www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Ingrid Bučeková, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: ingrid.bucekova@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 2089
miestnosť: CH1-B1/14
konzultačné hodiny: Utorok: 12,00 - 13,30
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:
Geografia cestovného ruchu, geografia cestovného ruchu miest, geografia hotelierstva
ORCID ID: 0000-0003-0951-2646
https://scholar.google.sk/citations?hl=sk&user=qwsVXZYAAAAJ

Vyučované predmety:
Základy matematiky - zimný semester, 1. roč. bakalárskeho štúdia, program Ekonomická, sociálna a politická geografia
Matematika 1 - zimný semester, 1. roč. bakalárskeho štúdia, program Geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje
Matematika 2 - letný semester, 1. roč. bakalárskeho štúdia, program Geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje a Ekonomická, sociálna a politická geografia
Geografia cestovného ruchu - letný semester, 2. roč. bakalárskeho štúdia, program Ekonomická, sociálna a politická geografia
Geografia obchodu - letný semester, 1. roč. magisterského štúdia, program - Humánna geografia a demografia
Geografia hotelierstva - zimný semester, výberový predmet, 1. roč. magisterského štúdia, program - Humánna geografia a demografia
Humánna geografia 2 - zimný semester, 3. roč. bakalárskeho štúdia, odbor - Učiteľstvo akademických predmetov - Geografia v kombinácii
Geografia poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a cestovného ruchu - letný semester, 2. roč. bakalárskeho štúdia, program - Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia


Vzdelanie:
1986-1991 - učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: matematika - geografia - Univerzita Komenského Bratislava
2006 - PhD - humánna geografia - Univerzita Komenského Bratislava

Pracovné pozície:
1991-1995 - Gymnázium Hubeného Bratislava - stredoškolský učiteľ
1995-2019 - výskumný pracovník Katedra humánnej geografie a demografie Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 1995-2001 tajomník katedry, 2001-2005 materská dovolenka, od r. 2005 čiastočný pracovný úväzok
2019 - odborný asistent Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava (čiastočný pracovný úväzok)

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
Člen riešiteľského kolektívu grantu VEGA (2005-2007) grant č. 1/2029/05: Faktor sídelnej hierarchie, komunálna politika a procesy integrácie v kontexte vývoja štruktúry krajín strednej a východnej Európy
Člen riešiteľského kolektívu grantu VEGA (2008-2010) grant č.1/0255/08: Nové podoby priestorovej organizácie ekonomických, sociálnych a politických javov na Slovensku po vstupe do Európskej Únie
Člen riešiteľského kolektívu grantu VEGA (2011-2013) grant č.1/0709/11: Adaptabilita priestorových systémov v post-transformačnom období
Člen riešiteľského kolektívu grantu VEGA (2016-2019) grant č. 1/0745/16: Autonómnosť, vzájomná závislosť a interakcie priestorových systémov
Člen riešiteľského kolektívu grantu VEGA (2020-2022) grant č. 1/0278/20: Vzťah legitimity, governance a verejných financií na miestnej úrovni v geografickej perspektíve na Slovensku
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok