www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Pavol Ďurček, PhD.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: pavol.durcek@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9239
miestnosť: B1-310
konzultačné hodiny: Utorok 10:00 - 11:30
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:
Výskum regionálnej a priestorovej diferenciácie demografických procesov a štruktúr. Digitalizácia analógových demografických dát. AD-HOC demogeografické analýzy.


Vyučované predmety:
Aplikovaná kartografia
Štatistika 1
Štatistika 2
Štatistika pre geografov
Úvod do štúdia demografie
Demogeografia a demografia 2
Kvantitatívne metódy v geografii
Demografické dátové zdroje
Dizajn databáz a informačné systémy
Aplikovaná štatistika a geoštatistika


Vzdelanie:
1998 až 2006 - Gymnázium sv. Františka z Assisi, Banská Štiavnica

2006 až 2009 - Bakalárske štúdium (titul Bc.)
Program: Geografia v administratíve, PRIF UK Bratislava
Téma bakalárskej práce: Sídelná analýza mesta Žiar nad Hronom
Školiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

2009 až 2011 - Magisterské štúdium (titul Mgr.)
Program: Humánna geografia a demogeografia v štátnej správe a samospráve, PRIF UK Bratislava
Téma diplomovej práce: Rozvoj regiónu Štiavnicko z pohľadu cestovného ruchu
Školiteľ: Mgr. Eva Džupinová, PhD.

2011 až 2015 - Doktorandské štúdium
Program: Humánna geografia a demografia, PRIF UK Bratislava
Téma dizertačnej práce: Regionálna a priestorová diferenciácia demografických javov v SR a ČR: Kvantifikácia a hľadanie vysvetľujúcich faktorov a mechanizmov
Školiteľ: Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.


Pracovné pozície:
Analyticko-administratívny pracovník
Obdobie: 6/2008 - 8/2015
Zamestnávateľ: RST GmbH, s.r.o.
Pracovná náplň: Prieskumy trhu, tvorba výkazov, analýzy ziskovosti, hodnotenie efektívnosti predaja, mesačné a ročné štatistické vyhodnocovanie, tvorba automatických formulárov

GIS data specialist
Obdobie: 9/2012 - 2/2013
Zamestnávateľ: MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
Pracovná náplň: Tvorba a editácia geoinformačných databáz, analýzy chybovosti, návrhy analytických riešení, tvorba a finalizácia konečných produktov

Vedecký pracovník
Obdobie: 9/2015 po súčasnosť
Zamestnávateľ: Katedra humánnej geografie a demografie, PriF UK Bratislava
Pracovná náplň: Vedecká a pedagogická činnosť
Záujmové oblasti: demografia, štatistické metódy, GIS, databázové systémy, regionalizácia

Dátový analytik
Obdobie: 12/2019 - 2/2022
Zamestnávateľ: ESPRIT, s.r.o.
Pracovná náplň: hodnotenie geografického potenciálu rôznych lokalít, analýzy umiestnenia obchodných prevádzok, prevádzkovo-technologické typológie


Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
Grant UK č. 241/2012
Názov: Štúdium regionálnej a priestorovej diferenciácie demografických javov SR a ČR
Doba riešenia: 4/2012 - 12/2012
Status: hlavný riešiteľ

Projekt APVV VV-0018-12:
Názov: Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti,
Doba riešenia: 2013 - 2016
Status: člen riešiteľského kolektívu

Projekt VEGA 1/0745/16:
Názov: Autonómnosť, vzájomná závislosť a interakcie priestorových systémov,
Doba riešenia: 2016 - 2019
Status: člen riešiteľského kolektívu

Projekt APVV VV-17-0079:
Názov: Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach,
Doba riešenia: 2018 - 2021
Status: člen riešiteľského kolektívu
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok