www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Filip Lehocký, PhD.
bývalý významný zamestnanec katedry

e-mail: lehocky@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 712
miestnosť: CH1-7
konzultačné hodiny: po dohode emailom
» humánna geografia
»  demografiaŠpecializácia:
Geografia priemyslu

Vyučované predmety:
Geografia priemyslu a dopravy - cvičenia
Ekonomická geografia I. - cvičenia
Použitie počítačov v geografii
Bc. a Mgr. seminár

Vzdelanie:

2007-2010 Bc. štúdium:
Program: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov geografia - informatika
Téma BP: Vývoj strojárskeho priemyslu na Slovensku po roku 1989
Školiteľ: Mgr. Marcel Horňák, PhD.

2010-2012 Mgr. štúdium:
Program: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov geografia - informatika
Téma DP: Vzťah priemyslu a životného prostredia v geografickom vzdelávaní
Školiteľ: Mgr. Marcel Horňák, PhD.

2012 PhD. štúdium:
Program: Humánna geografia a demografia, KHG a DG, PRIF UK v BA
Téma dizertačnej práce: Vplyv transformácie priemyslu Slovenska na vývoj jeho regionálnej štruktúry.
Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Korec, CSc. 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok