Mgr. Michal Szabo

absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: szabom@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 692
miestnosť: CH2-131
konzultačné hodiny: dohodou

Špecializácia:

Geografia vzdelania a vzdelávania

vzdelanostná štruktúra obyvateľstva

vplyv vzdelania obyvateľstva na demografické javyVyučované predmety:

Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (1, 2)

Geografická regionalizácia a systematika (2) - cvičenia

Aplikovaná kartografia - cvičenia

Štatistika pre geografov - cvičenia

Štatistika pre demografov - cvičenia

Demogeografia - cvičenia

Vzdelanie:

2014-súčasnosť Doktorandské štúdium:
Humánna geografia a demografia, PriF UK Bratislava
Téma dizertačnej práce: Edukačná demografia a geografia edukácie. Analýza a prognóza vzťahov medzi demografickým vývojom a vysokoškolským systémom na národnej a regionálnej úrovni
Školiteľ: Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

2012-2014 Magisterské štúdium:
Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve, PriF UK Bratislava
Téma diplomovej práce: Regionalizácia a priestorový vplyv vysokoškolských centier v SR so zameraním na verejné vysoké školy
Školiteľ: Mgr. Vladimír Bačík, PhD.

2009-2012 Bakalárske štúdium:
Geografia a demografia, PriF UK Bratislava
Téma bakalárskej práce: Analýza priestorovej siete verejných vysokých škôl a ich regióny dochádzky
Školiteľ: Mgr. Vladimír Bačík, PhD.


Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:

Saga University Summer Program 2013 Creating Innovation for Sustainability in Young Leaders

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

APVV VV-0018-12:
Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti
Doba riešenia: 12/2015 - 12/2016
Status: člen riešiteľského kolektívu