www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.
oddelenie humánnej geografie

e-mail: marcel.hornak@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 641
miestnost: CH1-B1/3
konzultacné hodiny: streda, 9,00-11,00
» humánna geografia
»  demografiaŠpecializácia:
Geografia dopravy, geografia priemyslu, sociálna geografia

Vyučované predmety:
Ekonomická geografia 1
Geografia priemyslu a dopravy
Humánna geografia 1
Územné plánovanie

Vzdelanie:
1987-1991 Gymnázium J. Hollého v Trnave
1991-1996 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov geografia - biólogia
1996-1999 interné doktorandské štúdium, Katedra humánnej geografie a demogeografie, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
2005 PhD., téma: VÝVOJ DOPRAVY SLOVENSKA PO ROKU 1989 (s dôrazom na dynamiku transformačných procesov a priestorové rozdiely vo vybavenosti dopravnou infraštruktúrou)

Pracovné pozície:
1999-2000 výskumný pracovník, Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava
od 2000 odborný asistent, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:
Február 2010 (ERASMUS): University of Minho, Guimaraes (Portugalsko)
Január 2011 (ERASMUS): Queen Mary University of London, School of Geography (Veľká Británia)
Marec 2011 (ERASMUS): Canterbury Christ Church University (Veľká Británia)
November 2011 (ERASMUS): Bremen Universität (Nemecko)
Január 2013 (ERASMUS): Portsmouth (Veľká Británia)

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
2011-2013 VEGA grant č.1/0709/11: Adaptabilita priestorových systémov v post-transformačnom období (zástupca vedúceho projektu)
2008-2011 APVV grant č. APVV-0579-07: Jedno miesto – veľa svetov: geografická variabilita životných stratégií v slovenskej spoločnosti (zástupca vedúceho projektu)
2005-2008 APVV grant č. APVT-20-016704: Marginalita ako dôsledok priestorovo diferencovaného socio-ekonomického vývoja a regionálny rozvoj na Slovensku v podmienkach integrácie do EÚ (riešiteľ; 2007-2008 vedúci projektu)
2007-2007 projekt MPSVaR SR: Vytvorenie národných indikátorov v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia a návrh spôsobu zabezpečenia ich pravidelného monitorovania (riešiteľ)


Ďalšie informácie:
realizácia exkurzií z humánnej geografie na území Slovenska 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok