Mgr. Jaroslav Rusnák, PhD.

oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: jaroslav.rusnak@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9179
miestnosť: CH1-B1/6
konzultačné hodiny: Štvrtok 10,00 - 11,00, resp. dohodou cez mail

Profil v publikačných databázach

» databáza SCOPUS
» databáza ORCID
» databáza RESEARCH GATE
» databáza GOOGLE SCHOLAR

Špecializácia:

Geografické myslenie - filozofické základy, teoretické koncepty, spoločenský kontext
Ekonomická geografia - faktory, mechanizmy a implikácie pre regionálny rozvoj
Regionálny rozvoj Slovenska a menej rozvinuté regióny


Vyučované predmety:

1. ročník bakalárskeho štúdia
Úvod do ekonomickej a sociálnej geografie
Ekonomická geografia a geografia priemyslu a dopravy
Praktické výskumné metódy ekonomickej, sociálnej a politickej geografie
1. ročník magisterského štúdia
Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov
Teória a metodológia humánnej geografie - prednášky
Komplexná humánna geografia (učiteľské programy)

Vzdelanie:

2003 - 2006 Bc. program: Geografia vo verejnej správe - externe PRIF UK Bratislava,

2006 - 2008 Mgr. program: Humánna geografia v administratíve - externe PRIF UK Bratislava.

2008 - 2012 interný doktorand - Téma dizertačnej práce: Nové trendy v ekonomickej geografi: evolučne orientovaná, komplexne založená a sieťová perspektíva (prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.), program: Humánna geografia a demografia

Pracovné pozície:

od 2012 odborný asistent KHGaD

Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:

2011 (letný semester) - Karlova Univerzita Praha (program Erasmus)
2016 (letný semester/marec) - Ostravská Univerzita (učiteľská mobilita programu Erasmus)

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

2008 - 2010 - VEGA 1/0255/08: Nové podoby priestorovej organizácie ekonomických, sociálnych a politických javov na Slovensku po vstupe do Európskej Únie (spoluriešiteľ projektu)

2011 - 2013 - VEGA 1/0709/11: Adaptabilita priestorových systémov v post-transformačnom období (spoluriešiteľ projektu)

2012 - 2015 - Medziodborová integrácia prírodovedných študijných odborov v cudzojazyčných študijných programoch, ITMS: 2614023011 (metodik pre geografiu)

2016 - 2019 VEGA č. 1/0745/16: Autonómnosť, vzájomná závislosť a interakcie priestorových systémov (spoluriešiteľ projektu)

2015 - 2018 VEGA-2/0089/15: Metodológia a hodnotenie impaktov kohéznych politík na marginalizované rómske komunity: analýza výsledkov a prognózy ďalšieho vývoja (spoluriešiteľ projektu)

2018 - 2021 APVV VV-17-0079 Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach (spoluriešiteľ projektu)

2020-2022 VEGA 1/0278/20 Vzťah legitimity, governance a verejných financií na miestnej úrovni v geografickej perspektíve na Slovensku (spoluriešiteľ projektu)Ďalšie informácie:

od 2010 - člen Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV