doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.

oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: dagmar.kusendova@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9521
miestnosť: B1-309b
konzultačné hodiny: po dohode cez e-mail

Profil v publikačných databázach

» databáza SCOPUS
» databáza ORCID
» databáza RESEARCH GATE
» databáza GOOGLE SCHOLAR

Špecializácia:

aplikácia geografických informačných systémov (GIS) v humánnej geografii (demogeografii) a verejnej správe, počítačová tematická kartografia a atlasová tvorba, geoinformatika (teória a prax digitalizácie máp, desktop mapping, dizajn geografických databáz, vizualizácia a modelovanie v prostredí GIS)

Vyučované predmety:

Aplikovaná kartografia – zimný semester – bakalárske štúdium
Počítačová tvorba máp – zimný semester – bakalárske štúdium
Demografické a geografické dátové zdroje – bakalárske štúdium
Dizajn databáz a informačné systémy – letný semester – bakalárske štúdium
Geoinformatika pre demografiu, ekonomickú, sociálnu a politickú geografiu - letný semester – bakalárske štúdium
Územné plánovanie a aplikácia GIS v územnom plánovaní – zimný semester – magisterské štúdium
Aplikácie GIS nástrojov vo výskume a praxi - zimný semester – magisterské štúdium
Historická demografia Slovenska - zimný semester – magisterské štúdium
Geoinformačné modelovanie v demogeografii – letný semester – magisterské štúdium
Semináre k bakalárskym a magisterským prácam


Vzdelanie:

1975 – 1979 Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne
1979 – 1984 odbor geografia a kartografia, špecializácia – fyzická geografia a kartografia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského (PRIF UK) v Bratislave
1985 RNDr. v odbore geografia a a kartografia, PRIF UK
1997 CSc. v odbore geografické vedy - regionálna geografia, PRIF UK
2002 doc. v odbore geografické vedy - humánna geografia, PRIF UK


Pracovné pozície:

1984 – 1992 Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny – interná ašpirantka/vedecká pracovníčka
1992 – 1998 Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme – odborná asistentka
1998 – Katedra humánnej geografie a demogeografie/ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja (od r. 2020) – docentka


Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:

2009 – Karlova univerzita v Prahe, Prírodovedecká fakulta, Česká republika (ERASMUS – prednáškový pobyt)
2004 – Univerzita v Gifu, Japonsko (krátkodobý študijný pobyt)
2002 – Univerzita v Gifu, Japonsko (krátkodobý študijný pobyt)
1990 – poloostrov Kola, Zväz sovietskych socialistických republík, expedičný pobyt


Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

Medzinárodné vedecko-výskumné projekty:
Evaluation of cartographic functionality in GIS software (2008 – 2009, International Visegrad Fund No. 20810129, Univerzita Komenského v Bratislave – Cc-organizing Partner)
Demogeographic Processes and Structures: Comparative Analysis of the Japan and Slovak Populations (2001 – 2002, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzita Gifu, Japonsko, riešiteľ)
Panel-GI Compendium A guide to GI and GIS (2001, No. 977136, Projekt: INCO-COPERNICUS The European Commission DG Information Society a Univerzita Žilina, spoluriešiteľ)
Projekty VEGA:
Keď pracovať nestačí: znásobená marginalita v slovenskej spoločnosti – sociálne a priestorové znevýhodnenie vo vzťahu k trhu práce (číslo projektu: 1/0246/17) spoluriešiteľka
Metodológia a hodnotenie impaktov kohéznych politík na marginalizované rómske komunity: Analýza výsledkov a prognózy ďalšieho vývoja (číslo projektu: 2/0089/15) spoluriešiteľka
Nové demografické analýzy a prognózy obyvateľstva Slovenska a jeho regiónov s využitím progresívnych geografických aplikácií (roky riešenia: 2012 – 2014, číslo projektu: 1/0562/12) vedúca projektu
História slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. (2007 – 2009, číslo projektu: 1/4551/07) vedúca projektu / Cena Ľudovíta Šenšela za publicistické alebo prozaické dielo
Osobitosti vývoja a priestorová diferencovanosť populačných štruktúr a procesov (2003 - 2005, číslo projektu: 1/0007/03) zástupca riešiteľa projektu
Demografické procesy a štruktúry Slovenska a druhý demografický prechod (2000 – 2002, 1/7410/20) zástupca riešiteľa projektu
Atlas katolíckej Cirkvi na Slovensku (2004 – 2005, 1/1308/04) zástupca riešiteľa projektu
Zmeny agrorurálnych štruktúr na Slovensku v európskom kontexte (2003 – 2005, 1/0008/03) spoluriešiteľka
Komplexný monitorovací výskum a informačný systém prírodných katastrof v Slovenskej republike (2001 – 2003, 1/8246/01) spoluriešiteľka
Tvorba metodiky fyzickogeografickej analýzy vo veľkých mierkach na báze integrálneho výskumu krajiny a jej aplikácie pri riešení praktických úloh (1998 – 2000, 1/5262/98) spoluriešiteľ
Využitie geografického informačného systému a Komplexného digitálneho modelu reliéfu pri štúdiu vplyvu morfometrických parametrov reliéfu na vybrané procesy a štruktúry v krajine (1992 – 1994) spoluriešiteľka
Štátny program výskumu a vývoja:
Zmeny demografického vývoja Slovenska Atlas obyvateľstva Slovenska (2003 – 2006, úloha štátneho programu výskumu a vývoja č. 2003SP200280303) spoluriešiteľka / cena SAV za spoluprácu s vysokými školami v roku 2008
Projekty APVV:
Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach APVV VV-17-0079 (2018 – 2021) spoluriešiteľka
Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti (2013 – 2016) spoluriešiteľ
Demografia a demografia – dôležité vedné disciplíny a ich význam pre spoločnosť APVV VV-0018-12 (2006 – 2008) spoluriešiteľka
Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach APVV VV-17-0079 spoluriešiteľka
Geovedy pre každého (2011) účasť na projekte
Dotačné projekty MŠ SR na rozvoj vedy a techniky:
Vytvorenie a prevádzkovanie informačných zdrojov demografických a štatistických údajov pre účely podpory výskumu a vývoja v rámci univerzity a ďalších výskumných inštitúcií (2009 – výzva CD-2008-16910/36981) spoluriešiteľka


Doktorandi:

Mgr. Lukáš Belušák PhD.
Mgr. Juraj Majo, PhD.
Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD.
Mgr. Michal Roupa, PhD.
Mgr. Richard Stanek, PhD.
Mgr. Ivica Paulovičová
Mgr. Milan Takáč


Ďalšie informácie:

Profesijné organizácie:
Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky – od r. 1994 členka, 1994 – 2003 členka predsedníctva
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť – členka, od 2003 členka predsedníctva
Slovenská asociácia pre geoinformatiku – od 2003 členka, 2007-2008 predsedníčka
Česká kartografická společnost – od 2020

Redakčné rady:
Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae (časopis Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave) – 1992 až 2010
Kartografické listy (časopis Kartografickej spoločnosti Slovenske republiky) – od 2003 predsedníčka redakčnej rady
Forum Statisticum Slovacum (časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti SR – od 2015
M·A·P·S Maps and Atlas Product Series (edičná rada Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika) – od 2014

cvičiteľka pešej a vysokohorskej turistiky, členka KST TTS Trenčín

Aktuálna a kompletná Evidencia Publikačnej Činnosti je dostupná na: EPC