Mgr. Ingrid Bučeková, PhD.

oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: ingrid.bucekova@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 2089
miestnosť: CH1-B1/14
konzultačné hodiny: Utorok: 12,00 - 13,30

Profil v publikačných databázach

» databáza SCOPUS
» databáza ORCID
» databáza GOOGLE SCHOLAR

Špecializácia:

Geografia cestovného ruchu, geografia cestovného ruchu miest, geografia hotelierstva

Vyučované predmety:

Základy matematiky - zimný semester, 1. roč. bakalárskeho štúdia, program Ekonomická, sociálna a politická geografia
Matematika 1 - zimný semester, 1. roč. bakalárskeho štúdia, program Geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje
Matematika 2 - letný semester, 1. roč. bakalárskeho štúdia, program Geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje a Ekonomická, sociálna a politická geografia
Geografia cestovného ruchu - letný semester, 2. roč. bakalárskeho štúdia, program Ekonomická, sociálna a politická geografia
Geografia obchodu - letný semester, 1. roč. magisterského štúdia, program - Humánna geografia a demografia
Geografia hotelierstva - zimný semester, výberový predmet, 1. roč. magisterského štúdia, program - Humánna geografia a demografia
Humánna geografia 2 - zimný semester, 3. roč. bakalárskeho štúdia, odbor - Učiteľstvo akademických predmetov - Geografia v kombinácii
Geografia poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a cestovného ruchu - letný semester, 2. roč. bakalárskeho štúdia, program - Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia


Vzdelanie:

1986-1991 - učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: matematika - geografia - Univerzita Komenského Bratislava
2006 - PhD - humánna geografia - Univerzita Komenského Bratislava

Pracovné pozície:

1991-1995 - Gymnázium Hubeného Bratislava - stredoškolský učiteľ
1995-2019 - výskumný pracovník Katedra humánnej geografie a demografie Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 1995-2001 tajomník katedry, 2001-2005 materská dovolenka, od r. 2005 čiastočný pracovný úväzok
2019 - odborný asistent Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava (čiastočný pracovný úväzok)

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

Člen riešiteľského kolektívu grantu VEGA (2005-2007) grant č. 1/2029/05: Faktor sídelnej hierarchie, komunálna politika a procesy integrácie v kontexte vývoja štruktúry krajín strednej a východnej Európy
Člen riešiteľského kolektívu grantu VEGA (2008-2010) grant č.1/0255/08: Nové podoby priestorovej organizácie ekonomických, sociálnych a politických javov na Slovensku po vstupe do Európskej Únie
Člen riešiteľského kolektívu grantu VEGA (2011-2013) grant č.1/0709/11: Adaptabilita priestorových systémov v post-transformačnom období
Člen riešiteľského kolektívu grantu VEGA (2016-2019) grant č. 1/0745/16: Autonómnosť, vzájomná závislosť a interakcie priestorových systémov
Člen riešiteľského kolektívu grantu VEGA (2020-2022) grant č. 1/0278/20: Vzťah legitimity, governance a verejných financií na miestnej úrovni v geografickej perspektíve na Slovensku