Mgr. Alena Rochovská, PhD.

oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: alena.rochovska@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9163
miestnosť: CH1-B1/4
konzultačné hodiny: Streda 9.00 - 10.30

Profil v publikačných databázach

» databáza SCOPUS
» databáza ORCID
» databáza RESEARCH GATE
» databáza GOOGLE SCHOLAR

Špecializácia:

SOCIÁLNA GEOGRAFIA

Chudoba a sociálne vylúčenie, sociálne nerovnosti, rodové nerovnosti a priestor, etnicita a priestor, marginalizované rómske komunity, sociálna a ekonomická situácia v slovenských regiónoch, mestách a komunitách, geografická variabilita životných stratégií a hospodárenia domácností, kvalitatívny výskum v geografii.

Vyučované predmety:

SOCIÁLNA GEOGRAFIA (prednášky a cvičenia pre 1. roč. Mgr.)
SOCIÁLNE NEROVNOSTI, IDENTITY A PRIESTOR (prednášky pre 1. roč. Mgr. učiteľského štúdia)
SOCIOLÓGIA PRE GEOGRAFOV (prednášky a cvičenia pre 1. roč. Bc. štúdia.)
DIPLOMOVÝ SEMINÁR (pre všetky odbory 3 roč. bakalárskeho štúdia a 1. a 2. roč. magisterského štúdia)
KVALITATÍVNE METÓDY V GEOGRAFII
PRAKTICKÉ VÝSKUMNÉ METÓDY EKONOMICKEJ, SOCIÁLNEJ A POLITICKEJ GEOGRAFIE
(prednášky a cvičenia)
ECONOMIC AND SOCIAL GEOGRAPHY(predmet v anglickom jazyku)

Vzdelanie:

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov geografia a matematika
Interné doktorandské štúdium na Katedre Humánnej geografie a demografie na Prírodovedeckej fakulte UK

Pracovné pozície:

2005–2007 Research Fellow, Department of Geography, Queen Mary, University of London
2002–2005 Vedecko-výskumná pracovníčka v odbore humánna geografia na katedre humánnej geografie PRIF UK

Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:

2022 Galway Cultural Institute: Teacher Training Programme
2016 New York University (USA) Multinational Institute of American Studies: STUDY OF THE US, INSTITUTE ON US CULTURE AND SOCIETY
2015 Trinity College Dublin (Írsko)
2014 Trinity College Dublin (Írsko)
2012 Canterbury Christ Church University (Veľká Británia)
2011 University of Minho, Guimaraes (Portugalsko)
2010 Queen Mary University of London, School of Geography (Veľká Británia)
2008 Queen Mary University of London, School of Geography (Veľká Británia)


Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:


2015-2018 Metodológia a hodnotenie impaktov kohéznych politík na marginalizované rómske komunity: analýza výsledkov a prognózy ďalšieho vývoja. Projekt VEGA-2/0089/15

2013 – 2015 Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy. Národný projekt MŠ SR (evaluátorka projektu)

2013-2014 Sprievodca najmodernejšou kvalitatívnou a kvantitatívnou metodológiou v geografii – ako efektívne hľadať a interpretovať odpovede na výskumné otázky. Projekt KEGA (hlavná riešiteľka)

2012 Mladí ľudia z detských domovov – skúmanie stratégií a potrieb. KOMPRAX – Kompetencie pre prax. Národný projekt, IUVENTA (hlavná riešiteľka).

2012 Špecifiká potrieb mladých ľudí bez domova v prostredí Bratislavy. KOMPRAX – Kompetencie pre prax. Národný projekt, IUVENTA (hlavná riešiteľka).

2008-2011 Jedno miesto - veľa svetov: geografická variabilita životných stratégií v slovenskej spoločnosti. Projekt APVV (hlavná riešiteľka).
http://www.humannageografia.sk/projekt1/

2010-2011 Voľby životných stratégií obyvateľov chudobných a sociálne vylúčených rómskych osídlení. Projekt VEGA V-10-407-00 (členka riešiteľského kolektívu)

2009-2011 Príprava nového študijného programu v anglickom jazyku: "Geography of societies in transformation". Projekt KEGA (hlavná riešiteľka)

2007-2008 Vytvorenie národných indikátorov v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia a návrh spôsobu zabezpečenia ich pravidelného monitorovania, Projekt riešený pre MPSVaR (hlavná riešiteľka)

2005-2007 Social Exclusion, Spaces of Household Economic Practice and Post-Socialism, research project at Queen Mary, University of London, funded by the U.K. Economic and Social Research Council (research fellow)

2005-2006 Pilotny projekt Centra postgraduálneho prírodovedného vzdelávania, Projekt ESF (koordinátorka tematickej aktivity č. 7: Výhľadová štúdia o perspektívach uplatnenia sa absolventov postgraduálneho vzdelávania v organizáciách hospodárskej praxe s dôrazom na uplatnenie sa žien)

2002-2004 Widening Opportunities For Women. Projekt Socrates Grundtvig (hlavná riešiteľka)Doktorandi:

Mgr. Miriam Miláčková: Uzavreté rezidenčné areály v priestore postsocialistického mesta Bratislava. (DzP obhájená v r. 2016)

Mgr. Lukáš Námešný: Chudoba, práca a chudoba pracujúcich: hľadanie spoločenských súvislostí v čase a priestore.

Mgr. Jozef Antoš: Atlas chudoby Košického kraja

Ďalšie informácie:

Členka správnej rady pre neziskovú organizáciu Progresívne Forum (PROFORUM)

V roku 2007 udelené ocenenie: The Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography Annual Award for New and Emerging Scholars.