www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Martin Mačanga, PhD.
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail:
telefón: 02/ 90 14
miestnosť:
konzultačné hodiny: Utorok 10:00 - 11:30
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:
Geografia priemyslu s dôrazom na energetickú problematiku (teoreticko-metodologické prístupy k skúmaniu energetickej bezpečnosti, jadrová energetika a neobnoviteľné zdroje energie)

Vyučované predmety:
Geografia priemyslu a dopravy - cvičenia (2. ročník bakalárskeho stupňa štúdia - zimný semester)
Ekonomická geografia I. - cvičenia (2. ročník bakalárskeho stupňa štúdia - letný semester)

Vzdelanie:
2001 - 2005: Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom

2005 - 2008: Bakalárske štúdium (titul Bc.):
Program: Geografia v administratíve, PRIF UK Bratislava
Téma bakalárskej práce: Jadrová energetika vo svete
Školiteľ: Mgr. Marcel Horňák, PhD.

2008-2010: Magisterské štúdium (titul Mgr.)
Program: Humánna geografia v administratíve, PRIF UK Bratislava
Téma diplomovej práce: Výroba elektrickej energie z neobnoviteľných zdrojov vo svete (s dôrazom na jadrovú energetiku)
Školiteľ: Mgr. Marcel Horňák, PhD.

2010-súčasnosť: Doktorandské štúdium
Program: Humánna geografia a demografia, PRIF UK Bratislava
Téma dizertačnej práce: Štáty, ich zoskupenia, nadnárodné korporácie, občania a koncept energetickej bezpečnosti
Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Buček, CSc.

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
2011-2013 Grant VEGA č.1/0709/11
Názov projektu: Adaptabilita priestorových systémov v post-transformačnom období
Status pri riešení projektu: spoluriešiteľ
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.

Ďalšie informácie:
Získané ocenenia
1. Cena rektora za vynikajúcu diplomovú prácu (2010)
2. Najlepší príspevok z oblasti palivového cyklu jadrovo energetických zariadení a mierového využívania jadrového žiarenia v prírodných, farmaceutických a lekárskych vedách (ŠVK 2011) 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok