Mgr. Filip Lehocký, PhD.

bývalý významný zamestnanec katedry

e-mail: lehocky@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 712
miestnosť: CH1-7
konzultačné hodiny: po dohode emailom

Špecializácia:

Geografia priemyslu

Vyučované predmety:

Geografia priemyslu a dopravy - cvičenia
Ekonomická geografia I. - cvičenia
Použitie počítačov v geografii
Bc. a Mgr. seminár

Vzdelanie:


2007-2010 Bc. štúdium:
Program: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov geografia - informatika
Téma BP: Vývoj strojárskeho priemyslu na Slovensku po roku 1989
Školiteľ: Mgr. Marcel Horňák, PhD.

2010-2012 Mgr. štúdium:
Program: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov geografia - informatika
Téma DP: Vzťah priemyslu a životného prostredia v geografickom vzdelávaní
Školiteľ: Mgr. Marcel Horňák, PhD.

2012 PhD. štúdium:
Program: Humánna geografia a demografia, KHG a DG, PRIF UK v BA
Téma dizertačnej práce: Vplyv transformácie priemyslu Slovenska na vývoj jeho regionálnej štruktúry.
Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.