www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Miriam Miláčková, PhD.
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: milackova@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 712
miestnosť: CH1-7
konzultačné hodiny: Utorok: 9:00- 10:00
» humánna geografia
»  demografiaŠpecializácia:
sociálna geografia
sociálno-priestorové nerovnosti v meste
gated communities
bezdomovectvo

Vyučované predmety:
Sociálna geografia (1. ročník Mgr. štúdia - zimný semester)
Diplomový a bakalársky seminár (3. ročník Bc. štúdia, 1. a 2. ročník Mgr. štúdia, zimný/letný semester)
Geografia mesta (3. ročník Bc. štúdia, zimný semester)


Vzdelanie:
2000-2004 Gymnázium Ľ.J.Šuleka v Komárne
2004-2007 Bc. Prif UK
2009-2011 Mgr. Prif UK
Program: humánna geografia a demogeografia v štátnej správe a samospráve
Téma diplomovej práce: Priestorové špecifiká bezdomovectva v Bratislave a Kolárove
školiteľ: Mgr. Alena Rochovská, PhD.
2011-interný doktorand Prif UK
Program: Humánna geografia
Téma dizertačnej práce: Sociálno-priestorové nerovnosti v meste. Sociálna exklúzia, segregácia a getoizácia na príklade mesta Bratislava.
Školiteľ: Mgr. Alena Rochovská, PhD.


Pracovné pozície:
Cetelem,a.s.(2006-2007) - úverový poradca
Slsp,a.s.(2008-2008) - osobný poradca,

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
2012:Štúdium sociálno-priestorových nerovností v meste na príklade mesta Bratislava.(Grant UK-481/2012)
2012 Mladí ľudia z detských domovov – skúmanie stratégií a potrieb. KOMPRAX – Kompetencie pre prax. Národný projekt, IUVENTA.
2012 Špecifiká potrieb mladých ľudí bez domova v prostredí Bratislavy. KOMPRAX – Kompetencie pre prax. Národný projekt, IUVENTA.
2013: Uzavreté komunity (gated communities) v priestore mesta Bratislava (Grant UK-2013/162)
2013-2014 Sprievodca najmodernejšou kvalitatívnou a kvantitatívnou metodológiou v geografii – ako efektívne hľadať a interpretovať odpovede na výskumné otázky. Projekt KEGA
2014: Privatizácia verejného priestoru mesta Bratislava (Grant UK-443/2014)

Ďalšie informácie:
Materská dovolenka (2008-2010) 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok