Mgr. Martin Mačanga, PhD.

absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail:
telefón: 02/ 90 14
miestnosť:
konzultačné hodiny: Utorok 10:00 - 11:30

Špecializácia:

Geografia priemyslu s dôrazom na energetickú problematiku (teoreticko-metodologické prístupy k skúmaniu energetickej bezpečnosti, jadrová energetika a neobnoviteľné zdroje energie)

Vyučované predmety:

Geografia priemyslu a dopravy - cvičenia (2. ročník bakalárskeho stupňa štúdia - zimný semester)
Ekonomická geografia I. - cvičenia (2. ročník bakalárskeho stupňa štúdia - letný semester)

Vzdelanie:

2001 - 2005: Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom

2005 - 2008: Bakalárske štúdium (titul Bc.):
Program: Geografia v administratíve, PRIF UK Bratislava
Téma bakalárskej práce: Jadrová energetika vo svete
Školiteľ: Mgr. Marcel Horňák, PhD.

2008-2010: Magisterské štúdium (titul Mgr.)
Program: Humánna geografia v administratíve, PRIF UK Bratislava
Téma diplomovej práce: Výroba elektrickej energie z neobnoviteľných zdrojov vo svete (s dôrazom na jadrovú energetiku)
Školiteľ: Mgr. Marcel Horňák, PhD.

2010-súčasnosť: Doktorandské štúdium
Program: Humánna geografia a demografia, PRIF UK Bratislava
Téma dizertačnej práce: Štáty, ich zoskupenia, nadnárodné korporácie, občania a koncept energetickej bezpečnosti
Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Buček, CSc.

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

2011-2013 Grant VEGA č.1/0709/11
Názov projektu: Adaptabilita priestorových systémov v post-transformačnom období
Status pri riešení projektu: spoluriešiteľ
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.

Ďalšie informácie:

Získané ocenenia
1. Cena rektora za vynikajúcu diplomovú prácu (2010)
2. Najlepší príspevok z oblasti palivového cyklu jadrovo energetických zariadení a mierového využívania jadrového žiarenia v prírodných, farmaceutických a lekárskych vedách (ŠVK 2011)