www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
doc. Mgr. Slavomír Ondoš, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: slavomir.ondos@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 533
miestnosť: CH1-B1/13
konzultačné hodiny: kedykoľvek
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:
modelovanie v mestskom prostredí,
nová ekonomická geografia,
regionálna dynamika,
trh práce,
migrácia,
transfer znalostí,
priestorová ekonometria

Vyučované predmety:
Kvantitatívne metódy v geografii, magisterské štúdium,
Teórie a metódy výskumu mesta, magisterské štúdium,
Realitný trh a bývanie, magisterské štúdium,
Geografia mesta, bakalárske štúdium,
Diplomový seminár, bakalárske a magisterské štúdium

Vzdelanie:
1994 – 1998 Gymnázium v Bardejove
1998 – 2003 humánna geografia - Univerzita Komenského v Bratislave
2010 PhD, humánna geografia - Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovné pozície:
2008 – 2010 výskumný pracovník, Forschungsinstitut für Raum- und Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsuniversität Wien,
2007 učiteľ, Katedra humánnej geografie a demogeografie, Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave,
2003 – 2007 doktorand, Katedra humánnej geografie a demogeografie, Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave


Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:
2005 teaching assistant - Department of Geography and Geology, University of Nebraska at Omaha 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok