www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
RNDr. Martin Šuvada, PhD.
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: suvada@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 712
miestnosť: CH1-7
konzultačné hodiny: pondelok 10.00-11.30
» humánna geografia
»  demografiaŠpecializácia:
Sídelná geografia, etnicita v priestore.

Vyučované predmety:
Geografia sídiel-cvičenia
Verejná správa-civčenia
Použitie počítačov v geografii
Exkurzia z humánnej geografie a verejnej správy
Diplomový a bakalársky seminár

Vzdelanie:
2005-2008 Bakalárske štúdium (titul Bc.)
Program: Geografia v administratíve, PRIF UK Bratislava

2008-2010 Magisterské štúdium (titul Mgr.)
Program: Humánna geografia v administratíve, PRIF UK Bratislava

2011-Rigorózne konanie (titul RNDr.)
Program: Humánna geografia a demografia, PRIF UK Bratislava
Téma rigoróznej práce: Rómska komunita v mestách Slovenskej republiky a jej špecifiká
Konzultant: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

2012-súčasnosť Doktorandské štúdium
Program: Humánna geografia a demografia, PRIF UK Bratislava
Školiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
Grant VEGA č.1/0965/11
Názov projektu: Mikroregióny - priestorové jednotky pre komunálnu reformu v
Slovenskej republike
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

Ďalšie informácie:
Od záujemca o vedenie bakalárskej práce vyžadujem priniesť k nahliadnutiu Výkaz o štúdiu (Index) a Motivačný list rozsahu pol A4.
Tu študent opíše, prečo chce spracovávať danú bakalársku tému a načrtne svoju približnú predstavu spracovania danej témy.

Vedenie a príprava študentov na ŠVK (Študentská vedecká konferencia)
Po osobnom dohovore. 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok