Mgr. Ivana Vyslúžilová, PhD.

absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: vysluzilova@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 389
miestnosť: CH1-B1/5b
konzultačné hodiny: Utorok 10:00 - 11:30

Špecializácia:

geografia sídiel, mestské aglomerácie, verejná správa, kultúrny turizmus, trvalo udržateľný rozvoj miest

Vyučované predmety:

Geografia sídiel
Výučba: Cvičenia (2. ročník bakalárskeho štúdia - zimný semester)
Verejná správa
Výučba: Cvičenia (1. ročník bakalárskeho štúdia - letný semester)
Exkurzia z humánnej geografie a verejnej správy
Výučba: Terénne cvičenia (2. ročník bakalárskeho štúdia - letný semester)
Diplomový a bakalársky seminár
Výučba: Seminár (3. ročník Bc. štúdia, 1. a 2. ročník Mgr. štúdia - zimný, letný semester)

Vzdelanie:

2006-2009 Bc.
Program: Geografia v administratíve, PRIF UK Bratislava
Názov práce: Umenie ako faktor rozvoja cestovného ruchu v Paríži
Školiteľ: Mgr. Eva Džupinová, PhD.

2009-2011 Mgr.
Program: Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve, PRIF UK Bratislava
Názov práce: Inštitucionálny rámec cestovného ruchu vo Francúzsku a na Slovensku so zameraním na kultúrny turizmus
Školiteľ: Mgr. Eva Džupinová, PhD.

2011-interný doktorand
Program: Humánna geografia demografia, PRIF UK Bratislava
Téma dizertačnej práce: Mestské aglomerácie a mestské regióny v kontexte Európy
Školiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.


Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:

Október - December 2013: Erasmus stáž, Université de Paris - Sorbonne (Paris IV), France

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

2011-2013 Grant VEGA č.1/0965/11
Názov projektu: Mikroregióny - priestorové jednotky pre komunálnu reformu v Slovenskej republike
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

Ďalšie informácie:

Člen komisie krajského kola Geografickej olympiády pre stredné školy (Bratislavský kraj)