www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
RNDr. Michal Klobučník, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: michal.klobucnik@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9695
miestnosť: CH1-B1/12
konzultačné hodiny: Štvrtok (10:00 - 11:00) alebo po dohode cez e-mail
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:

Teoreticko-metodologické prístupy v humánnej geografii so špecializáciou na geografiu sídiel a verejnej správy. Výskum je zameraný na metodologické prístupy štúdia teritoriálnej štruktúry územnej samosprávy v štátoch Európskej únie. Prostredníctvom kvantitatívnych metód a použitých indikátorov na lokálnej úrovni štátov EÚ a pomocou priestorových analýz (ArcView) sa výskum špecializuje na vybrané sídelné problémy teritoriálnej štruktúry územnej samosprávy. Výskum sa ďalej špecializuje aj na niektoré vybrané problémy v priestorovej úrovni rôznej tematiky (práca s databázami, kvalita života, javy priestorovej autokorelácie, geografia športu, odpadové hospodárstvo a podobne).

Vyučované predmety:

ZIMNÝ SEMESTER
» Aplikácia MS Office v geografii
Výučba: Cvičenia ukončené skúškou (1. ročník bc. štúdia)
» Geografia sídiel/Základy geografie sídiel
Výučba: Cvičenia (2. ročník bc. štúdia)
» Geografia športu
Výučba: Prednášky + cvičenia (3. ročník bc. štúdia)

LETNÝ SEMESTER
» Geografia cestovného ruchu
Výučba: Cvičenia (2. ročník bc. štúdia)
» Manažment a komunikácia
Výučba: Prednášky (2. ročník bc. štúdia)
» Projektový manažment a manažment projektov financovaných z fondov EÚ
Výučba: Prednášky + cvičenia (1. ročník mgr. štúdia)

Vzdelanie:

» 2013-Dizertačná skúška (titul PhD.):
Program: Humánna geografia a demografia PRIF UK Bratislava
Dizertačná práca: Metodologické prístupy k štúdiu teritoriálnych štruktúr územnej samosprávy v štátoch Európskej únie a ich typizácia
Školiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

» 2012-Rigorózne konanie (titul RNDr.):
Program: Humánna geografia a demografia PRIF UK Bratislava
Téma rigoróznej práce: Metodológia priestorovej autokorelácie a jej aplikácia v humánno-geografickom výskume
Konzultant: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

» 2009-2013 Doktorandské štúdium:
Program: Humánna geografia a demografia PRIF UK Bratislava
Písomná práca k dizertačnej skúške: Štruktúra územnej samosprávy a proces interkomunálnej spolupráce v kontexte EÚ a SR
Školiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

» 2007-2009 Magisterské štúdium (titul Mgr.):
Program: Humánna geografia v administratíve PRIF UK Bratislava
Téma diplomovej práce: Internetizácia v SR s dôrazom na analýzu internetových stránok obcí regiónu Stredné Považie
Školiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

» 2004-2007 Bakalárske štúdium (titul Bc.):
Program: Geografia v administratíve PRIF UK Bratislava
Téma bakalárskej práce: Multimediálna propagácia regiónu a miest Stredného Považia
Školiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

» 2000-2004 Gymnázium Dubnica nad Váhom

Pracovné pozície:

» 7/2014: Tajomník na Katedre humánnej geografie a demografie, vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec, PRIF UK Bratislava
» 9/2013: Odborný asistent - Katedra humánnej geografie a demografie, PRIF UK Bratislava

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

» 2020-2022 Grant VEGA č.1/0278/20
Názov projektu: Vzťah legitimity, governance a verejných financií na miestnej úrovni v geografickej perspektíve na Slovensku
Status pri riešení projektu: Vedúci projektu

» 10/2018-12/2021 Grant APVV-17-0079
Názov projektu: Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

» 2016-2019 Grant VEGA č.1/0745/16
Názov projektu: Autonómnosť, vzájomná závislosť a interakcie priestorových systémov
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.

» 10/2013-12/2016 Grant APVV VV-0018-12
Názov projektu: Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

» 2011-2013 Grant VEGA č.1/0965/11
Názov projektu: Mikroregióny - priestorové jednotky pre komunálnu reformu v Slovenskej republike
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

» 2009-2010 Grant UK č.201/2010
Názov projektu: Interkomunálna spolupráca a proces modernizácie v samospráve na príklade vybraných obcí Trenčianskeho kraja
Status pri riešení projektu: Hlavný riešiteľ

Ďalšie informácie:

» Stránka projektu Tour de France: geographical approach to the history of sport event: www.tdfrance.eu
» Profil ResearchGate
» Profil Databáza Scopus
» Profil Databáza Google Scholar 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok