www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Vybrané knižné publikácie našej katedry

Perspektívy, riziká a výzvy demografického vývoja najväčších miest Slovenska

viac informácií

Rómovia na Slovensku v sčítaniach obyvateľov 1980-2011

viac informácií

Politická geografia

politické ideológie, demokracia a voľby

viac informácií


Bratislava v demografickej perspektíve


viac informácií

Analýza mirkoregiónov Slovenskej republiky


viac informácií

Local Government and Urban Governance in Europe


viac informácií


Moderná humánna geografia mesta Bratislava

priestorové štruktúry, siete a procesy

viac informácií

Governance in Transition


viac informácií

Výskumné metódy v humánnej geografii a ich aplikácieviac informácií


Náboženský a národnostný atlas Slovenskaviac informácií

Demografický atlas

Slovenskej republiky

viac informácií 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok