Mgr. Gabriela Nováková, PhD.

oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: gabriela.novakova@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9161
miestnosť: B1-309c
konzultačné hodiny: streda 13,00-14,00

Profil v publikačných databázach

» databáza SCOPUS

Špecializácia:

demografia a demogeografia, geografia náboženstiev, štatistické metódy, matematika, geografická olympiáda pre základné školy a 8-ročné gymnáziá

Vyučované predmety:

Štatistika 1 (1. roč. bakalárske štúdium)
Štatistika 2 (1. roč. bakalárske štúdium)
Štatistika pre učiteľov geografie (1. roč. bakalárske štúdium)
Úvod do priestorových štatistických analýz (1. roč. bakalárske štúdium)
Demografický vývoj: vybrané príčiny a dôsledky (2. roč. bakalárske štúdium)
Aplikovaná štatistika a geoštatistika (2. roč. bakalárske štúdium)
Základy matematiky pre geografov 1 (1. roč. bakalárske štúdium)
Základy matematiky pre geografov 2 (1. roč. bakalárske štúdium)
Demogeografia a demografia 1 (1. roč. bakalárske štúdium)
Demogeografia a demografia 2 (2. roč. bakalárske štúdium)
Geografia náboženstiev (2. roč. magisterské štúdium)
Svetové náboženstvá, religiozita a sekularizácia (2. roč. magisterské štúdium)
Demografický vývoj: vybrané príčiny a dôsledky (Rozširujúce štúdium učiteľstva geografie, 1. ročník)

Vzdelanie:

1989-1993 Gymnázium Partizánske
1993-1998 Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, odbor učiteľstvo geografie a matematiky
2003-2008 Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor religionistika
2008 PhD. v odbore Humánna geografia

Pracovné pozície:

2001-2003 vedecko-výskumný pracovník
od 2003 odborný asistent


Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

VEGA 2003 - 2005:
Osobitosti vývoja a priestorová diferencovanosť populačných štruktúr a procesov Slovenska (spoluriešiteľ)
VEGA 2006 - 2008:)
Nové trendy vývoja populačných procesov a štruktúr na Slovensku a prognózy ich vývoja (spoluriešiteľ)
APVV 2013 - 2016:
Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti (spoluriešiteľ)
VEGA 2016-2019:
Autonómnosť, vzájomná závislosť a interakcie priestorových systémov (spoluriešiteľ)
APVV 2018-2021:
Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach)(spoluriešiteľ)

Ďalšie informácie:

1999-2005 člen autorského kolektívu pre tvorbu testov Geografickej olympiády pre ZŠ a OG
od 2006 vedúca autorského kolektívu pre tvorbu testov Geografickej olympiády pre ZŠ a OG
od 2022 podpredsedníčka Krajskej komisie Geografickej olympiády
od ak. roka 2019/2020 členka kolektívu pripravujúceho Geografický korešpondenčný seminár GeoKoS