www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Študujte na katedre kde kvalita výskumu a vzdelávania je prioritou

Ak zvažujete študovať u nás mali by ste predovšetkým vedieť, že:

naši absolventi sa podľa svojej špecializácie dlhodobo uplatňujú na dobrých pracovných pozíciách na ministerstvách, v miestnej a regionálnej verejnej správe (okresné úrady, miestne úrady, úrady samosprávneho kraja, daňové úrady, katastrálne úrady, úrady práce a sociálnych vecí a pod.), pri riadení projektov EÚ, v administratíve a strednom manažmente veľkých súkromných spoločností (vrátane nadnárodných), bankovníctve, médiách (printové i elektronické), cestovnom ruchu a hotelierstve, doprave a logistike, geoinformatike, na pracoviskách štatistického úradu, viacerí zastávajú volené funkcie.


Na katedre sa dajú študovať v súčasnosti nasledujúce akreditované odbory:

geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (bakalárske – aj externe)
humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (magisterské - aj externe)
humánna geografia a demografia (doktorandské – aj externe)


Prečo študovať práve u nás:

okrem na Slovensku unikátnej špecializácie na disciplíny humánnej geografie (ekonomicky a sociálne zameraná geografia), je katedra aj jediným pracoviskom na Slovensku, kde sa dá študovať demografia. V oblasti demografie úzko spolupracujeme najmä s pracovníkmi Štatistického úradu SR a Výskumného demografického centra (Infostat),
na katedre pracujú 2 univerzitní profesori (jeden na čiastočný úväzok), 4 docenti a jeden vedecko-výskumný pracovník kat. IIa - všetci získali tieto hodnosti na Univerzite Komenského,
všetci učitelia a vedeckí pracovníci majú vedeckú hodnosť PhD - všetci ju získali na Univerzite Komenského, okrem nich na katedre pôsobí jeden lektor,
pracovníci katedry (s jednou výnimkou) nemajú ďalšie úväzky na iných vysokých školách a venujú sa plne výskumu a študentom na Prírodovedeckej fakulte UK, Katedre humánnej geografie a demografie,
viacerí pracovníci absolvovali dlhodobé pobyty (dlhšie ako jeden semester) na popredných zahraničných univerzitách (napr. London School of Economics, Cambridge University, Queen Mary University of London, School of Planning and Architecture New Delhi, Vienna University of Economics, University of Szeged),
pracovníci katedry publikovali v kvalitných impaktovaných časopisoch v zahraničí (Environment and Planning C: Government and Policy, Economic Geography, Geoforum, Progress in Planning, Applied Geography, Moravian Geographical Reports, Journal of Maps, Applied Research in Quality of Life atď.), SCI a SCOPUS časopisoch na Slovensku (Ekonomický časopis, Sociológia, Historický časopis, Geografický časopis), publikáciách gestorovaných významnými medzinárodnými inštitúciami (napr. World Bank, OECD),
práce pracovníkov katedry boli citované na najprestížnejších časopisoch registrovaných v Science Citation Index (ako napr. Annals of American Association of Geographers, Progress in Human Geography, Urban Studies, Regional Studies atď.),
katedra rieši v r. 2016 dva projekty financované grantovou agentúrou APVV a tri výskumné projekty financované grantovou agentúrou VEGA. Pracovníci katedry pravidelne participujú na veľkých medzinárodných projektoch (7FP, SEEMIG, COST)
katedra má veľmi bohatú sieť partnerských pracovísk, vrátane pracovísk na študentskú výmenu Erasmus (Bremen University, Freie University Berlin, Adam Mickiewicz University Poznaň, Warsaw University, University of Lodž, Karlova Univerzita Praha, Univerzity Palackého v Olomouci, Ostravská Univerzita, L. Eötvös University Budapest, University Szeged, University de León, University of Minho – Guimares, Université Blaise Pascal Clermond-Ferrand),
katedra sa dlhodobo aktívne podieľa na aktivitách Commission on Geography of Governance v rámci Medzinárodnej geografickej únie (International Geographical Union),
pracovníci katedry spolupracovali na viacerých projektoch pre spoločenskú prax (z významnejších napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy – 2010, projekt vyčleňovania miest a mestských regiónov pre MDVaRR SR - 2014),
katedra sa môže pri pedagogickom procese oprieť o spoluprácu s troma ostatnými pracoviskami Geografickej sekcie PRIF UK (spolu tvoria najväčšie a najkvalitnejšie univerzitné geografické pracovisko na Slovensku).


Našu orientáciu na kvalitu vedeckej a pedagogickej práce potvrdzujú aj nasledujúce skutočnosti:

v rokoch 2013-2015 pracovníci katedry publikovali 11 štúdií registrovaných v najprestížnejšej medzinárodnej databáze indexovaných časopisov Current Contents (karentované časopisy) a 13 štúdií registrovaných v druhej najprestížnejšej medzinárodnej databáze indexovaných časopisov SCOPUS (bez prekryvov),
v rokoch 2013-2015 boli práce publikované našimi pracovníkmi vyše 150 krát citované v časopisoch registrovaných v najvýznamnejších databázach Web of Science/SCI a SCOPUS,
za posledných 15 rokov pracovníci publikovali, alebo editorsky pripravili monografie, resp. kapitoly v monografiách, ktoré boli vydané v najprestížnejších svetových vydavateľstvách vedeckej literatúry (Springer, Ashgate, Wiley, Lambert, L’Harmattan, Leske+Budrich, Edward Elgar),
v rámci permanentného úsilia o aktualizáciu vzdelávacieho procesu od r. 2011 do r. 2015 pripravili pracovníci katedry 7 nových, alebo výrazne prepracovaných vysokoškolských učebníc a skrípt,
od školského roku 2015/2016 môžete študovať aj na aktualizovanom bakalárskom akreditovanom študijnom programe „geografia a demografia v štátnej správe a samospráve“ v dvoch zameraniach – „geografia v štátnej správe a samospráve“ (1) a „geografia a demografia“ (2),
od šk. roku 2015/2016 môžete študovať na modernizovanom magisterskom akreditovanom študijnom programe „humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve“, ktorý lepšie zodpovedá aktuálnym trendom vo vede a súčasne lepšie reflektuje potreby dobrého uplatnenia našich absolventov (tiež v dvoch zameraniach na humánnu geografiu v štátnej správe a samospráve a demografiu v štátnej správe a samospráve)
do pedagogického procesu zavádzame od školského roku 2016/2017 nové predmety zamerané na politiky EÚ a projektový manažment.


Na záver - geografiu študovali, alebo učili napr.

Princ William - Vojvoda z Cambridge, britská premiérka Theresa May, Michael Jordan (basketbalista), Anita Roddick (zakladateľka siete obchodov The Body Shop), filozof Imanuel Kant, Matka Tereza, bývalý primátor Prahy Tomáš Hudeček, ale aj Augusto Pinochet, či Peter Kropotkin (známy anarchista a revolucionár).


Podrobnejšie informácie:

  študijných odboroch - www.fns.uniba.sk
  o našich publikačných aktivitách – www.uniba.sk (služby akademickej knižnice)
  o katedre, jej pracovníkoch, výskume – www.humannageografia.sk


späť na začiatok stránky

 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok