www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.
bývalý významný zamestnanec katedry

e-mail:
telefón: 02/ 90 14
miestnosť:
 
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:
Odborné zameranie zahrnuje humánnu geografiu, z osobitnou orientáciou na problematiku geografie priemyslu a demogeografie. Publikované výsledky vedeckovýskumnej činnosti sa týkajú procesov lokalizácie priemyslu na území Slovenska (Stredné Považie, Záhorie, Zemplín, Pohronie a i.) a identifikácie teritoriálnych priemyselných útvarov (centrá, uzly, regióny a makroregióny) na území Slovenska. V poslednom čase to bolo štúdium transformčných procesov priemyslu Slovenska. Kolektívne práce sa orientovali na komlexnú analýzu socioekonomickej štruktúry v regiónoch Poprad a Horehronie. Štúdium mladej urbánnej štruktúry – Petržalky sa orientovalo na problematiku transformácie a humanizácie životného prostredia. V centre pozornosti v posledných rokoch je štúdium populačných javov a procesov na Slovensku a vo vybraných regiónoch. Ide najmä o zmeny reprodukčného správania obyvateľstva a zmeny vývoja viacerých demografických procesov.

Vyučované predmety:
Demogeografia a demografia - letný semester, 1.roč. GaK, 2.roč. Geografia.
Demogeografia- zimný semester, 2.roč. M, Bi, TV.- Geografia
Demogeografické štruktúry a procesy - zimný semester, 3.roč.HG
Geografická regionalizácia - letný semester, 3. roč. Geografia Bakalársky a diplomový seminár- zimný a letný semester, 3.,4.,5.roč. Demogeografia


Vzdelanie:
1954-1957 Gymnázium Nitra
1957-1962 ekonomická geografia - Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
1968 - RNDr.
1974 - CSc.
1979 - docent
1989 - DrSc.
1997 - Profesor


Pracovné pozície:
1962 - asistent 1965 - odborný asistent 1979 - docent 1997 - profesor

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
1992-1994 Petržalka transformácia socioekonomickej a priestorovej štruktúry mestskej časti, humanizácia životného prostredia. Vedúci projektu
1992-1994 Transformačné procesy socioekonomických a regionálnych systémov s osobitným zreteľom na Bratislavu.Vedúci Projektu 1992 – 1994 : “Petržalka – Humanization of city quarter environment”(Slovak partner for implementation of research project financed by Swiss Cultural Fund, in cooperation with Basel University, Switzerland) Demografia a občianska vybavenosť. Aktualizácia územného plánu Bratislavy, hlavného mesta SR, Územný celok Petržalka. Zodp. riešiteľ: Ing. Arch. D. Kaliská ,CSc. 1995. Vedúci projektu J. Mládek 1995 - 1998 Transformačné procesy sociálnej, ekonomickej a regionálnej štruktúry Slovenskej Republiky vedúci riešiteľského kolektívu 1996 – 1997 : ”The Development of Spatial Structures in Central Europe” ( local partner for the project realized in cooperation with Faculty of Education, Gifu University, Japan ). 1999 - 2002 Populačný vývoj Slovenska v období druhého demografického prechodu, vedúci výskumného programu 2001 – 2002 Demographic processes and structires – a comparative analysis of the Japanese amd Slovak population”. Internationa research project,chair of research program 2006-2008 - Nové trendy vývoja populačných procesov a štruktúr na Slovensku a prognózy ich vývoja, vedúci riešiteľsdkého kolektívu 2003 - 2006 ATLAS OBYVATEĽSTVA SLOVENSKA, Demogeografická analýzy Slovenska Úloha výskumu a vývoja štátneho programu MŠ, vedúci riešiteľ

Ďalšie informácie:
Člen komisie IGU (Medzinárodná geografická únia) "Organizácia priemyselného priestoru" Predseda výkonného výboru Slovenskej geografickej spoločnosti Podpredseda Národného geografického komitétu SR Predseda Mestskej rady geografickej olympiády - Bratislava Člen Slovenskej ústrednej rady pre geografickú olympiádu Člen výboru Slovenskej demografickej a štatistickej spoločnosti Člen Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave Člen Vedeckej rady Fakulty prírodných vied Univerzity KF v Nitre Člen komisie grantovej agentúry VEGA Člen Rady APVV pre spoločenské vedy Vedúci Katedry humánej geografia PvF UK Člen redakčných rád: Acta FRN UC, Geographica Geografický časopis Geografia Moravian Geographical Reports 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok