RNDr. Martin Šuvada, PhD.

absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: suvada@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 712
miestnosť: CH1-7
konzultačné hodiny: pondelok 10.00-11.30

Špecializácia:

Sídelná geografia, etnicita v priestore.

Vyučované predmety:

Geografia sídiel-cvičenia
Verejná správa-civčenia
Použitie počítačov v geografii
Exkurzia z humánnej geografie a verejnej správy
Diplomový a bakalársky seminár

Vzdelanie:

2005-2008 Bakalárske štúdium (titul Bc.)
Program: Geografia v administratíve, PRIF UK Bratislava

2008-2010 Magisterské štúdium (titul Mgr.)
Program: Humánna geografia v administratíve, PRIF UK Bratislava

2011-Rigorózne konanie (titul RNDr.)
Program: Humánna geografia a demografia, PRIF UK Bratislava
Téma rigoróznej práce: Rómska komunita v mestách Slovenskej republiky a jej špecifiká
Konzultant: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

2012-súčasnosť Doktorandské štúdium
Program: Humánna geografia a demografia, PRIF UK Bratislava
Školiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

Grant VEGA č.1/0965/11
Názov projektu: Mikroregióny - priestorové jednotky pre komunálnu reformu v
Slovenskej republike
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

Ďalšie informácie:

Od záujemca o vedenie bakalárskej práce vyžadujem priniesť k nahliadnutiu Výkaz o štúdiu (Index) a Motivačný list rozsahu pol A4.
Tu študent opíše, prečo chce spracovávať danú bakalársku tému a načrtne svoju približnú predstavu spracovania danej témy.

Vedenie a príprava študentov na ŠVK (Študentská vedecká konferencia)
Po osobnom dohovore.