www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: branislav.sprocha@gmail.com
telefón: 02/ 90 14 9239
miestnosť: B1-310
konzultačné hodiny: dohodou cez e-mail
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:
Analýza rodinného správania (sobášnosť, rozvodosť).
Rodiny a domácnosti Slovenska
Generačná a prierezová analýza plodnosti
Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva Slovenska
Problematika konštrukcie populačných a odvodených prognóz
Demografická analýza rómskej populácie


Vyučované predmety:
Demografická analýza II.
Populačný vývoj sveta
Demografické teórie a aktuálne výskumné trendy (spolu s doc. Blehom)


Vzdelanie:
Mgr. (rok 2006) odbor demografie a geodemografie, Katedra demografie a geodemografie Univerzity Karlovej v Prahe
Ph.D., RNDr. (rok 2011) odbor demografia, Katedra demografie a geodemografie, Univerzita Karlova v Prahe


Pracovné pozície:
Od roku 2007 vedecko-výskumný pracovník Výskumného demografického centra pri INFOSTATe (od roku 2015 vedúci VDC)
Od roku 2009 vedecko-výskumný pracovník Prognostického ústavu SAV
Od roku 2014 výskumný pracovník na Katedre humánnej geografie a demogeografie, PriF UK


Ďalšie informácie:
kontakt: branislav.sprocha@gmail.com 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok