Mgr. Milan Takáč

doktorand na oddelení demogeografie a demografie

e-mail: takac28@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9239
miestnosť: B1-310
konzultačné hodiny: po dohode cez e-mail a vždy, keď som prítomný

Špecializácia:

aplikácia kartografických metód v humánnej geografii
štatistické metódy a ich využitie v humánnej geografii
participačné prístupy v humánnej geografii
zapájanie verejnosti do priestorového rozhodovania

Vyučované predmety:

Štatistika pre geografov - cvičenie počas zimného semestra
Dizajn databáz a informačné systémy - cvičenie - počas letného semestra (výpomoc)

Vzdelanie:

- od 2017 - doktorandské štúdium - Katedra humánnej geografie a demografie PRIF UK, denná forma
- od 2015 do 2017 - magisterské štúdium - Katedra humánnej geografie a demografie PRIF UK, študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
- od 2012 do 2015 - bakalárske štúdium - Katedra humánnej geografie a demografie PRIF UK, študijný program Geografia v štátnej správe a samospráve
- od 2008 do 2012 - Gymnázium Ivana Kraska, Rimavská Sobota

Pracovné pozície:

- september 2017 až súčasnosť - Centrum spoločných činností SAV (sekcia Encyklopedický ústav SAV)
- aktualizácia hesiel Encyklopédie Beliana

Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:

- jún 2019 - Univerzita Palackého v Olomouci, letná škola geoinformatiky
- september 2015 - február 2016 - Karlova Univerzita v Prahe, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, študijný pobyt v rámci programu Erasmus +

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

Grant UK č. 293/2018 - Participatívne prístupy pri mapovaní sociálne vylúčených lokalít na Slovensku
Grant VEGA č. 1/0246/17 - Keď pracovať nestačí: znásobená marginalita v slovenskej spoločnosti - sociálne a priestorové znevýhodnenie vo vzťahu k trhu práce (spoluriešiteľ)