doc. Mgr. Vladimír Bačík, PhD.

oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: vladimir.bacik@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9526
miestnosť: B1-309a
konzultačné hodiny: štvrtok: 9:00 - 11:00 hod., alebo po dohode mailom

Profil v publikačných databázach

» databáza SCOPUS
» databáza ORCID
» databáza RESEARCH GATE
» databáza GOOGLE SCHOLAR

Špecializácia:

V pracovnej oblasti sa venujem predovšetkým využívaniu geoinformačných technológií za účelom vizualizácie demografických (a iných) dát v offline prostredí a rovnako tak v prostredí Internetu. Pri realizácií výstupov používam formáty SVG, KML, TopoJSON, prípadne rôzne API slúžiace na vizualizačné účely. Sledujem taktiež globálne procesy informatizácie verejnej správy (predovšetkým na úrovni obcí), využitie databázových systémov ako aj vybrané aspekty cestovného ruchu s akcentom na cykloturistiku (resp. cyklistiku)

Vyučované predmety:

» Počítačová tvorba máp
» Dizajn databáz a informačné systémy
» Informatizácia, sociálne siete a globalizácia
» Geoinformatika pre humánnu geografiu a demogeografiu
» Geografia cestovného ruchu
» Geografia športu
» Aplikácie GIS nástrojov v geografickom výskume

Vzdelanie:

2022: Habilitačné konanie | Odbor: Humánne geografia
2002 - 2005: Doktorandské štúdium | Katedra humánnej geografie a demogeografie, Prírodovedecká fakulta UK, Odbor: Humánna geografia
1996 - 2001: Magisterské štúdium | Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Odbor: Geografia - Kartografia
1992 - 1996: stredoškolské vzdelanie | Gymnázium v Považskej Bystrici

Pracovné pozície:

od roku 2006: výskumný pracovník na Katedre humánnej geografie a demografie, PriF UK

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

Člen riešiteľského kolektívu v nasledujúcich grantových projektoch:
» 2021 - 2023 Priestorové nerovnosti a znevýhodnenia vo výuke humánnej geografie: geoinformatika inovatívne (KEGA, Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.)
» 2020 - 2022 Vzťah legitimity, governance a verejných financií na miestnej úrovni v geografickej perspektíve na Slovensku (VEGA, Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Michal Klobučník, PhD.)
» 2018 - 2021 Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach (APVV, Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.)
» 2017 - 2019 Keď pracovať nestačí: znásobená marginalita v slovenskej spoločnosti - sociálne a priestorové znevýhodnenie vo vzťahu k trhu práce (VEGA, Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.)
» 2015 - 2017 Mestské aglomerácie v Slovenskej republike (VEGA, Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.)
» 2013 - 2016 Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti (APVV, Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.)
» 2012 - 2014 Nové demografické analýzy a prognózy obyvateľstva Slovenska a jej regiónov s využitím progresívnych geografických aplikácií (VEGA, Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.)
» 2011 - 2013 Mikroregióny - priestorové jednotky pre komunálnu reformu v Slovenskej republike (VEGA, Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Slavík CSc.)
» 2007 - 2009 História slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. (VEGA, Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.)
» 2006 - 2008 Nové trendy vývoja populačných procesov a štruktúr na Slovensku a prognózy ich vývoja (VEGA, Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.)
» 2006 - 2008 Demografia a demogeografia - dôležité vedné disciplíny a ich význam pre spoločnosť (APVV, Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Branislav Bleha, PhD.)
» 2006 - Využitie SVG v informačnom systéme pre cenzus obyvateľov, domov a bytov (Grant UK)
» 2004 - WebGIS ako integrálna súčasť informačného systému samosprávy (Grant UK)

Ďalšie informácie:

» Člen Slovenskej geografickej spoločnosti (http://www.sgs.sav.sk)
» Člen Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky (http://www.slovakcarto.sk)

Tvorca nasledujúcich internetových stránok:
» http://www.sodbtn.sk/obce   (Stránka venovaná vybraným charakteristikám obcí v SR)
» http://www.sodbtn.sk   (rôzne proojekty na ktorých pracujem / pracoval som)
» http://www.tdfrance.eu   (Stránka projektu Tour de France: geographical approach to the history of sport event)
» http://www.humannageografia.sk   (stránka, na ktorej sa práve nachádzate :))
» http://www.actageographica.sk   (stránka odborného vedeckého časopisu)
» http://www.sodbtn.sk/bacik   (Osobná stránka)