doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD.

oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: branislav.sprocha@gmail.com
telefón: 02/ 90 14 9239
miestnosť: B1-310
konzultačné hodiny: dohodou cez e-mail

Profil v publikačných databázach

» databáza SCOPUS

Špecializácia:

Analýza rodinného správania (sobášnosť, rozvodosť).
Rodiny a domácnosti Slovenska
Generačná a prierezová analýza plodnosti
Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva Slovenska
Problematika konštrukcie populačných a odvodených prognóz
Demografická analýza rómskej populácie
Aplikácia moderných analytických demografických metód a nástrojov v dátových podmienkach Slovenska


Vyučované predmety:

Demografická analýza I.
Demografická analýza II.
Populačný vývoj sveta
Trendy populačného vývoja sveta
Moderná demografia Slovenska
Aktuálne problémy demografie Slovenska
Demografické teórie a aktuálne výskumné trendy (spolu s doc. Blehom)


Vzdelanie:

Mgr. (rok 2006) odbor demografie a geodemografie, Katedra demografie a geodemografie Univerzity Karlovej v Prahe
Ph.D., RNDr. (rok 2011) odbor demografia, Katedra demografie a geodemografie, Univerzita Karlova v Prahe
doc. (rok 2021) odbor Humánna geografia, Prírodovedecka fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovné pozície:

Od roku 2007 vedecko-výskumný pracovník Výskumného demografického centra pri INFOSTATe (od roku 2015 vedúci VDC)
Od roku 2009 vedecko-výskumný pracovník Prognostického ústavu SAV
Od roku 2014 výskumný pracovník na Katedre humánnej geografie a demogeografie, PriF UK


Ďalšie informácie:

kontakt: branislav.sprocha@gmail.com