Mgr. Richard Hluško

doktorand na oddelení ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: hlusko1@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9389
miestnosť: CH1-B1/8
konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

Špecializácia:

Dostupnosť verejnej osobnej dopravy

Vyučované predmety:

Geografia dopravy a priemyslu (cvičenie)
Geografia dopravy, logistiky a telekomunikácií (cvičenie)
Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov (cvičenie)
Humánna geografia (1) (cvičenie)
Štatistika pre geografov (cvičenie)

Vzdelanie:

- od 2020 - doktorandské štúdium - Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja PRIF UK, denná forma
- od 2018 do 2020 - magisterské štúdium - Katedra humánnej geografie a demografie PRIF UK, študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
- od 2015 do 2018 - bakalárske štúdium - Katedra humánnej geografie a demografie PRIF UK, študijný program Geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
- od 2011 do 2015 - Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, Martin

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

- 2021 - 2023 KEGA Projekt č. 047UK-4/2021
Názov projektu: Priestorové nerovnosti a znevýhodnenia vo výuke humánnej geografie: geoinformatika inovatívne
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
- 2022 - 2023 APVV grant č. SK-PL-21-0017
Názov projektu: Zmeny vo fungovaní dopravných systémov veľkých miest počas pandémie COVID-19: dočasná modifikácia alebo trvalá transformácia? Príklady miest Łódź a Bratislava
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
- 2022 – 2023: Socio-ekonomický monitoring projektov LIFE na Slovensku (BeeSandFish)
(Bratislavské regionálne ochranárske združenie)
- 2018 - 2022 APVV grant č. APVV17-0141
Názov projektu: Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ