www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Andrej Sopkuliak, PhD.
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail:
telefón: 02/ 90 14
miestnosť:
konzultačné hodiny: konzultačné hodiny: po dohode e-mailom
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:
Ekonomická a politická geografia:
verejné financie, miestny ekonomický rozvoj, miestna samospráva, regionálna konkurencieschopnosť

Vyučované predmety:
Ekonómia pre geografov
cvičenia (bakalárske štúdium - zimný semester)


Vzdelanie:
2001-2005 Gymnázium v Bánovciach nad Bebravou
2005-2008 Bakalárske štúdium (titul Bc.):
Program: Geografia a kartografia, PRIF UK Bratislava
Téma bakalárskej práce: Nástroje miestnej samosprávy v miestnom ekonomickom rozvoji na príklade mesta Bánovce nad Bebravou
Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Buček, CSc.
2008-2010 Magisterské štúdium (titul Mgr.):
Program: Humánna geografia v administratíve, PRIF UK Bratislava
Téma diplomovej práce: Miestna samospráva a miestny ekonomický rozvoj na Slovensku
Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Buček, CSc.
2010-súčasnosť Doktorandské štúdium:
Program: Humánna geografia a demografia, PRIF UK Bratislava
Téma dizertačnej práce: Fiskálna autonómia miestnej samosprávy a jej efekty
Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Buček, CSc.

Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:
september 2008-február 2009:
Erasmus Exchange Programme - Department of Geography, Faculty of Science, University of Portsmouth, United Kingdom

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
2013 Grant Univerzity Komenského č. 446/2013
Názov projektu: Fiškálna autonómia miestnej samosprávy na Slovensku – kompletizácia databázy
Status pri riešení projektu: hlavný riešiteľ
2011-2013 Grant VEGA č.1/0709/11
Názov projektu: Adaptabilita priestorových systémov v post-transformačnom období
Status pri riešení projektu: spoluriešiteľ
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.
2011 Grant Univerzity Komenského č. 430/2011
Názov projektu: Priestorová diferenciácia dopadov hospodárskej krízy na fiškálnu politiku miest Slovenska
Status pri riešení projektu: hlavný riešiteľ
2008-2010 Grant VEGA č.1/0255/08
Názov projektu: Nové podoby priestorovej organizácie ekonomických, sociálnych a politických javov na Slovensku po vstupe do Európskej Únie
Status pri riešení projektu: spoluriešiteľ
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.


Ďalšie informácie:
Témy bakalárskych prác 2013/2014:
1. Miera fiškálnej decentralizácie miestnej samosprávy v krajinách EÚ
2. Finančná stabilita a niektoré aspekty zadlžovania miest Slovenska
3. Vplyv fiškálnej autonómie miestnej samosprávy na poskytovanie vybraných verejných služieb
4. Fiškálna autonómia a makroekonomická stabilita v krajinách EÚ
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok