www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Katarína Matejová
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: matejovak@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14
miestnosť:
konzultačné hodiny: Po dohode e-mailom
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:
Suburbanizácia a výskum sociálneho prostredia v suburbánnej zóne.

Vyučované predmety:
Použitie počítačov v geografii (1)
Použitie počítačov v geografii (2)
Syntéza humánnej geografie (cvičenia)
Geografia priemyslu a dopravy (cvičenia)
Bc. a Mgr. seminár

Vzdelanie:
od 2013 PhD. štúdium:
Humánna geografia a demografia, KHG a DG, PRIF UK v BA
Téma dizertačnej práce: Vplyv suburbanizácie na zmeny sociálneho prostredia v zázemí Bratislavy
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.

2011-2013 Mgr. štúdium:
Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (externe), KHG a DG, PRIF UK v BA
Téma DP: Vývoj sociálneho prostredia v suburbánnej zóne Bratislavy z pohľadu starostov vidieckych obcí
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.

2007-2011 Bc. štúdium:
Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia, KRG, PRIF UK v BA
Téma BP: Zmeny v sociálnom prostredí v suburbánnej zóne Bratislavy
Školiteľ: Mgr. Martin Šveda


Ďalšie informácie:
E-mail: matejovak@fns.uniba.sk, matejova.prifuk@gmail.com 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok