Mgr. Pavol Ďurček, PhD.

oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: pavol.durcek@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9239
miestnosť: B1-310
konzultačné hodiny: Utorok 12:45 - 13:45, alebo po dohode mailom

Profil v publikačných databázach

» databáza SCOPUS
» databáza ORCID
» databáza RESEARCH GATE
» databáza GOOGLE SCHOLAR

Špecializácia:

Moja práca predstavuje dva fascinujúce pohľady na výskum: Základný výskum ma posiela na cestu objavovania jedinečných demografických vzorcov našej krajiny, ale aj iných kútov sveta. Snažím sa porozumieť, ako sa demografické javy líšia v priestore, čo nám ako spoločnosti umožňuje obohatiť naše poznanie o rôznych populácia či skupinách ľudí.

Aplikovaný výskum ma však zavádza hlbšie do sveta pokladu zvaného "dáta". Pomocou špičkových štatistických a geoštatistických nástrojov analyzujem rôzne (nielen demografické) dátové sety. Výsledky nie sú len suchými číslami, ale praktickými poznatkami, ktoré umožňujú napríklad predpovedať, kde sa nachádza potenciálny zákazník pre maloobchod, detailne vysvetľovať vzory demografického správania v jednotlivých častiach krajiny či prognózovať budúce trendy v mobilite obyvateľstva v mestských oblastiach.

Moja práca nie je len o údajoch, je o pochopení toho, ako svet okolo nás funguje, a o tom, ako môžeme tieto poznatky využiť na zlepšenie našich životov a nášho okolia."


Vyučované predmety:

Štatistika 1
Štatistika 2
Úvod do štúdia demografie
Demogeografia a demografia 1
Kvantitatívne metódy v geografii
Demografické dátové zdroje
Aplikovaná štatistika a geoštatistika


Vzdelanie:

1998 až 2006 - Gymnázium sv. Františka z Assisi, Banská Štiavnica

2006 až 2009 - Bakalárske štúdium (titul Bc.)
Program: Geografia v administratíve, PRIF UK Bratislava
Téma bakalárskej práce: Sídelná analýza mesta Žiar nad Hronom
Školiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

2009 až 2011 - Magisterské štúdium (titul Mgr.)
Program: Humánna geografia a demogeografia v štátnej správe a samospráve, PRIF UK Bratislava
Téma diplomovej práce: Rozvoj regiónu Štiavnicko z pohľadu cestovného ruchu
Školiteľ: Mgr. Eva Džupinová, PhD.

2011 až 2015 - Doktorandské štúdium
Program: Humánna geografia a demografia, PRIF UK Bratislava
Téma dizertačnej práce: Regionálna a priestorová diferenciácia demografických javov v SR a ČR: Kvantifikácia a hľadanie vysvetľujúcich faktorov a mechanizmov
Školiteľ: Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.


Pracovné pozície:

Analyticko-administratívny pracovník
Obdobie: 6/2008 - 8/2015
Zamestnávateľ: RST GmbH, s.r.o.
Pracovná náplň: Prieskumy trhu, tvorba výkazov, analýzy ziskovosti, hodnotenie efektívnosti predaja, mesačné a ročné štatistické vyhodnocovanie, tvorba automatických formulárov

GIS data specialist
Obdobie: 9/2012 - 2/2013
Zamestnávateľ: MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
Pracovná náplň: Tvorba a editácia geoinformačných databáz, analýzy chybovosti, návrhy analytických riešení, tvorba a finalizácia konečných produktov

Vedecký pracovník
Obdobie: 9/2015 po súčasnosť
Zamestnávateľ: Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, PriF UK Bratislava
Pracovná náplň: Vedecká a pedagogická činnosť
Záujmové oblasti: demografia, štatistické metódy, GIS, databázové systémy, regionalizácia

Dátový analytik
Obdobie: 12/2019 - 2/2022
Zamestnávateľ: ESPRIT, s.r.o.
Pracovná náplň: hodnotenie geografického potenciálu rôznych lokalít, analýzy umiestnenia obchodných prevádzok, prevádzkovo-technologické typológie

Dátový analytik
Obdobie: 9/2022 - 12/2022
Zamestnávateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy.
Pracovná náplň: analýza dochádzky do práce a škôl a prognóza objemu dochádzkových tokov


Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

Grant UK č. 241/2012
Názov: Štúdium regionálnej a priestorovej diferenciácie demografických javov SR a ČR
Doba riešenia: 4/2012 - 12/2012
Status: hlavný riešiteľ

Projekt APVV VV-0018-12:
Názov: Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti,
Doba riešenia: 2013 - 2016
Status: člen riešiteľského kolektívu

Projekt VEGA 1/0745/16:
Názov: Autonómnosť, vzájomná závislosť a interakcie priestorových systémov,
Doba riešenia: 2016 - 2019
Status: člen riešiteľského kolektívu

Projekt APVV VV-17-0079:
Názov: Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach,
Doba riešenia: 2018 - 2021
Status: člen riešiteľského kolektívu

Grant KEGA č. 047UK-4/2021
Názov: Priestorové nerovnosti a znevýhodnenia vo výuke humánnej geografie: geoinformatika inovatívne,
Doba riešenia: 2021 - 2023
Status: člen riešiteľského kolektívu

Grant VEGA č.1/0252/23:
Názov: Odolnosť priestorových systémov - jej faktory, diferenciácia a dôsledky,
Doba riešenia: 2023 - 2025
Status: člen riešiteľského kolektívu