www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Pedagogická činnosť

Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii v rámci študijného odboru 4.1.35 Geografia. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni jeden akreditovaný študijný program - Geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Študentom je okrem prednášok, cvičení, praxí a exkurzií v teréne, venovaná individuálna starostlivosť prostredníctvom konzultácií, seminárov a pri spracovaní bakalárskych a magisterských prác (3. ročník bakalárskeho a celé magisterské štúdium). Záujem o štúdium v daných študijných programoch je dlhodobo vysoký. Na katedre ročne končí štúdium vyše 100 absolventov na oboch hlavných stupňoch štúdia. Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

Každoročne katedra prijíma 1-3 študentov na interné doktorandské štúdium v odbore 4.1.37. humánna geografia. Na katedre je možné po predložení rigoróznej práce vykonať rigoróznu skúšku v odbore Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve a získať akademický titul „doktor prírodných vied“ (skratka RNDr.). Katedra významne participuje na príprave učiteľov študujúcich pedagogické kombinácie s geografiou (geografia-biológia, geografia – matematika, geografia – telesná výchova).

Pripravujeme pre Vás:
Vďaka implementácii projektu "Podpora zamestnancov vysokých škôl v oblasti prípravy budúcich administratívnych kapacít" ITMS: 22210420091, spolufinancovaného Európskou úniou/ERDF ("Investícia do Vašej budúcnosti"), pripravuje katedra pre študentov od šk. roku 2016/2017 nové voliteľné predmety skvalitňujúce prípravu v oblasti Politík Európskej Únie a Projektového manažmentu so zameraním na prípravu, administráciu a riadenie projektov financovaných z fondov EÚ.


         


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok