www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Mgr. Vladimír Bačík, PhD.
oddelenie demografie

e-mail: vladimir.bacik@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 526
miestnost: B1-309a
konzultacné hodiny: štvrtok: 9:00 - 11:00 hod., alebo po dohode mailom
» humánna geografia
»  demografiaŠpecializácia:
V pracovnej oblasti sa venujem predovšetkým využívaniu geoinformačných technológií za účelom vizualizácie demografických (a iných) dát v offline prostredí a rovnako tak v prostredí Internetu. Pri realizácií výstupov používam formáty SVG, KML, TopoJSON, prípadne rôzne API slúžiace na vizualizačné účely. Sledujem taktiež globálne procesy informatizácie verejnej správy (predovšetkým na úrovni obcí), využitie databázových systémov ako aj vybrané aspekty cestovného ruchu s akcentom na cykloturistiku (resp. cyklistiku)

Vyučované predmety:
» Počítačová tvorba máp
» Dizajn databáz a informačné systémy
» Informatizácia vo verejnej správe
» Geoinformatika pre humánnu geografiu a demogeografiu
» Geografia cestovného ruchu, voľného času a športu

Vzdelanie:
2002 - 2005: Doktorandské štúdium | Katedra humánnej geografie a demogeografie, Prírodovedecká fakulta UK, Odbor: humánna geografia
1996 - 2001: Magisterské štúdium | Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Odbor: Geografia - Kartografia
1992 - 1996: stredoškolské vzdelanie | Gymnázium v Považskej Bystrici

Pracovné pozície:
od roku 2006: výskumný pracovník na Katedre humánnej geografie a demografie, PriF UK

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
Člen riešiteľského kolektívu v nasledujúcich grantových projektoch:
» 2015 - 2017 Mestské aglomerácie v Slovenskej republike (VEGA, Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.)
» 2013 - 2016 Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti (APVV, Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.)
» 2012 - 2014 Nové demografické analýzy a prognózy obyvateľstva Slovenska a jej regiónov s využitím progresívnych geografických aplikácií (VEGA, Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.)
» 2011 - 2013 Mikroregióny - priestorové jednotky pre komunálnu reformu v Slovenskej republike (VEGA, Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Slavík CSc.)
» 2007 - 2009 História slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. (VEGA, Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.)
» 2006 - 2008 Nové trendy vývoja populačných procesov a štruktúr na Slovensku a prognózy ich vývoja (VEGA, Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.)
» 2006 - 2008 Demografia a demogeografia - dôležité vedné disciplíny a ich význam pre spoločnosť (APVV, Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Branislav Bleha, PhD.)
» 2006 - Využitie SVG v informačnom systéme pre cenzus obyvateľov, domov a bytov (Grant UK)
» 2004 - WebGIS ako integrálna súčasť informačného systému samosprávy (Grant UK)

Ďalšie informácie:
» Člen Slovenskej geografickej spoločnosti (http://www.sgs.sav.sk)
» Člen Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky (http://www.slovakcarto.sk)

Tvorca nasledujúcich internetových stránok:
» http://www.sodbtn.sk/obce   (Stránka venovaná vybraným charakteristikám obcí v SR)
» http://www.tdfrance.eu   (Stránka projektu Tour de France: geographical approach to the history of sport event)
» http://www.sodbtn.sk/bacik   (Osobná stránka)
» http://www.humannageografia.sk   (stránka, na ktorej sa práve nachádzate :))

Mapové prezentácie pomocou "Story Maps":
» Mapová prezentácia krajov SR
» Najčastejšie zaraďované stúpania na Tour de France
» Kariérny prehľad víťazstiev Petra Sagana

Profilové stránky v medzinárodných publikačných databázach:
» Databáza ResearchGate
» ORCID Connecting research amd Researchers
» Databáza Scopus

 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok