www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Jozef Antoš, PhD.
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: antos@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14
miestnosť:
konzultačné hodiny: Streda 10:00 - 11:30 hod. (alebo po dohode e-mailom)
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:

Chudoba, jej priestorové špecifiká, meranie chudoby
Problematika kriminality

Vyučované predmety:

Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (1) a (2)
Geografia cestovného ruchu a služieb - cvičenia
Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - cvičenia
Kvantitatívne metódy v geografii - cvičenia
Bc. a Mgr. seminár

Vzdelanie:

2004 - 2008: Gymnázium Trebišov, odbor - Informatika

2008 - 2011: Bakalárske štúdium (titul Bc.):
Program: Geografia v administratíve, KHG a DG, PRIF UK v BA
Téma BP: Priestorová analýza kriminality na príklade regiónu Trebišov v rokoch 2005 - 2009
Školiteľ: Mgr. Michaela Madzinová

2011 - 2013: Magisterské štúdium (titul Mgr.):
Program: Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve, KHG a DG, PRIF UK v BA
Téma DP: Časopriestorová analýza kriminality na príklade regiónu Trebišov
Školiteľ: Mgr. Alena Rochovská, PhD.

2013 - súčasnosť: Doktorandské štúdium:
Program: Humánna geografia a demografia, KHG a DG, PRIF UK v BA
Téma dizertačnej práce: Atlas chudoby Košického kraja
Školiteľ: Mgr. Alena Rochovská, PhD.

Pracovné pozície:

2011 - 2012: ŠPORT PRESS, s.r.o.: web-editor

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

2016 Grant UK č. 322/2016
Chudoba a životné podmienky Rómov na príklade Košického kraja
Status: hlavný riešiteľ
2015-2018 Projekt VEGA č. 2/0089/15
Metodológia a hodnotenie impaktov kohéznych politík na marginalizované rómske komunity: analýza výsledkov a prognózy ďalšieho vývoja
Status: spoluriešiteľ

Ďalšie informácie:

Zbrojný preukaz skup. E 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok