www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: marcel.hornak@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9641
miestnosť: CH1-B1/3
konzultačné hodiny: streda: 9,00-11,00
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:
Geografia dopravy, geografia priemyslu, sociálna geografia
https://orcid.org/0000-0003-0071-4997
Scopus Author ID: 55895192700

Vyučované predmety:
Ekonomická geografia 1
Geografia priemyslu a dopravy
Humánna geografia 1
Územné plánovanie

Vzdelanie:
1987-1991 Gymnázium J. Hollého v Trnave
1991-1996 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov geografia - biólogia
1996-1999 interné doktorandské štúdium, Katedra humánnej geografie a demogeografie, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
2005 PhD., téma: VÝVOJ DOPRAVY SLOVENSKA PO ROKU 1989 (s dôrazom na dynamiku transformačných procesov a priestorové rozdiely vo vybavenosti dopravnou infraštruktúrou)
2018 obhajoba habilitačnej práce "Priestorové nerovnosti v doprave ako dôsledok socio-ekonomickej variability územia Slovenskej republiky"

Pracovné pozície:
1999-2000 výskumný pracovník, Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava
od 2000 odborný asistent, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
od 2019 na pozícii docenta

Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:
Február 2010 (ERASMUS): University of Minho, Guimaraes (Portugalsko)
Január 2011 (ERASMUS): Queen Mary University of London, School of Geography (Veľká Británia)
Marec 2011 (ERASMUS): Canterbury Christ Church University (Veľká Británia)
November 2011 (ERASMUS): Bremen Universität (Nemecko)
Január 2013 (ERASMUS): Portsmouth (Veľká Británia)
Marec 2016 Uniwersytet Adama Mickiewicza v Poznaniu (Poľsko)

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
2011-2013 VEGA grant č.1/0709/11: Adaptabilita priestorových systémov v post-transformačnom období (zástupca vedúceho projektu)
2008-2011 APVV grant č. APVV-0579-07: Jedno miesto – veľa svetov: geografická variabilita životných stratégií v slovenskej spoločnosti (zástupca vedúceho projektu)
2005-2008 APVV grant č. APVT-20-016704: Marginalita ako dôsledok priestorovo diferencovaného socio-ekonomického vývoja a regionálny rozvoj na Slovensku v podmienkach integrácie do EÚ (riešiteľ; 2007-2008 vedúci projektu)
2007-2007 projekt MPSVaR SR: Vytvorenie národných indikátorov v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia a návrh spôsobu zabezpečenia ich pravidelného monitorovania (riešiteľ)


Doktorandi:
Mgr. Richard Hluško (od r. 2020)

Ďalšie informácie:
realizácia exkurzií z humánnej geografie na území Slovenska 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok