analýza adaptačných stratégií miest Slovenskej republiky na zmenu klímy
Status pri riešení projektu: Vedúci projektu

- 2020-2022 Grant VEGA č.1/0278/20
Názov projektu: Vzťah legitimity, governance a verejných financií na miestnej úrovni v geografickej perspektíve na Slovensku
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ

Ďalšie informácie:
Podpredsedníčka Rady študijných programov Geografickej sekcie Prif UK 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok