Informácia pre uchádzačov o štúdium na katedre

Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra založená v r. 1952 patrí k najstarším na Slovensku. V súčasnosti je jediným, najväčším a najvýznamnejším geografickým pracoviskom na Slovensku zameraným na vzdelávanie v ekonomickej, politickej a sociálnej geografii a demografii. Odborne vyspelé personálne zloženie katedry tvoria 3 profesori, 5 docentov a 12 vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov (s vedecko-pedagogickou hodnosťou PhD).

Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, rôznych typov služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujú sa na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Pri štúdiu sa neobchádzajú ani najcitlivejšie súčasné témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, vplyvu sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska napr. otázky fungovania automobilového priemyslu, rozvoja cestovného ruchu, regenerácie mestských priestorov, či významu zahraničných investícii. Venujeme pozornosť politike EÚ, národným politikám, i otázkam riadenia rozvoja regiónov, miest a vidieckych priestorov. U študentov rozvíjame analytické zručnosti, schopnosti tvorby máp, sú pripravovaní na problémy tvorby verejných politík (napr. regionálnej, miestneho rozvoja, sociálnej, populačnej), formujeme ich komunikačné zručnosti, schopnosti práce v tímoch, plánovania firemných aktivít. Z príbuzných disciplín sa zoznámia s ekonómiou, verejnými financiami, územným plánovaním, sociológiou, manažmentom (napr. projektovým), základmi práva, kultúrnou antropológiou, prípravou rozvojových projektov (napr. na využitie fondov EÚ).

Vďaka vysokej váhe možnosti výberu predmetov (povinne voliteľné a výberové predmety) si študenti môžu štúdium zostaviť podľa svojich osobných predstáv a potrieb. Študentom je okrem prednášok, cvičení, seminárov, praxí a exkurzií v teréne, venovaná individuálna starostlivosť prostredníctvom konzultácií, seminárov a pri spracovaní bakalárskych a diplomových prác (najmä počas 3. ročníka bakalárskeho a počas celého magisterského štúdia). Na všetkých stupňoch majú možnosť stráviť semester alebo celý akademický rok na partnerských univerzitách v celej Európe v rámci programu Erasmus+. Na katedre ročne končí štúdium priemerne 20 absolventov na oboch hlavných stupňoch štúdia (bc. a mgr.). Vďaka tomu patrí k významným centrám vzdelávania spoločenskovedne orientovanej geografie a demografie v európskom meradle.

Katedra významne participuje na príprave učiteľov študujúcich pedagogické kombinácie s geografiou (geografia-biológia, geografia – matematika, geografia – telesná výchova, geografia – história, geografia - jazyky) a pri príprave odborníkov v iných programoch na PRIF UK (najmä geografická a environmentálna sekcia)

Katedrou ponúkané študijné programy:

bakalárske

» Ekonomická a politická geografia a demografia (3-ročné denné štúdium) – v dvoch zameraniach (študent si jedno vyberie pri zápise do štúdia):
- Ekonomická a politická geografia
- Demografia, migrácia a ľudské zdroje


magisterské

» Ekonomická a sociálna geografia, demografia a územný rozvoj
(2-ročné denné štúdium) - v dvoch zameraniach (študent si jedno vyberie pri zápise na magisterské štúdium):
- Ekonomická, sociálna a politická geografia a územný rozvoj
- Demografia a populačná geografia


doktorandské (PhD)

» Humánna geografia a demografia (4-ročné denné, 5-ročné externé štúdium)


rigorózne (RNDr)

» Ekonomická a sociálna geografia, demografia a územný rozvoj