www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: peter.spisiak@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9625
miestnosť: CH1-B1/11
konzultačné hodiny: Pondelok: 9:00 - 11:00
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:
geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, rurálna geografia, prognózovanie socioekonomických priestorových systémov, vidiecke mikroegionálne združenia

Vyučované predmety:
- Humánna geografia I
- Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
- Štatistické metódy v geografii
- Prognózovanie socioekonomických priestorových systémov
- Rurálne systémy
- Exkurzia z geografie Slovenska
- Terénne praxe z humánnej geografie
- Bakalárske a diplomové semináre


Vzdelanie:
1965-1968 SVŠ Šurany
1968-1973 PRIF UK Bratislava - ekonomická geografia
1975 RNDr PRIF UK Bratislava - ekonomická geografia
1982 CSc., PRIF UK Bratislava - socioekonomická geografia
2003 docent PRIF UK Bratialava - humánna geografia a demogeografia
2009 profesor PRF UK Bratislava - regionálna geografia


Pracovné pozície:
1973-1975 interný ašpirant Katedra ekonomickej geografie PRIF UK Bratislava
1975-2003 odborný asistent Katedra humánnej geografie a demogeografie PRIF UK Bratislava
2003-2004 docent Katedra humánnej geografie a demogeografie PRIF UK Bratislava
2004-2011 1/2 uväzok Katedra humánnej geografie a demogeografie PRIF UK Bratislava
2004-2011 profesor Ústav geografie PF UPJŠ Košice
od r. 2004 zástupca Ústav geografie PF UPJŠ Košice


Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:
Február 1999 – Univerzita Ljublana, Katedra za geografio Pedagoška Akademje v Mariboru Juhoslavia
Január 1991 – Uiverzita v Skopje, Macedónia
Február 1995 – Wydzial Geografii i Studiow Regionalnych Uniwersity Warszawa
Jun 1997, december 2002 – Univerzita Karlova Praha, Přírodověděcká fakulta
Jun 2001 – Masarykova Univerzita, Přírodověděcká fakulta, Brno
August 2002 – Gifu University, Japan


Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
SPIŠIAK, P., a kol., (2000-2002). Transformácia vidieckej krajiny Slovenska so zameraním na marginálne a poľnohospodársky vysoko produkčné regióny. Grantovej úlohy VEGA č. 1/7308/20. Katedra humánnej geografie a demografie PRIF UK Bratislava
SPIŠIAK, P., a kol., (2003-2005). Zmeny agrorurálnych štruktúr na Slovensku v európskom kontexte. Grantovej úlohy VEGA č. 1/0008/03. Katedra humánnej geografie a demografie PRIF UK Bratislava
SPIŠIAK, P., a kol., (2006-2008). Formovanie nových sociálno-ekonomických štruktúr v rurálnom a suburbánnom priestore Slovenska. Grantovej úlohy VEGA č. 1/3063/06. Ústav geografie PF UPJŠ Košice
HOCHMUTH, Z., RUDENKO, V. P., a kol., 2004-2007. Hodnotenie zdrojov a krajinoestetického potenciálu pre rozvoj ekoturizmu v Karpatskom regióne, APVV, č. SK-UK 002-06, Ústav geografie PF UPJŠ Košice SR, Geografická fakulta Chemivtsi National National University Ukrajina
SPIŠIAK, P., a kol., (2009-2011). Rozvoj mikroregionálnych rurálnych štruktúr Slovenska s podporou lokálnej a regionálnej samosprávy. Grantovej úlohy VEGA č. 1/0175/09. Ústav geografie PF UPJŠ Košice


Doktorandi:
Mgr. Gábor Lelkes PhD - exter
RNDr. Jana Némethová PhD - exter
Mgr. Pavol Hurbánek, PhD
Mgr. Michaela Madzinová
Mgr. Stanislav Martinát - exter
Mgr. Lucia Máliková


Ďalšie informácie:
Od r. 1994 člen Celoštátnej komisie geografickej olympiády
Od r. 1998 – 2004 Predseda krajském komisie geografickej olympiády Bratislavského kraja
Od r. 2003 člen Krajskej komisia geografickej olympiády, Košický kraj
Od r.1975 člen Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV
Od r.2007 člen Ústredného výboru Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV
Od r. 2002 člen redakčnej rady Geografické informácia FPV UKF Nitra
Od r. 2005 člen Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia vo vednom odbore 13-03-9 regionálna geografia na Prírodovedeckej fakulteUK v Bratislave
Od r. 1998 člen rigoróznej komisie pre udeľovanie titulu RNDr. Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Od r. 2008 člen redakčnej rady European Countryside Mendelobva univerzita, Brno
Od r. 2003-2014 člen Vedeckej radu PF UPJŠ Košice
Od r. 1998 člen expertnej komisie pre rozvoj vidieka pri Únii miest SR
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok