Bakalárske štúdium

» Ekonomická a politická geografia a demografia

(3-ročné denné štúdium) – v dvoch zameraniach (študent si jedno vyberie pri zápise do štúdia):

Ekonomická a politická geografia
Demografia, migrácia a ľudské zdroje

Študijný program Ekonomická a politická geografia a demografia je v Slovenskej republike jediným študijným programom v rámci študijného odboru vedy o Zemi, ktorý sa špecializuje na problematiku ekonomickej a politickej geografie, demografie a ľudských zdrojov v priestorovom kontexte. Tomuto špecifickému zameraniu je prispôsobená aj jeho členenie na dve zamerania – ekonomická a politická geografia (1) a demografia, migrácia a ľudské zdroje (2).

Absolventi programu Ekonomická a politická geografia a demografia ovládajú širšiu poznatkovú bázu a pojmy týchto disciplín, ako aj súvisiace metodologické a analytické postupy. V rámci štúdia tohto študijného programu získavajú podľa zvolených zameraní postupne znalosti z jednotlivých čiastkových disciplín ekonomickej a politickej geografie, populačnej geografie a demografie, hodnotenia ľudských zdrojov, vybraných aspektov územného rozvoja, geoinformatiky, základov príbuzných disciplín (napr. ekonómia, sociológia). Prevažná časť absolventov pokračuje na magisterskom štúdiu.

» Ďalšie zaujímavé informácie pre uchádzačov o bakalárske štúdium na našej katedre» späť na ponuku študijných programov