www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Lukáš Námešný
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: namesny@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 389
miestnosť: CH1-B1/5b
konzultačné hodiny: pondelok 9:30 - 11:00
» humánna geografia
»  demografiaŠpecializácia:
témy týkajúce sa sociálnej geografie: chudoba, pracujúci chudobní

Vyučované predmety:

Sociálna geografia: 1. ročník Mgr. štúdia - zimný semester
Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii 1: 1. ročník Bc. štúdia - zimný semester
Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii 2: 1. ročník Bc. štúdia - letný semester
Bc. a Mgr. seminár

Vzdelanie:

2002-2006: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Prievidza

2006-2009 Bc. štúdium:
Program: Geografia v administratíve, KHG a DG, PRIF UK v BA
Téma BP: Chudoba zamestnaných na Slovensku
Školiteľ: Mgr. Alena Rochovská, PhD.

2009-2011 Mgr. štúdium:
Program: Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve, KHG a DG, PRIF UK v BA
Téma DP: Chudoba pracujúcich v členských štátoch Európskej únie s dôrazom na Slovensko
Školiteľ:Mgr. Alena Rochovská, PhD.

2012 PhD. štúdium:
Program: Humánna geografia a demografia, KHG a DG, PRIF UK v BA
Téma dizertačnej práce: Chudoba, práca a chudoba pracujúcich: hľadanie spoločenských súvislostí v čase a priestore.
Školiteľ: Mgr. Alena Rochovská, PhD.Ďalšie informácie:
Vedenie bakalárskych prác:
V prípade záujmu o vedenie bakalárskej práce je potrebné zúčastniť sa ústneho pohovoru. V rámci neho je študent povinný doniesť so sebou úvodný list k vybranej téme s minimálnym rozsahom jedného listu formátu A4.
Ten musí obsahovať nasledovné:

1.) dôvody prečo si študent zvolil danú tému
2.) predbežnú obsahovú štruktúru práce
3.) predbežné ciele práce, ktoré by chcel študent pri vypracovaní práce dosiahnuť
4.) zoznam literatúry je výhodou
 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok