www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Mgr. Ingrid Bučeková, PhD.
oddelenie humánnej geografie

e-mail: ingrid.bucekova@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 310
miestnost: CH1-B1/14
konzultacné hodiny: Utorok: 12,00 - 13,30
» humánna geografia
»  demografiaŠpecializácia:
Geografia cestovného ruchu, geografia cestovného ruchu miest, geografia hotelierstva

Vyučované predmety:
Geografia obchodu - letný semester, 1. roč. magisterského štúdia, špecializácia - Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
Geografia hotelierstva - zimný semester, výberový predmet, 1. roč. magisterského štúdia, špecializácia - Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
Humánna geografia 2 - zimný semester, 3. roč. bakalárskeho štúdia špecializácia - Učiteľstvo akademických predmetov - Geografia
Geografia poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a cestovného ruchu - letný semester, 2. roč. bakalárskeho štúdia špecializácia - Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia


Vzdelanie:
1986-1991 - učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: matematika - geografia - Univerzita Komenského Bratislava
2006 - PhD - humánna geografia - Univerzita Komenského Bratislava

Pracovné pozície:
1991-1995 - stredoškolský učiteľ Gymnázium Hubeného Bratislava
1995 - výskumný pracovník Katedra humánnej geografia a demogeografia Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava (2001-2005 materská dovolenka, od r. 2005 čiastočný pracovný úväzok)

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
Člen riešiteľského kolektívu grantu VEGA (2005-2007) grant č. 1/2029/05: Faktor sídelnej hierarchie, komunálna politika a procesy integrácie v kontexte vývoja štruktúry krajín strednej a východnej Európy
Člen riešiteľského kolektívu grantu VEGA (2008-2010) grant č.1/0255/08: Nové podoby priestorovej organizácie ekonomických, sociálnych a politických javov na Slovensku po vstupe do Európskej Únie
Člen riešiteľského kolektívu grantu VEGA (2011-2013) grant č.1/0709/11: Adaptabilita priestorových systémov v post-transformačnom období
Člen riešiteľského kolektívu grantu VEGA (2016-2019) grant č. 1/0745/16: Autonómnosť, vzájomná závislosť a interakcie priestorových systémov
 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok