prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.

oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: pavol.korec@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9316
miestnosť: CH1-B1/9
konzultačné hodiny: Utorok 9.00 - 11.00

Profil v publikačných databázach

» databáza SCOPUS

Špecializácia:

sociálne a ekonomické problémy regiónov Slovenska, regionálna štruktúra Slovenska, geografia mesta, vývoj urbánnej štruktúry Bratislavy v období spoločenskej transformácie, globalizácia – jej vplyv na sociálno-ekonomický rozvoj regiónov, geografia náboženstiev

Vyučované predmety:

- Geografia mesta
- Internacionalizácia a globalizácia
- Teória a metodológia humánnej geografie
- Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov

Vzdelanie:

- 1973 Mgr., Prírodovedecká fakulta UK, odbor ekonomická geografia
- 1982 CSc., Prírodovedecká fakulta UK, odbor ekonomická geografia
- 1991 Doc., Prírodovedecká fakulta UK, odbor ekonomická geografia
- 2008 Prof., Prírodovedecká fakulta UK, odbor regionálna geografia

Pracovné pozície:

- 1991-1997, 2000-2011 vedúci Katedry humánnej geografie a demogeografie PRIF UK
- 1991-1994 prodekan pre postgraduálne štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK
- 1997-2003 študijný prodekan na Prírodovedeckej fakulte UK - 2011-trvá vedúci oddelenia humánnej geografie na Katedre HGaD

Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:

- 1984 School of Planning and Architecture New Delhi
- 1991 Geographical Institute, University of Basel
- 1994 Faculty of Natural Science, Charles University in Prague
- 1998 Faculty of Natural Science, University of Regensburg
- 2002 Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw
- 2004 Gifu University, Japan
- 2005 Institute of Geography, Bremen University
- 2011 Institute of Tourism, University of Lodz

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

Socio-economic Development and the Pattern of Growth and Stagnation Areas, zodpovedný riešiteľ Prof. Pavel Churski, Adam Mickiewicz University, Poznan, doba riešenia projektu 2011-2014

Doktorandi:

Mgr. Marcel Horňák, PhD., Mgr. Alena Rochovská, PhD., Mgr. Eva Džupinová, PhD., Mgr. Marián Kulla, PhD., RNDr. Miroslava Trembošová, PhD., Mgr. Slavomír Ondoš, PhD., Mgr. Jaroslav Rusnák, PhD., Mgr. Eva Polonyová, PhD., Mgr. Filip Lehocký, PhD.

Ďalšie informácie:

Výber z publikačnej aktivity:
Korec, P., Przybyla, V. (2019): Kríza kapitalizmu, globalizácia a post-industriálny vývoj spoločnosti a ich vplyv na politický vývoj na Slovensku, Acta Geographica Universitatis Comenianae, 63, 1, 69-102
Korec, P., Popjaková, D. (2019): Priemysel v Nitre, od parného mlynu Arpád, cez Plastiku, n.p., k Jaguaru Land Rover Slovakia, Acta Geographica Universitatis Comenianae, 63, 1, 103-134
Korec, P., Rusnák, J. (2018): Prístupy humánnej geografie: filozofia, teória a kontext. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave
Korec, P. (2014): Lagging regions of Slovakia in the context of their competitiveness. Rozwoj Regionalny i Polityka Regionalna, No. 25, pp. 113-134.
Buček, J., Korec, P. (2013): Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy. Bratislava: Univerzita Komenského, 345 p.
Rusnák, J., Korec, P. (2013): Alternatívne koncepcie postsocialistickej transformácie. Ekonomický časopis. Vol. 61, No. 4, pp. 396-418.
Korec, P., Polonyová, E., Lehocký, F. (2012): Konkurencieschopnosť regiónov Slovenska. Geographia Cassoviensis, Vol. 6, No. 1, pp. 111.
Korec, P., Ondoš, S. (2009): Regional structure of the Slovak Republic in the works of Slovak geographers. Geographia Slovaca, Vol. 26, pp. 121-141.
Ondoš, S., Korec, P. (2008): The rediscovered city: A case study of post-socialist Bratislava. Geografický časopis, 60 (2), 199-213.ISSN 0137-477X
Ondoš, S., Korec, P. (2006): Súčasné dimenzie sociálno-demografickej priestorovej štruktúry Bratislavy, Sociológia, 38 (1), 49-82.
Korec, P. (2005): Regionálny rozvoj Slovenska v rokoch 1989-2004: Identifikácia menej rozvinutých regiónov Slovenska. Bratislava, Geo-grafika, 228 s.