www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Lukáš Námešný
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: namesny@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 389
miestnosť: CH1-B1/5b
konzultačné hodiny: pondelok 9:30 - 11:00
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:
témy týkajúce sa sociálnej geografie: chudoba, pracujúci chudobní

Vyučované predmety:

Sociálna geografia: 1. ročník Mgr. štúdia - zimný semester
Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii 1: 1. ročník Bc. štúdia - zimný semester
Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii 2: 1. ročník Bc. štúdia - letný semester
Bc. a Mgr. seminár

Vzdelanie:

2002-2006: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Prievidza

2006-2009 Bc. štúdium:
Program: Geografia v administratíve, KHG a DG, PRIF UK v BA
Téma BP: Chudoba zamestnaných na Slovensku
Školiteľ: Mgr. Alena Rochovská, PhD.

2009-2011 Mgr. štúdium:
Program: Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve, KHG a DG, PRIF UK v BA
Téma DP: Chudoba pracujúcich v členských štátoch Európskej únie s dôrazom na Slovensko
Školiteľ:Mgr. Alena Rochovská, PhD.

2012 PhD. štúdium:
Program: Humánna geografia a demografia, KHG a DG, PRIF UK v BA
Téma dizertačnej práce: Chudoba, práca a chudoba pracujúcich: hľadanie spoločenských súvislostí v čase a priestore.
Školiteľ: Mgr. Alena Rochovská, PhD.Ďalšie informácie:
Vedenie bakalárskych prác:
V prípade záujmu o vedenie bakalárskej práce je potrebné zúčastniť sa ústneho pohovoru. V rámci neho je študent povinný doniesť so sebou úvodný list k vybranej téme s minimálnym rozsahom jedného listu formátu A4.
Ten musí obsahovať nasledovné:

1.) dôvody prečo si študent zvolil danú tému
2.) predbežnú obsahovú štruktúru práce
3.) predbežné ciele práce, ktoré by chcel študent pri vypracovaní práce dosiahnuť
4.) zoznam literatúry je výhodou
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok