RNDr. Martin Plešivčák, PhD.

oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: martin.plesivcak@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9625
miestnosť: CH1-B1/11
konzultačné hodiny: pondelok 11:00-12:00

Profil v publikačných databázach

» databáza SCOPUS

Špecializácia:


» Politická geografia - osobitný dôraz na štúdium geografie volieb - priestorové vzorce volebného správania v národnom a regionálnom kontexte, podmienenosť volebných výberov obyvateľstva socio-ekonomickou stratifikáciou spoločnosti, teória socio-politického štiepenia (konfliktných línií) v regionálnej perspektíve, rozdiely vo volebnom správaní obyvateľstva mesta a vidieka

» Kohézna politika EÚ - výmena poznatkov (skúseností) medzi koordinačnými a riadiacimi autoritami naprieč členskými krajinami EÚ, poskytovanie odborných, konzultačných a metodických činností, vypracovanie odborných materiálov, manuálov a prezentácií, tvorba a hodnotenie národných sektorových stratégií, socio-ekonomický monitoring projektov financovaných zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ


Vyučované predmety:


» Ekonómia a verejné financie pre geografov (1. ročník bakalárskeho stupňa štúdia - zimný semester)
» Základy politickej geografie a geopolitiky (1. ročník bakalárskeho stupňa štúdia - letný semester)
» Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (2. ročník bakalárskeho stupňa štúdia - letný semester)
» Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvoj (3. ročník bakalárskeho stupňa štúdia - letný semester)
» Local Development, Urban Economics and Public Finance (3. ročník bakalárskeho stupňa štúdia - letný semester)
» Aktuálne problémy geografie a demografie Slovenska (3. ročník bakalárskeho stupňa štúdia - letný semester)
» Seminár k bakalárskej práci (3. ročník bakalárskeho stupňa štúdia - zimný a letný semester)
» Projektový manažment a manažment projektov financovaných z fondov EÚ (1. ročník magisterského stupňa štúdia - letný semester)
» Komplexná humánna geografia v ére globalizácie (1. ročník magisterského stupňa štúdia - letný semester)
» Geografia, verejná politika a mestský rozvoj (1. ročník magisterského stupňa štúdia - letný semester)
» Diplomový seminár z humánnej geografie a demografie (1. a 2. ročník magisterského stupňa štúdia - zimný a letný semester)
» Politika Európskej únie (2. ročník magisterského stupňa štúdia - zimný semester)
» Politická geografia (2. ročník magisterského stupňa štúdia - zimný semester)


Vzdelanie:


» 2000-2004: Gymnázium Dubnica nad Váhom

» 2004-2007: Bc. štúdium: Geografia v administratíve, KHG a DG, PRIF UK v Bratislave
Bakalárska práca (2007): Globálne trendy a východiská medzinárodnej migrácie
Vedúci práce: Doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.

» 2007-2009: Mgr. štúdium: Humánna geografia v administratíve, KHG a DG, PRIF UK v Bratislave
Diplomová práca (2009): Analýza vplyvu vybraných socio-ekonomických faktorov na volebné preferencie regiónov Slovenska
Vedúci práce: Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.

» 2009-2013: PhD. štúdium: Humánna geografia a demografia, KHG a DG, PRIF UK v Bratislave
Písomná práca k dizertačnej skúške (2011): Volebné systémy, volebná účasť a voličské správanie – priestorová diferenciácia a jej zmeny
Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.

Rigorózna práca (2012): Regionálna dimenzia socio-politického konfliktu medzi vidiekom a mestom v Slovenskej republike
Konzultant: Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.

Dizertačná práca (2013): Socio-ekonomická skladba regiónov Slovenska ako determinant priestorových vzorcov ich volebného správania
Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.Pracovné pozície:


» Od 1. septembra 2013: výskumný pracovník / odborný asistent - Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, PRIF UK v Bratislave


Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:


január 2011 – máj 2011 – študijný pobyt – School of Geography, Queen Mary University, Londýn, Veľká Británia
jún 2013 – študijná stáž – Európsky parlament, Brusel, Belgicko
apríl 2015 – prednáškový pobyt – Institute of Geography, University of Bremen, Brémy, Nemecko


Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:


» 2022 Príprava analýz k tvorbe strategických a koncepčných dokumentov štátnej správy a samosprávy v oblasti kohéznej politiky EÚ - Komparatívna analýza krajov Slovenskej republiky - predpoklady vo vzťahu k cieľom politiky súdržnosti EÚ 2021-2027
(Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Centrálny koordinačný orgán, Operačný program Technická pomoc)

https://eurofondy.gov.sk/programove-obdobie-2021-27/priprava-strategickych-a-programovych-dokumentov/

» od 2015 Socio-ekonomický monitoring projektov LIFE na Slovensku
(BROZ - ochranárske združenie)

» 2020-2022 Grant VEGA č.1/0278/20
Názov projektu: Vzťah legitimity, governance a verejných financií na miestnej úrovni v geografickej perspektíve na Slovensku
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Hlavný riešiteľ: RNDr. Michal Klobučník, PhD.

» 2020-2021 Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike - Analýza potenciálu rozvoja ľudských zdrojov v sektore verejné služby a správa na úrovni krajov a okresov Slovenska
(tvorba sektorovej stratégie Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore verejné služby a správa v horizonte 2030, hodnotenie sektorovej stratégie Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v horizonte 2030)
(Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Operačný program Ľudské zdroje)

» 2018-2021 Grant APVV VV-17-0079
Názov projektu: Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Hlavný riešiteľ: Prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

» 2015-2017, 2019-2020 IQ-Net Monitoring kvality programovania a implementácie kohéznej politiky EÚ na Slovensku
(European Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow, Veľká Británia / Technical University, Delft, Holandsko)

» 2018-2019 Príprava analýz k tvorbe strategických a koncepčných dokumentov štátnej správy a samosprávy v oblasti kohéznej politiky EÚ - Komparatívne analýzy krajov Slovenskej republiky a ich okresov - predpoklady vo vzťahu k cieľom politiky súdržnosti EÚ 2021-2027
(Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Centrálny koordinačný orgán, Operačný program Technická pomoc)

» 2016-2019 Grant VEGA č.1/0745/16
Názov projektu: Autonómnosť, vzájomná závislosť a interakcie priestorových systémov
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Hlavný riešiteľ: Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.

» 2015 Vzdelávanie zamestnancov vysokých škôl v oblasti prípravy budúcich administratívnych kapacít
(Operačný program Technická pomoc)

» 2013-2016 Grant APVV VV-0018-12
Názov projektu: Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Hlavný riešiteľ: Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

» 2011-2013 Grant VEGA č.1/0709/11
Názov projektu: Adaptabilita priestorových systémov v post-transformačnom období
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Hlavný riešiteľ: Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.

» 2011 Grant Univerzity Komenského č. 261/2011
Názov projektu: Geografia eurovolieb – priestorový obraz voličskej podpory politických frakcií Európskeho parlamentu v jednotlivých krajinách Európskej únie s dôrazom na výsledky volieb v Slovenskej republike
Status pri riešení projektu: Hlavný riešiteľ

» 2010 Grant Univerzity Komenského č. 131/2010
Názov projektu: Volebné systémy, volebná účasť a volebné preferencie na Slovensku – priestorová diferenciácia a jej zmeny
Status pri riešení projektu: Hlavný riešiteľ

» 2008-2010 Grant VEGA č.1/0255/08
Názov projektu: Nové podoby priestorovej organizácie ekonomických, sociálnych a politických javov na Slovensku po vstupe do Európskej Únie
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Hlavný riešiteľ: Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.Ďalšie informácie:


» od 2018 Člen akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

» od 2017 Člen pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti EÚ 2020+ (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Centrálny koordinačný orgán)

» od 2015 Výkonný redaktor vedeckého časopisu Acta Geographica Universitatis Comenianae (AGUC)

» Pozvánka pre Vás a Vašich kolegov k publikovaniu v recenzovanom vedeckom časopise Acta Geographica Universitatis Comenianae (AGUC) registrovanom v databáze Scopus (Elsevier) a ďalších databázach vedeckých časopisov: http://actageographica.sk/

Chceli by sme Vás poprosiť o zdielanie tejto informácie s Vašimi kolegami a pracovnými partnermi.

Vaše príspevky posielajte na adresu:
editors@actageographica.sk