www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Milan Takáč
doktorand na oddelení demogeografie a demografie

e-mail: takac28@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9239
miestnosť: B1-310
konzultačné hodiny: po dohode cez e-mail a vždy, keď som prítomný
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:
aplikácia kartografických metód v humánnej geografii
štatistické metódy a ich využitie v humánnej geografii
participačné prístupy v humánnej geografii

Vyučované predmety:
Štatistika pre geografov - cvičenie (B1 305, piatok 10:40 až 12:10) počas zimného semestra
Dizajn databáz a informačné systémy (B2 301, utorok 13:10 až 14:40) počas letného semestra

Vzdelanie:
- od 2017 - doktorandské štúdium - Katedra humánnej geografie a demografie PRIF UK, denná forma
- od 2015 do 2017 - magisterské štúdium - Katedra humánnej geografie a demografie PRIF UK, študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
- od 2012 do 2015 - bakalárske štúdium - Katedra humánnej geografie a demografie PRIF UK, študijný program Geografia v štátnej správe a samospráve
- od 2008 do 2012 - Gymnázium Ivana Kraska, Rimavská Sobota

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
Grant UK č. 293/2018 - Participatívne prístupy pri mapovaní sociálne vylúčených lokalít na Slovensku
Grant VEGA č. 1/0246/17 - Keď pracovať nestačí: znásobená marginalita v slovenskej spoločnosti - sociálne a priestorové znevýhodnenie vo vzťahu k trhu práce (spoluriešiteľ) 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok