www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Marcela Káčerová, PhD.
oddelenie demografie

e-mail: marcela.kacerova@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 169
miestnosť: CH1-B1/5
konzultačné hodiny: Utorok 8:00 - 9:00 (po dohode emailom)
» humánna geografia
»  demografiaŠpecializácia:
geografia obyvateľstva

Vyučované predmety:
Demogeografia a demografia I, II
Demogeografia
Demografická analýza I
Priestorová mobilita obyvateľstva
Demografické štruktúry


Vzdelanie:
2004 - 2008 doktorandské štúdium odbor Humánna geografia, PRIF UK
1999 - 2004 magisterské štúdium odbor Geografia a kartografia, PRIF UK
1995 - 1999 Gymnázium Topoľčany


Pracovné pozície:
2008 - vysokoškolský učiteľ, Katedra humánnej geografie a demogeografie, PRIF UK
2004 – 2008 doktorandka, Katedra humánnej geografie a demogeografie,PRIF UK
2005 - 2007 manažér monitorovania, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave


Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:
november 2010 (ERASMUS) - Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
november 2012 (ERASMUS) - Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
november 2014 - Jihočeská Univerzita

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
2016 - 2020 zodpovedný riešiteľ projektu APVV Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie
2013 -2016 Člen riešiteľského kolektívu projektu APVV "Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti"
2013 - 2014 Člen riešiteľského kolektívu projektu KEGA "Sprievodca najmodernejšou kvalitatívnou a kvantitatívnou metodológiou v geografii – ako efektívne hľadať a interpretovať odpovede na výskumné otázky"
2012 - 2014 Člen riešiteľského kolektívu projektu VEGA „Nové demografické analýzy a prognózy obyvateľstva Slovenska a jej regiónov s využitím progresívnych geografických aplikácií“
2009 - 2011 Člen riešiteľského kolektívu projektu APVV "Jedno miesto - veľa svetov: geografická variabilita životných stratégií v slovenskej spoločnosti"
2009 Člen riešiteľského kolektívu Rozvojového projektu podporeného MŠ SR "Vytvorenie a prevádzkovanie informačných zdrojov demografických a štatistických údajov pre účely podpory výskumu a vývoja v rámci univerzity a ďalších výskumných inštitúcií"
2007 - 2009 Člen riešiteľského kolektívu projektu APVV v oblasti popularizácie vedy "Demografia a demogeografia - dôležité vedné disciplíny a ich význam pre spoločnosť"
2005 - 2007 Člen riešiteľského kolektívu projektu APVV "Marginalita ako dôsledok priestorovo diferencovaného socio-ekonomického vývoja a regionálny rozvoj na Slovensku v podmienkach integrácie do EÚ"
2004 - 2005 Člen riešiteľského kolektívu grantu VEGA "Osobitosti vývoja a priestorová diferencovanosť populačných štruktúr a procesov"
 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok