Mgr. Michal Katuša

absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: katusa@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14
miestnosť:
konzultačné hodiny: Štvrtok 16 00 - 17 00

Špecializácia:

Reprodukčné a rodinné správanie(pôrodnosť, plodnosť, sobášnosť, rozvodovosť...)
Životné stratégie, fenomén singles a bezdetnosti

Vyučované predmety:

Demografia a demogeografia - cvičenia
Štatistické metódy v geografii - cvičenia
Geografická regionalizácia a systematizácia (2) - cvičenia
Použitie počítačov v geografii (1) - cvičenia

Vzdelanie:

2001-2005 Gymnázium Jura Hronca (Novohradská) v Bratislave
2005-2008 Bakalárske štúdium (titul Bc.):
Program: Geografia a kartografia, PRIF UK Bratislava
Téma bakalárskej práce: Demografická analýza Bratislavy
Školiteľ: Prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.
2008-2010 Magisterské štúdium (titul Mgr.):
Program: Humánna geografia a demografia, PRIF UK Bratislava
Téma diplomovej práce: Reprodukčné správanie obyvateľov Bratislavy
Školiteľ: Prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.
2010-súčasnosť Doktorandské štúdium:
Program: Humánna geografia a demografia, PRIF UK Bratislava
Téma dizertačnej práce: Životné stratégie a fenomén singles
Školiteľ: Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

2011 - Životné stratégie a fenomén singles na Slovensku (Grant UK)
2012 - Identifikácia diferenčných ekonomických, sociálnych a kultúrnych faktorov plodnosti žien v Slovenskej republike

Ďalšie informácie:

Bakalárske témy:
Demografická analýza vybraného regiónu (výber regiónu po dohode)
Diferenciácia plodnosti žien na Slovensku
Diferenciácia úmrtnosti na Slovensku
Rodinné a reprodukčné stratégie vo vybraných regiónoch Slovenska