www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Michal Katuša
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: katusa@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 60 296
miestnosť:
konzultačné hodiny: Štvrtok 16 00 - 17 00
» humánna geografia
»  demografiaŠpecializácia:
Reprodukčné a rodinné správanie(pôrodnosť, plodnosť, sobášnosť, rozvodovosť...)
Životné stratégie, fenomén singles a bezdetnosti

Vyučované predmety:
Demografia a demogeografia - cvičenia
Štatistické metódy v geografii - cvičenia
Geografická regionalizácia a systematizácia (2) - cvičenia
Použitie počítačov v geografii (1) - cvičenia

Vzdelanie:
2001-2005 Gymnázium Jura Hronca (Novohradská) v Bratislave
2005-2008 Bakalárske štúdium (titul Bc.):
Program: Geografia a kartografia, PRIF UK Bratislava
Téma bakalárskej práce: Demografická analýza Bratislavy
Školiteľ: Prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.
2008-2010 Magisterské štúdium (titul Mgr.):
Program: Humánna geografia a demografia, PRIF UK Bratislava
Téma diplomovej práce: Reprodukčné správanie obyvateľov Bratislavy
Školiteľ: Prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.
2010-súčasnosť Doktorandské štúdium:
Program: Humánna geografia a demografia, PRIF UK Bratislava
Téma dizertačnej práce: Životné stratégie a fenomén singles
Školiteľ: Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
2011 - Životné stratégie a fenomén singles na Slovensku (Grant UK)
2012 - Identifikácia diferenčných ekonomických, sociálnych a kultúrnych faktorov plodnosti žien v Slovenskej republike

Ďalšie informácie:
Bakalárske témy:
Demografická analýza vybraného regiónu (výber regiónu po dohode)
Diferenciácia plodnosti žien na Slovensku
Diferenciácia úmrtnosti na Slovensku
Rodinné a reprodukčné stratégie vo vybraných regiónoch Slovenska 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok