www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Mgr. Milan Takáč
doktorand na oddelení demografie

e-mail: takac28@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 239
miestnosť: B1-310
konzultačné hodiny: po dohode cez e-mail
» humánna geografia
»  demografiaŠpecializácia:
aplikácia kartografických metód v humánnej geografii
štatistické metódy a ich využitie v humánnej geografii
participačné prístupy v humánnej geografii

Vyučované predmety:
štatistika pre geografov - cvičenie (B1 305, piatok 10:40 až 12:10)

Vzdelanie:
- od 2017 - doktorandské štúdium - Katedra humánnej geografie a demografie PRIF UK, denná forma
- od 2015 do 2017 - magisterské štúdium - Katedra humánnej geografie a demografie PRIF UK, študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
- od 2012 do 2015 - bakalárske štúdium - Katedra humánnej geografie a demografie PRIF UK, študijný program Geografia v štátnej správe a samospráve
- od 2008 do 2012 - Gymnázium Ivana Kraska, Rimavská Sobota
 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok