www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.
oddelenie humánnej geografie

e-mail: vladimir.slavik@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 388
miestnosť: CH1-B1/10
konzultačné hodiny: Streda 10.00 - 12.00
» humánna geografia
»  demografiaŠpecializácia:
Vo vedeckej činnosti sa zameriava na výskum v geografii sídiel, verejnej správe a cezhraničnej spolupráci. Z problematiky geografie sídiel sa zaoberá predovšetkým procesmi urbanizácie, základnými jednotkami osídlenia, dynamikou rastu miest, hierarchizáciou centier osídlenia a ich spádovosťou, plánovaním a riadením sídiel, sídelnými preferenciami. Od roku 1990 venuje pozornosť aj geografii verejnej správy, predovšetkým vývojovým etapám na území SR, súčasnej reforme verejnej správy, organizačným štruktúram, dokumentom a symbolom verejnej správy, optimalizácii priestorových štruktúr verejnej správy. Významnou súčasťou vedeckej práce sú aj štúdie a expertízy pre prax. V posledných rokoch spolupracoval s viacerými ústrednými orgánmi formou expertíznej resp. posudzovateľskej činnosti (Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo školstva SR, splnomocnenec vlády SR pre reformu verejnej správy, splnomocnenec vlády SR pre decentralizáciu), s viacerými samosprávnymi inštitúciami formou spracúvania expertíz a štúdií (ZMOS, Únia miest SR, viaceré mestá). Ďalšia pomerne frekventovaná činnosť bola spolupráca na rôznych plánovacích dokumentoch: územné plány miest, okresov, Trnavského kraja (spolupráca s firmou AUREX), ekologické projekty.


Vyučované predmety:
Bakalárske štúdium 2016/2017: (D-denné, Ex-externé)
Právo pre geografov - 1. roč. (ZS) ZDS (D,Ex)
Verejná správa - 1. roč. (LS) ZDS (D,Ex), ZRR
Cezhraničná a zahraničná partnerská spolupráca - 1. ročník (ZS), ZDS(Ex),LS(D) ZDS
Geografia sídiel - 2. roč. (ZS) ZDS (D), ZRR, ZEKP, MAGE, BIGE, GEAJ, GENJ, GEIT, 3 roč. (ZS) ZDS (Ex)
Terénna prax v inštitúciách štátnej správy - 2. roč. (ZS), ZDS (D, Ex)
Terénna prax z humánnej geografie a verejnej správy - 2. roč. (LS) ZDS (D), 3. roč. (LS ZDS (Ex)
Exkurzia z humánnej geografie a verejnej správy - 2. roč. (LS), ZDS (D), 3. roč. ZDS (Ex)
Terénna prax v inštitúciách samosprávy - 3. roč. (ZS) ZDS (D,Ex)
Seminár k bakalárskej práci z GvŠSaS (1) - 3. roč. (ZS), ZDS (D), 4. roč. (ZS) ZDS (Ex)
Seminár z bakalárskej práce z GvŠSaS (2) - 3. roč. (LS), ZDS (D), 4. roč. (LS) ZDS (Ex)
Bakalárska prác z GvŠSaS - 3. roč. (LS) ZDS (D), 4. roč. (LS) ZDS (Ex)
Magisterské štúdium 2016/2017: (D - denné, Ex - externé)
Sídelné systémy - 1. roč. (ZS) HDS (D,Ex), 2. roč. DS
Diplomový seminár z HGaD (1) - 1. roč. (ZS) HDS (D,Ex)
Diplomová práca z HGaD - 1. ročník (ZS) HDS (D,Ex)
Geografia verejnej správy - 1. roč. (LS), HDS (D,Ex)
Diplomový seminár z HGaD (2) - 1. roč. (LS) HDS (D,Ex)
Diplomová prax z HGaD - 1. roč. (LS), HDS (D,Ex)
Zahraničná exkurzia z HG a GVS - 1., 2. roč. (LS) HDS (D,Ex)
Diplomový seminár z HGaD (3) - 2. roč. (ZS) HDS (D,Ex)
Diplomová práca z HGaD (2) - 2. roč. (ZS) HDS (D,Ex)
Diplomový seminár z HGaD (4) - 2. roč. (LS) HDS (D,Ex)
Diplomová práca z HGaD (3) - 2. roč. (ZS) HDS (D,Ex)


Vzdelanie:
ZŠ - ZDŠ v Skalici (1969) SŠ - SVŠ v Skalici (1971) VŠ - PRIF UK v Bratislave (1976)

Pracovné pozície:
Odborný pracovník II. (od 1978) Vedecký pracovník II. (od 1987) Odborný asistent (od 1988) Doc. (funkčné miesto docenta od 2003)

Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:
Londýn (1991), Belgicko (1996), Turecko (2004), Brazília (2006), Bonn (2008), Kuba 2016 Zahraničné exkurzie - Taliansko (2007), Benelux (2008), Taliansko, Francúzsko, Švajčiarsko (2010), Veľká Británia (2011), Španielsko, Portugalsko (2012), Francúzsko (2015)

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
2015 - 2017 Projekt VEGA 1/0607/14 Mestské aglomerácie v Slovenskej republike 2011-2013 Projekt VEGA 1/0965/11 Mikroregióny - priestorové jednotky pre komunálnu reformu v Slovenskej republike 2006 - 2008 Projekt VEGA 1/3048/06 Suburbanizácia najväčších miest SR ako súčasť suburbanizačného procesu v Strednej Európe 2003 - 2005 Projekt VEGA 1/0116/03 Územné plány a plánovanie miest v SR v transformačnej etape

Doktorandi:
1. HALÁS, Marián. 2002. Cezhraničné väzby, cezhraničná spolupráca (na príklade slovensko-českého pohraničia s dôrazom na jeho slovenskú časť). 136 s.
2. BAČÍK, Vladimír. 2006. Charakteristika vybraných aspektov internetizácie obcí na príklade Trenčianskeho kraja. 107 s.
3. KOŽUCH, Michal. 2010. Transformácia územného plánovania miest SR od roku 1990. 160 s.
4. GRÁC, Róbert. 2011. Geografické aspekty komunálnej reformy: Návrh optimalizácie priestorovej organizácie verejnej správy v Slovenskej republike. 212 s. + 3 s. príloh + prílohová mapa.
5. KLOBUČNÍK, Michal. 2013. Metodologické prístupy k štúdiu teritoriálnych štruktúr územnej samosprávy v štátoch Európskej únie a ich typizácia. 135 s. + 69 s. príloh.
6. VYSLÚŽILOVÁ, Ivana. 2016. Mestské aglomerácie Slovenskej republiky v európskom kontexte (s osobitným zameraním na porovnanie s Francúzskom). 137 s. + 85 s. príloh.
7. ŠUVADA, Martin. 2016. Geograficko-priestorové aspekty so zameraním na rómsku minoritu v Slovenskej republike. 200 s + 9 s. príloh.
 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok