www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Pavol Ďurček, PhD.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: pavol.durcek@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9239
miestnosť: B1-310
konzultačné hodiny: Piatok 11:30 - 13:00
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:
Výskum regionálnej a priestorovej diferenciácie demografických procesov a štruktúr. Digitalizácia analógových demografických dát. AD-HOC demogeografické analýzy.


Vyučované predmety:
Úvod do demografie a demoinformatiky - seminár (1/Z)

Štatistika pre geografov - cvičenia (1/Z)

Aplikovaná kartografia - cvičenia (1/Z)

Demogeografia a demografia (1) - cvičenia (1/L)

Demogeografia a demografia (2) - cvičenia (2/Z)

Dizajn databáz a informačné systémy - cvičenia (2/L)Vzdelanie:
1998 až 2006 - Gymnázium sv. Františka z Assisi, Banská Štiavnica

2006 až 2009 - Bakalárske štúdium (titul Bc.)
Program: Geografia v administratíve, PRIF UK Bratislava
Téma bakalárskej práce: Sídelná analýza mesta Žiar nad Hronom
Školiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

2009 až 2011 - Magisterské štúdium (titul Mgr.)
Program: Humánna geografia a demogeografia v štátnej správe a samospráve, PRIF UK Bratislava
Téma diplomovej práce: Rozvoj regiónu Štiavnicko z pohľadu cestovného ruchu
Školiteľ: Mgr. Eva Džupinová, PhD.

2011 až 2015 - Doktorandské štúdium
Program: Humánna geografia a demografia, PRIF UK Bratislava
Téma dizertačnej práce: Regionálna a priestorová diferenciácia demografických javov v SR a ČR: Kvantifikácia a hľadanie vysvetľujúcich faktorov a mechanizmov
Školiteľ: Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.


Pracovné pozície:
Analyticko-administratívny pracovník
Obdobie: 6/2008 - 8/2015
Zamestnávateľ: RST GmbH, s.r.o.
Pracovná náplň: Prieskumy trhu, tvorba výkazov, analýzy ziskovosti, hodnotenie efektívnosti predaja, mesačné a ročné štatistické vyhodnocovanie, tvorba automatických formulárov

GIS data specialist
Obdobie: 9/2012 - 2/2013
Zamestnávateľ: MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
Pracovná náplň: Tvorba a editácia geoinformačných databáz, analýzy chybovosti, návrhy analytických riešení, tvorba a finalizácia konečných produktov

Vedecký pracovník
Obdobie: 9/2015 po súčasnosť
Zamestnávateľ: Katedra humánnej geografie a demografie, PriF UK Bratislava
Pracovná náplň: Vedecká a pedagogická činnosť
Záujmové oblasti: demografia, štatistické metódy, GIS, databázové systémy, regionalizácia


Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
Grant UK č. 241/2012
Názov: Štúdium regionálnej a priestorovej diferenciácie demografických javov SR a ČR
Doba riešenia: 4/2012 - 12/2012
Status: hlavný riešiteľ

Projekt APVV VV-0018-12:
Názov: Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti,
Doba riešenia: 10/2013 - 12/2016
Status: člen riešiteľského kolektívu


Ďalšie informácie:
Vedenie záverečných prác:

V prípade záujmu o vedenie bakalárskej alebo diplomovej práce je potrebné zúčastniť sa ústneho pohovoru, pri ktorom je študent povinný doniesť so sebou:
1.) výkaz o štúdiu alebo index,
2.) úvodný list minimálneho rozsahu jednej normostrany (1800 znakov s medzerami).

Úvodný list musí obsahovať:
1.) dôvody prečo si študent zvolil danú tému,
2.) predbežnú obsahovú štruktúru práce,
3.) predbežné ciele práce, ktoré by chcel študent pri vypracovaní práce dosiahnuť,
4.) zoznam metodických postupov, ktoré by mohli študentovi pomôcť pri dosahovaní cieľov práce,
5.) zoznam literatúry je výhodou.

Uprednostňované sú témy, ktoré si študenti zvolia samostatne.

Menej samostatný študenti si môžu vybrať zo zoznamu záverečných prác, ktoré sú uvedené v záložke "zoznam vedených prác". Aj v prípade výberu z tohto zoznamu je študent povinný absolvovať ústny pohovor spojený so všetkými vyššie uvedenými náležitosťami.
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok