www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Roman Fila, PhD.
oddelenie humánnej geografie

e-mail: roman.fila@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 179
miestnosť: CH1-B1/6
konzultačné hodiny: Utorok: 9:30 - 11:30
» humánna geografia
»  demografiaŠpecializácia:
Venuje sa problematike sociálnych predmetov na katedre, v súčasnosti v doktorandskom štúdiu sa venuje problematike správania sa v suburbánnych zónach Bratislavy. Témy jeho bakalárskych prác sa dotýkajú nezamestnanosti, bezdomovectvu, sociálnej stratifikácie.

Vyučované predmety:
- Sociológia
- Základy manažmentu
- Manažment vo verejnej správe

Vzdelanie:
1994-1999: Magisterské štúdim v odbore "Sociológia", Filozofická fakulta UK (Mgr.)
Od roku 2009: Doktorandské štúdium na Katedre humánnej geografie a demogeografie na Prif UK.

Pracovné pozície:
2000 - 2001 - Sociálny pracovník v Bratislavskej katolíckej charite,
od 2001 - pedagogický pracovník na katedre humánnej geografie a demogeografie

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
2011-2013 Projekt VEGA 1/0965/11 Mikroregióny - priestorové jednotky pre komunálnu reformu v Slovenskej republike

Ďalšie informácie:
Témy bakalárskych prác na rok 2011-2012: Sociálna stratifikácia vybraného regiónu SR. ( možnosť pre 5 študentov) 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok