www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Michal Szabo
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: szabom@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 692
miestnosť: CH2-131
konzultačné hodiny: dohodou
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:
Geografia vzdelania a vzdelávania

vzdelanostná štruktúra obyvateľstva

vplyv vzdelania obyvateľstva na demografické javyVyučované predmety:
Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (1, 2)

Geografická regionalizácia a systematika (2) - cvičenia

Aplikovaná kartografia - cvičenia

Štatistika pre geografov - cvičenia

Štatistika pre demografov - cvičenia

Demogeografia - cvičenia

Vzdelanie:
2014-súčasnosť Doktorandské štúdium:
Humánna geografia a demografia, PriF UK Bratislava
Téma dizertačnej práce: Edukačná demografia a geografia edukácie. Analýza a prognóza vzťahov medzi demografickým vývojom a vysokoškolským systémom na národnej a regionálnej úrovni
Školiteľ: Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

2012-2014 Magisterské štúdium:
Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve, PriF UK Bratislava
Téma diplomovej práce: Regionalizácia a priestorový vplyv vysokoškolských centier v SR so zameraním na verejné vysoké školy
Školiteľ: Mgr. Vladimír Bačík, PhD.

2009-2012 Bakalárske štúdium:
Geografia a demografia, PriF UK Bratislava
Téma bakalárskej práce: Analýza priestorovej siete verejných vysokých škôl a ich regióny dochádzky
Školiteľ: Mgr. Vladimír Bačík, PhD.


Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:
Saga University Summer Program 2013 Creating Innovation for Sustainability in Young Leaders

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
APVV VV-0018-12:
Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti
Doba riešenia: 12/2015 - 12/2016
Status: člen riešiteľského kolektívu 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok