www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.
oddelenie humánnej geografie

e-mail: pavol.korec@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 316
miestnosť: CH1-B1/9
konzultačné hodiny: Utorok 9.00 - 11.00
» humánna geografia
»  demografiaŠpecializácia:
sociálne a ekonomické problémy regiónov Slovenska, regionálna štruktúra Slovenska, geografia mesta, vývoj urbánnej štruktúry Bratislavy v období spoločenskej transformácie, globalizácia – jej vplyv na sociálno-ekonomický rozvoj regiónov, geografia náboženstiev

Vyučované predmety:
- Geografia mesta
- Internacionalizácia a globalizácia
- Teória a metodológia humánnej geografie
- Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov

Vzdelanie:
- 1973 Mgr., Prírodovedecká fakulta UK, odbor ekonomická geografia
- 1982 CSc., Prírodovedecká fakulta UK, odbor ekonomická geografia
- 1991 Doc., Prírodovedecká fakulta UK, odbor ekonomická geografia - 2008 Prof., Prírodovedecká fakulta UK, odbor regionálna geografia

Pracovné pozície:
- 1991-1997, 2000-2011 vedúci Katedry humánnej geografie a demogeografie PRIF UK
- 1991-1994 prodekan pre postgraduálne štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK
- 1997-2003 študijný prodekan na Prírodovedeckej fakulte UK - 2011-trvá vedúci oddelenia humánnej geografie na Katedre HGaD

Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:
- 1984 School of Planning and Architecture New Delhi
- 1991 Geographical Institute, University of Basel
- 1994 Faculty of Natural Science, Charles University in Prague
- 1998 Faculty of Natural Science, University of Regensburg
- 2002 Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw
- 2004 Gifu University, Japan
- 2005 Institute of Geography, Bremen University
- 2011 Institute of Tourism, University of Lodz

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
Socio-economic Development and the Pattern of Growth and Stagnation Areas, zodpovedný riešiteľ Prof. Pavel Churski, Adam Mickiewicz University, Poznan, doba riešenia projektu 2011-2014

Doktorandi:
Mgr. Marcel Horňák, PhD., Mgr. Alena Rochovská, PhD., Mgr. Eva Džupinová, PhD., Mgr. Marián Kulla, PhD., RNDr. Miroslava Trembošová, PhD., Mgr. Slavomír Ondoš, PhD., Mgr. Jaroslav Rusnák, PhD., Mgr. Eva Polonyová, PhD., Mgr. Filip Lehocký, PhD.

Ďalšie informácie:
Výber z publikačnej aktivity:
Korec, P. (2005): Regionálny rozvoj Slovenska v rokoch 1989-2004: Identifikácia menej rozvinutých regiónov Slovenska. Bratislava, Geo-grafika, 228 s.
Korec, P. (1998): Transformation of the Border Transport System in the Vienna-Bratislava-Györ Region. European Planning Studies, 6 (5), 599-609.
Ondoš, S., Korec, P. (2006): Súčasné dimenzie sociálno-demografickej priestorovej štruktúry Bratislavy, Sociológia, 38 (1), 49-82.
Korec, P. (1997): New tendencies of manufacturing development in Bratislava. Münchener Geographische Hefte, Jhg. 45, Heft 76, 131-140.
Korec, P. (2002): The transformation of basic functions of Bratislava after 1989: trends and spatial consequences. Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 37 (2), 85-103.
Korec, P., Ondoš, S. (2009): The Development of Urban Structure of Bratislava in the Time of Post-socialist Transformation. Quaestiones Geographicae, 28 (B/2), 31-43.
Korec, P., Galasová, S. (1994): Geografická poloha Bratislavy v nových hospodársko-politických podmienkach. Geografický časopis, 46 (1), 75-86.
Korec, P., Džupinová-Smatanová, E. (2000): Vývoj rozmiestnenia bytového fondu na území Bratislavy, zákonitosti a osobitosti tohto procesu. Geografický časopis, 52 (1), 51-65.
Ondoš, S., Korec, P. (2004): Prehľad a interpretácia stavebného vývoja centra Bratislavy v postsocialistickom období. Geografický časopis, 56 (2), 153-168.
Ondoš, S., Korec, P. (2008): The rediscovered city: A case study of post-socialist Bratislava. Geografický časopis, 60 (2), 199-213.ISSN 0137-477X 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok