www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Ivana Vyslúžilová, PhD.
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: vysluzilova@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 389
miestnosť: CH1-B1/5b
konzultačné hodiny: Utorok 10:00 - 11:30
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:
geografia sídiel, mestské aglomerácie, verejná správa, kultúrny turizmus, trvalo udržateľný rozvoj miest

Vyučované predmety:
Geografia sídiel
Výučba: Cvičenia (2. ročník bakalárskeho štúdia - zimný semester)
Verejná správa
Výučba: Cvičenia (1. ročník bakalárskeho štúdia - letný semester)
Exkurzia z humánnej geografie a verejnej správy
Výučba: Terénne cvičenia (2. ročník bakalárskeho štúdia - letný semester)
Diplomový a bakalársky seminár
Výučba: Seminár (3. ročník Bc. štúdia, 1. a 2. ročník Mgr. štúdia - zimný, letný semester)

Vzdelanie:
2006-2009 Bc.
Program: Geografia v administratíve, PRIF UK Bratislava
Názov práce: Umenie ako faktor rozvoja cestovného ruchu v Paríži
Školiteľ: Mgr. Eva Džupinová, PhD.

2009-2011 Mgr.
Program: Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve, PRIF UK Bratislava
Názov práce: Inštitucionálny rámec cestovného ruchu vo Francúzsku a na Slovensku so zameraním na kultúrny turizmus
Školiteľ: Mgr. Eva Džupinová, PhD.

2011-interný doktorand
Program: Humánna geografia demografia, PRIF UK Bratislava
Téma dizertačnej práce: Mestské aglomerácie a mestské regióny v kontexte Európy
Školiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.


Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:
Október - December 2013: Erasmus stáž, Université de Paris - Sorbonne (Paris IV), France

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
2011-2013 Grant VEGA č.1/0965/11
Názov projektu: Mikroregióny - priestorové jednotky pre komunálnu reformu v Slovenskej republike
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

Ďalšie informácie:
Člen komisie krajského kola Geografickej olympiády pre stredné školy (Bratislavský kraj) 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok