doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: vladimir.slavik@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9388
miestnosť: CH1-B1/10
konzultačné hodiny: Streda 10.00 - 12.00

Profil v publikačných databázach

» databáza SCOPUS

Špecializácia:

Vo vedeckej činnosti sa zameriava na výskum v geografii sídiel, verejnej správe a cezhraničnej spolupráci. Z problematiky geografie sídiel sa zaoberá predovšetkým procesmi urbanizácie, základnými jednotkami osídlenia, dynamikou rastu miest, hierarchizáciou centier osídlenia a ich spádovosťou, plánovaním a riadením sídiel, sídelnými preferenciami. Od roku 1990 venuje pozornosť aj geografii verejnej správy, predovšetkým vývojovým etapám na území SR, súčasnej reforme verejnej správy, organizačným štruktúram, dokumentom a symbolom verejnej správy, optimalizácii priestorových štruktúr verejnej správy. Významnou súčasťou vedeckej práce sú aj štúdie a expertízy pre prax. V posledných rokoch spolupracoval s viacerými ústrednými orgánmi formou expertíznej resp. posudzovateľskej činnosti (Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo školstva SR, splnomocnenec vlády SR pre reformu verejnej správy, splnomocnenec vlády SR pre decentralizáciu), s viacerými samosprávnymi inštitúciami formou spracúvania expertíz a štúdií (ZMOS, Únia miest Slovenska, NÚCEM, viaceré mestá). Ďalšia pomerne frekventovaná činnosť bola spolupráca na rôznych plánovacích dokumentoch: územné plány miest, okresov, Trnavského kraja (spolupráca s firmou AUREX), ekologické projekty.


Vyučované predmety:

Bakalárske štúdium 2022/2023:
Geografia sídiel - 2. roč. (ZS) ZESP
Magisterské štúdium 2022/2023:
Sídelné systémy - 1. roč. (ZS)
Diplomový seminár (1) ZS
Geografia verejnej správy - 1. roč. (ZS)
Cezhraničná spolupráca a zahraničná partnerská spolupráca - VP (ZS)
Diplomový seminár (2) - 1. roč. (LS)
Zahraničná exkurzia - 1., 2. roč. (LS)
Diplomový seminár z HGaD (3) - 2. roč. (ZS)
Diplomový seminár (4) - 2. roč. (LS)


Vzdelanie:

ZŠ - ZDŠ v Skalici (1969) SŠ - SVŠ v Skalici (1971) VŠ - PRIF UK v Bratislave (1976)

Pracovné pozície:

Odborný pracovník II. (od 1978) Vedecký pracovník II. (od 1987) Odborný asistent (od 1988) Doc. (funkčné miesto docenta od 2003)

Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:

Londýn (1991), Belgicko (1996), Turecko (2004), Brazília (2006), Bonn (2008), Kuba 2016 Zahraničné exkurzie - Taliansko (2007), Benelux (2008), Taliansko, Francúzsko, Švajčiarsko (2010), Veľká Británia (2011), Španielsko, Portugalsko (2012), Francúzsko (2015), Kuba (2016), Maďarsko, Rumunsko (2019)

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

2020 - 2021 Projekt ZOMOS: Delivering Good Governance in Slovakia, lektorská činnosť, participácia na tvorbe Návrhu Stratégie na posilnenie obecnej samosprávy..., riešiteľ 2019 Projekt ZMOS: Modernizácia miestnej územnej samosprávy, spoluriešiteľ 2019 Projekt NÚCEM: Medzinárodný projekt hodnotenia kompetencií dospelých PIAAC2) pod záštitou OECD, riešiteľ výberu reprezentatívnej vzorky pre SR 2016 - 2019 Projekt VEGA: Autonómnosť, vzájomná závislosť a interakcie priestorových systémov, riešiteľ 2016 Projekt pre ŠÚ SR a INFOSTAT: SLAVÍK, V. - TREBICHAVSKÝ, V. 2016. Návrh územnej prípravy pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 a námety ku spracovaniu výsledkov, riešiteľ 2015 - 2017 Projekt VEGA 1/0607/14: Mestské aglomerácie v Slovenskej republike, vedúci projektu 2011 - 2013 Projekt VEGA 1/0965/11: Mikroregióny - priestorové jednotky pre komunálnu reformu v Slovenskej republike, vedúci projektu 2006 - 2008 Projekt VEGA 1/3048/06: Suburbanizácia najväčších miest SR ako súčasť suburbanizačného procesu v Strednej Európe, vedúci projektu 2003 - 2005 Projekt VEGA 1/0116/03: Územné plány a plánovanie miest v SR v transformačnej etape, vedúci projektu

Doktorandi:

1. HALÁS, Marián. 2002. Cezhraničné väzby, cezhraničná spolupráca (na príklade slovensko-českého pohraničia s dôrazom na jeho slovenskú časť). 136 s.
2. BAČÍK, Vladimír. 2006. Charakteristika vybraných aspektov internetizácie obcí na príklade Trenčianskeho kraja. 107 s.
3. KOŽUCH, Michal. 2010. Transformácia územného plánovania miest SR od roku 1990. 160 s.
4. GRÁC, Róbert. 2011. Geografické aspekty komunálnej reformy: Návrh optimalizácie priestorovej organizácie verejnej správy v Slovenskej republike. 212 s. + 3 s. príloh + prílohová mapa.
5. KLOBUČNÍK, Michal. 2013. Metodologické prístupy k štúdiu teritoriálnych štruktúr územnej samosprávy v štátoch Európskej únie a ich typizácia. 135 s. + 69 s. príloh.
6. VYSLÚŽILOVÁ, Ivana. 2016. Mestské aglomerácie Slovenskej republiky v európskom kontexte (s osobitným zameraním na porovnanie s Francúzskom). 137 s. + 85 s. príloh.
7. ŠUVADA, Martin. 2016. Geograficko-priestorové aspekty so zameraním na rómsku minoritu v Slovenskej republike. 200 s + 9 s. príloh.
8. FILA, Roman. 2017. Vybrané druhy správania sa v suburbánnych zónach Bratislavy. 165 s.
9. KOŠČO, Milan. 2020. Významné športové podujatia a ich vplyv na dynamiku rozvoja metropol na príklade maratónov. 146 s.