www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Jaroslav Rusnák, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: jaroslav.rusnak@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9179
miestnosť: CH1-B1/6
konzultačné hodiny: Štvrtok 10,00 - 11,00, resp. dohodou cez mail
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:
Geografické myslenie - filozofické základy, teoretické koncepty, spoločenský kontext
Ekonomická geografia - faktory, mechanizmy a implikácie pre regionálny rozvoj
Regionálny rozvoj Slovenska a menej rozvinuté regióny


Vyučované predmety:
1. ročník bakalárskeho štúdia
Úvod do ekonomickej a sociálnej geografie
Ekonomická geografia a geografia priemyslu a dopravy
Praktické výskumné metódy ekonomickej, sociálnej a politickej geografie
1. ročník magisterského štúdia
Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov
Teória a metodológia humánnej geografie - prednášky
Komplexná humánna geografia (učiteľské programy)

Vzdelanie:
2003 - 2006 Bc. program: Geografia vo verejnej správe - externe PRIF UK Bratislava,

2006 - 2008 Mgr. program: Humánna geografia v administratíve - externe PRIF UK Bratislava.

2008 - 2012 interný doktorand - Téma dizertačnej práce: Nové trendy v ekonomickej geografi: evolučne orientovaná, komplexne založená a sieťová perspektíva (prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.), program: Humánna geografia a demografia

Pracovné pozície:
od 2012 odborný asistent KHGaD

Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:
2011 (letný semester) - Karlova Univerzita Praha (program Erasmus)
2016 (letný semester/marec) - Ostravská Univerzita (učiteľská mobilita programu Erasmus)

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
2008 - 2010 - VEGA 1/0255/08: Nové podoby priestorovej organizácie ekonomických, sociálnych a politických javov na Slovensku po vstupe do Európskej Únie (spoluriešiteľ projektu)

2011 - 2013 - VEGA 1/0709/11: Adaptabilita priestorových systémov v post-transformačnom období (spoluriešiteľ projektu)

2012 - 2015 - Medziodborová integrácia prírodovedných študijných odborov v cudzojazyčných študijných programoch, ITMS: 2614023011 (metodik pre geografiu)

2016 - 2019 VEGA č. 1/0745/16: Autonómnosť, vzájomná závislosť a interakcie priestorových systémov (spoluriešiteľ projektu)

2015 - 2018 VEGA-2/0089/15: Metodológia a hodnotenie impaktov kohéznych politík na marginalizované rómske komunity: analýza výsledkov a prognózy ďalšieho vývoja (spoluriešiteľ projektu)

2018 - 2021 APVV VV-17-0079 Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach (spoluriešiteľ projektu)

2020-2022 VEGA 1/0278/20 Vzťah legitimity, governance a verejných financií na miestnej úrovni v geografickej perspektíve na Slovensku (spoluriešiteľ projektu)Ďalšie informácie:
od 2010 - člen Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok