doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.

oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: marcel.hornak@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9641
miestnosť: CH1-B1/3
konzultačné hodiny: streda: 9,00-11,00

Profil v publikačných databázach

» databáza SCOPUS
» databáza ORCID
» databáza RESEARCH GATE
» databáza GOOGLE SCHOLAR

Špecializácia:

Geografia dopravy, geografia priemyslu, sociálna geografia

Vyučované predmety:

Ekonomická geografia a geografia priemyslu
Geografia dopravy, logistiky a telekomunikácií
Spoločnosť, ekonomika, priestor
Economic and Social Geography
Územné plánovanie a aplikácia GIS v územnom plánovaní
Bakalársky seminár/Diplomový seminár
Exkurzia z fyzickej a humánnej geografie

Vzdelanie:

1987-1991 Gymnázium J. Hollého v Trnave
1991-1996 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov geografia - biólogia
1996-1999 interné doktorandské štúdium, Katedra humánnej geografie a demogeografie, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
2005 PhD., téma: VÝVOJ DOPRAVY SLOVENSKA PO ROKU 1989 (s dôrazom na dynamiku transformačných procesov a priestorové rozdiely vo vybavenosti dopravnou infraštruktúrou)
2018 obhajoba habilitačnej práce "Priestorové nerovnosti v doprave ako dôsledok socio-ekonomickej variability územia Slovenskej republiky"

Pracovné pozície:

1999-2000 výskumný pracovník, Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava
od 2000 odborný asistent, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
od 2019 na pozícii docenta

Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:

Február 2010 (ERASMUS): University of Minho, Guimaraes (Portugalsko)
Január 2011 (ERASMUS): Queen Mary University of London, School of Geography (Veľká Británia)
Marec 2011 (ERASMUS): Canterbury Christ Church University (Veľká Británia)
November 2011 (ERASMUS): Bremen Universität (Nemecko)
Január 2013 (ERASMUS): Portsmouth (Veľká Británia)
Marec 2016 Uniwersytet Adama Mickiewicza v Poznaniu (Poľsko)

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

2011-2013 VEGA grant č.1/0709/11: Adaptabilita priestorových systémov v post-transformačnom období (zástupca vedúceho projektu)
2008-2011 APVV grant č. APVV-0579-07: Jedno miesto – veľa svetov: geografická variabilita životných stratégií v slovenskej spoločnosti (zástupca vedúceho projektu)
2005-2008 APVV grant č. APVT-20-016704: Marginalita ako dôsledok priestorovo diferencovaného socio-ekonomického vývoja a regionálny rozvoj na Slovensku v podmienkach integrácie do EÚ (riešiteľ; 2007-2008 vedúci projektu)
2007-2007 projekt MPSVaR SR: Vytvorenie národných indikátorov v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia a návrh spôsobu zabezpečenia ich pravidelného monitorovania (riešiteľ)


Doktorandi:

Mgr. Richard Hluško (od r. 2020) Mgr. Roland Németh (od r. 2023)

Ďalšie informácie:

realizácia exkurzií z humánnej geografie na území Slovenska