www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Marcela Káčerová, PhD.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: marcela.kacerova@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9169
miestnosť: CH1-B1/5
konzultačné hodiny: po dohode emailom
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:
demografia a demogeografia, migrácia, starnutie obyvateľstva

Vyučované predmety:
Demografické problémy sveta a Slovenska : vybrané príčiny a dôsledky
Mobilita, migračné toky a ich manažment
Mobilita a manažment migrácie
Základy demografickej analýzy
Regionálna demografia Európy
Rodiny a domácnosti a vybrané štruktúry

Vzdelanie:
2004 - 2008 doktorandské štúdium odbor Humánna geografia, PRIF UK
1999 - 2004 magisterské štúdium odbor Geografia a kartografia, PRIF UK
1995 - 1999 Gymnázium Topoľčany


Pracovné pozície:
2008 - vysokoškolský učiteľ, Katedra humánnej geografie a demogeografie, PRIF UK
2004 – 2008 doktorandka, Katedra humánnej geografie a demogeografie,PRIF UK
2005 - 2007 manažér monitorovania, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave


Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:
november 2010 (ERASMUS) - Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
november 2012 (ERASMUS) - Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
november 2014 - Jihočeská Univerzita, České Budějovice (Česká republika)


Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
2021 - 2025 člen riešiteľského kolektívu projektu projektu APVV Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť
2016 - 2020 zodpovedný riešiteľ projektu APVV Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie
2013 -2016 Člen riešiteľského kolektívu projektu APVV "Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti"
2013 - 2014 Člen riešiteľského kolektívu projektu KEGA "Sprievodca najmodernejšou kvalitatívnou a kvantitatívnou metodológiou v geografii – ako efektívne hľadať a interpretovať odpovede na výskumné otázky"
2012 - 2014 Člen riešiteľského kolektívu projektu VEGA „Nové demografické analýzy a prognózy obyvateľstva Slovenska a jej regiónov s využitím progresívnych geografických aplikácií“
2009 - 2011 Člen riešiteľského kolektívu projektu APVV "Jedno miesto - veľa svetov: geografická variabilita životných stratégií v slovenskej spoločnosti"
2009 Člen riešiteľského kolektívu Rozvojového projektu podporeného MŠ SR "Vytvorenie a prevádzkovanie informačných zdrojov demografických a štatistických údajov pre účely podpory výskumu a vývoja v rámci univerzity a ďalších výskumných inštitúcií"
2007 - 2009 Člen riešiteľského kolektívu projektu APVV v oblasti popularizácie vedy "Demografia a demogeografia - dôležité vedné disciplíny a ich význam pre spoločnosť"
2005 - 2007 Člen riešiteľského kolektívu projektu APVV "Marginalita ako dôsledok priestorovo diferencovaného socio-ekonomického vývoja a regionálny rozvoj na Slovensku v podmienkach integrácie do EÚ"
2004 - 2005 Člen riešiteľského kolektívu grantu VEGA "Osobitosti vývoja a priestorová diferencovanosť populačných štruktúr a procesov"


Ďalšie informácie:
https://orcid.org/0000-0003-2423-8251 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok