Základy demografickej analýzy

Autori: Marcela Káčerová, Branislav Šprocha

Demografia a informácie získané z demografického výskumu zažívajú v posledných desaťročiach nebývalý rozmach a význam pre poznatkové chápanie populačného vývoja, jeho súčasného a najmä budúceho smerovania v kontexte celospoločenského rozvoja. Samotná demografia, ako spoločenská vedecká disciplína zaoberajúca sa štúdiom reprodukcie a vybraných štruktúr ľudských populácií, je pritom úzko prepojená s celým spektrom ďalších parciálnych vied. Na rozdiel od nich však predmetom jej záujmu je predovšetkým skúmanie vývoja demografických systémov (ľudských populácií) a jednotlivých zložiek tohto vývoja. Špecifické postavenie v tomto procese a tým aj v samotnej demografii má demografická štatistika a s ňou prepojená demografická analýza. Demografický výskum ani zďaleka nespočíva len na matematických a štatistických metódach a prístupoch spracovania, analýzy a vyhodnotenia hromadných demografických údajov poskytovaných demografickou štatistikou, ale ich dobrá znalosť a správne použitie predstavujú nutný predpoklad pre korektné riešenie problémov a výskumných otázok. Preto je nesmierne dôležité poznať a korektne využívať jednotlivé metódy a nástroje demografickej analýzy, poznať ich silné a slabé stránky, ako aj možnosti ich aplikácie v určitých dátových podmienkach a pre jednotlivé zložky demografickej reprodukcie tak, aby získané výsledky dokázali priniesť pravdivé priblíženie reality a neviedli k vzniku neopodstatnených špekulácií a záverov z nich plynúcich.

Rozmach samotnej demografie a potreby demografického výskumu priniesol aj snahy o rozvoj demografických metód využívaných v rámci demografickej analýzy. Čoraz väčšia dostupnosť a podrobnosť demografických údajov na jednej strane výrazne rozširuje možnosti aplikácie nielen základných, ale často aj pokročilejších analytických prístupov, no na druhej strane vytvára prostredie, kedy užívateľ musí voliť medzi celým spektrom metód umožňujúcich analyzovať sledované aspekty jednotlivých demografických procesov. To je ďalším z kľúčových dôvodov prečo je znalosť nástrojov a metód demografickej analýzy, ich korektné použitie a interpretácia získaných výsledkov tak dôležitá.

Predložená vysokoškolská učebnica je určená ako základný študijný materiál najmä pre študentov geografie. No veríme, že je vhodnou publikáciou aj pre všetkých záujemcov o demografiu, populačný vývoj a demografické procesy prirodzeného pohybu. Jej hlavným cieľom je priniesť súhrn hlavných a najčastejšie využívaných nástrojov a metód používaných v demografickom výskume v rámci demografickej analýzy spojených s procesmi prirodzeného pohybu obyvateľstva. Nesnaží sa však o celkový a úplný obraz prístupov používaných v demografii. To ďaleko presahuje možnosti tejto učebnice. Navyše viaceré metódy a prístupy sú svojimi nárokmi na znalosti ďaleko nad rámcom „základov“. Učebnica je dostupná v online forme na stránke www.humannageografia.sk

» Stiahnuť publikáciu

 


» späť na zoznam publikácií