www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
RNDr. Martin Plešivčák, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: martin.plesivcak@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9625
miestnosť: CH1-B1/11
konzultačné hodiny: Štvrtok 9:00 - 11:00
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:

» Politická geografia - osobitný dôraz na štúdium geografie volieb - priestorové vzorce volebného správania v národnom a regionálnom kontexte, podmienenosť volebných výberov obyvateľstva socio-ekonomickou stratifikáciou spoločnosti, teória socio-politického štiepenia (konfliktných línií) v regionálnej perspektíve, rozdiely vo volebnom správaní obyvateľstva mesta a vidieka

» Kohézna politika EÚ - výmena poznatkov (skúseností) medzi koordinačnými a riadiacimi autoritami naprieč členskými krajinami EÚ, poskytovanie odborných, konzultačných a metodických činností, vypracovanie odborných materiálov, manuálov a prezentácií, socio-ekonomický monitoring projektov financovaných zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ


Vyučované predmety:

» Politika Európskej únie (2. ročník magisterského stupňa štúdia - zimný semester)
» Projektový manažment a manažment projektov financovaných z fondov EÚ (1. ročník magisterského stupňa štúdia - letný semester)
» Ekonómia pre geografov (1. ročník bakalárskeho stupňa štúdia - zimný semester)
» Politická geografia (2. ročník magisterského stupňa štúdia - zimný semester)
» Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvoj (3. ročník bakalárskeho stupňa štúdia - letný semester)
» Geografia a verejná politika - riadenie priestorových systémov (2. ročník magisterského stupňa štúdia - letný semester)
» Seminár k záverečným prácam (3. ročník bakalárskeho stupňa štúdia, 1. a 2. ročník magisterského stupňa štúdia - zimný a letný semester)


Vzdelanie:

» 2000-2004: Gymnázium Dubnica nad Váhom

» 2004-2007: Bc. štúdium: Geografia v administratíve, KHG a DG, PRIF UK v Bratislave
Bakalárska práca (2007): Globálne trendy a východiská medzinárodnej migrácie
Vedúci práce: Doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.

» 2007-2009: Mgr. štúdium: Humánna geografia v administratíve, KHG a DG, PRIF UK v Bratislave
Diplomová práca (2009): Analýza vplyvu vybraných socio-ekonomických faktorov na volebné preferencie regiónov Slovenska
Vedúci práce: Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.

» 2009-2013: PhD. štúdium: Humánna geografia a demografia, KHG a DG, PRIF UK v Bratislave
Písomná práca k dizertačnej skúške (2011): Volebné systémy, volebná účasť a voličské správanie – priestorová diferenciácia a jej zmeny
Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.

Rigorózna práca (2012): Regionálna dimenzia socio-politického konfliktu medzi vidiekom a mestom v Slovenskej republike
Konzultant: Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.

Dizertačná práca (2013): Socio-ekonomická skladba regiónov Slovenska ako determinant priestorových vzorcov ich volebného správania
Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.Pracovné pozície:

» Od 1. septembra 2013: výskumný pracovník / pedagogický zamestnanec - Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, PRIF UK v Bratislave


Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:

január 2011 – máj 2011 – študijný pobyt – School of Geography, Queen Mary University, Londýn, Veľká Británia
jún 2013 – študijná stáž – Európsky parlament, Brusel, Belgicko
apríl 2015 – prednáškový pobyt – Institute of Geography, University of Bremen, Brémy, Nemecko


Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

» 2018-2021 Grant APVV VV-17-0079
Názov projektu: Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

» 2015-2017, od 2019 IQ-Net Monitoring kvality programovania a implementácie kohéznej politiky EÚ na Slovensku
(European Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow, Veľká Británia / Technical University, Delft, Holandsko)

» od 2018 Príprava analýz k tvorbe strategických a koncepčných dokumentov štátnej správy a samosprávy v oblasti kohéznej politiky EÚ
(Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Centrálny koordinačný orgán, Operačný program Technická pomoc)

» od 2015 Socio-ekonomický monitoring projektov LIFE na Slovensku (BeeSandFish, Ostrovné lúky, Dunajské luhy, Microtus II)
(Bratislavské regionálne ochranárske združenie)

» 2016-2019 Grant VEGA č.1/0745/16
Názov projektu: Autonómnosť, vzájomná závislosť a interakcie priestorových systémov
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.

» 2015 Vzdelávanie zamestnancov vysokých škôl v oblasti prípravy budúcich administratívnych kapacít
(Operačný program Technická pomoc)

» 2013-2016 Grant APVV VV-0018-12
Názov projektu: Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

» 2011-2013 Grant VEGA č.1/0709/11
Názov projektu: Adaptabilita priestorových systémov v post-transformačnom období
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.

» 2011 Grant Univerzity Komenského č. 261/2011
Názov projektu: Geografia eurovolieb – priestorový obraz voličskej podpory politických frakcií Európskeho parlamentu v jednotlivých krajinách Európskej únie s dôrazom na výsledky volieb v Slovenskej republike
Status pri riešení projektu: Hlavný riešiteľ

» 2010 Grant Univerzity Komenského č. 131/2010
Názov projektu: Volebné systémy, volebná účasť a volebné preferencie na Slovensku – priestorová diferenciácia a jej zmeny
Status pri riešení projektu: Hlavný riešiteľ

» 2008-2010 Grant VEGA č.1/0255/08
Názov projektu: Nové podoby priestorovej organizácie ekonomických, sociálnych a politických javov na Slovensku po vstupe do Európskej Únie
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.Ďalšie informácie:

» od 2018 Člen akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

» od 2017 Člen pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti EÚ 2020+ (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Centrálny koordinačný orgán)

» od 2015 Výkonný redaktor vedeckého časopisu Acta Geographica Universitatis Comenianae (AGUC)
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok